Illustrasjon

Konferanser mai 2008

I mai 2008 arrangerte Liv laga en brukerkonferanse. Dagen etter presenterte vi resultatene på en konferanse om kvalitet, arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kvinneuniversitetet i Nord. Rapport fra brukerkonferansen er nå tilgjengelig.

Teksten under er sakset fra våre gamle sider:

Bestem du! Bli med på konferanser 26. og 27. mai

Takk for to flotte konferanser! Det kommer en lengre rapport her i løpet av sommeren. Inntil videre kan du lese våre to presentasjoner (ppt-filer):

Til mødre og fedre! Har du fått god oppfølging i svangerskapet, fødselen og barseltida? Vil du at andre skal oppleve det samme? Eller fikk du dårlig oppfølging og vil forhindre at andre får dét? Bli med på brukerkonferanse!

Mandag 26. mai og tirsdag 27. mai arrangeres to viktige konferanser du ikke bør gå glipp av! Liv laga står i spissen for en brukerkonferanse, se lenger ned. Dagen etter avholder Kvinneuniversitetet Nord (KUN) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en konferanse om kvalitet i tjenestene. Les mer på HODs sider og lenger ned her.

Praktisk informasjon, påmelding etc, se nederst på siden.

Spre gjerne informasjon til andre ved å sende e-post, sms eller skrive ut og distribuere plakater, brosjyrer og løpesedler.

Brukerkonferanse mandag 26. mai

Hvem kan delta? Alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere, og andre brukere som er engasjert i saken

Hva er formålet? Finne ut hvilker erfaringer og meninger brukere anno 2008 har.

Hvordan er opplegget? Konferansen er delt i to. Først en runde der fem tema presenteres, deretter erfarings- og meningsutveksling i små grupper.

Hvorfor arrangeres konferansen nå? Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer tirsdag 27. mai en konferanse om kvalitet i helsetjenestene – kvalitetskonferansen. Liv laga skal der presentere brukernes syn og vil bygge presentasjonen på bl.a. brukerkonferansen. Resultatene skal også brukes ellers i arbeidet med myndighetene.

Nå kan med andre ord du påvirke morgendagens helsetilbud! Har du ikke anledning til å delta på konferansen tar vi gjerne mot dine meninger skriftlig. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene og temaene under. Send til info@liv-laga.no eller meld deg inn i vårt forum ved å sende e-post med ønsket passord til nettsjef@liv-laga.no. Merk e-posten konferanse. Eventuelt kan du skrive i tråder på ulike foreldreforum (send oss da lenke). Forslag:

Spørsmålstillinger

 • Hva er dine erfaringer?
 • Hva fungerer?
 • Hva er du fornøyd med?
 • Er helsetjenestene på ditt hjemsted organisert på en spesielt bra måte?
 • Hva er viktig for deg når du møter helsevesenet?
 • Hva savner du?
 • Hva fungerer ikke?
 • Blir din fysiske og psykiske helse ivaretatt?
 • Forbereder svangerskapsomsorgen deg på fødselen og barseltida?
 • Er du trygg på deg sjøl og på å få den hjelp du trenger?

Fem tema

På brukerkonferansen skal fagfolk presentere fem forskjellige tema.

 • Differensiert fødselsomsorg
 • Fagperspektiv og brukerperspektiv
 • Kontinuitet
 • Psykiske reaksjoner i svangerskap, fødsel og barseltid
 • Kvalitetssystemer og pasientsikkerhet

Tre av temaene skal debatteres dagen etter (se lenger ned):

Gruppearbeid

Deretter skal deltakerne arbeide i grupper med temaene. Dette arbeidet ledes av firmaet Sølvpilen. Blant deltakerne skal tre som ønsker det plukkes ut til å delta i paneldebatter på kvalitetskonferansen. Der skal de representere brukerperspektivet. NB! Ingen blir tvunget til å delta i paneldebattene, dette er bare for de som har lyst og anledning.

Til deltakere: Tenk gjerne gjennom problemstillingene under på forhånd og si fra til oss hvilket tema du vil jobbe med.

Differensiert omsorg

Dvs. ulike typer tilbud til ulike type fødsler, fra hjemmefødsel og fødestue til kvinneklinikker med alle typer smertelindring, mulighet for keisersnitt og medisinsk ekspertise

Diskutér: Hva innebærer differensiert omsorg for dere?

Ting å tenke på i forkant:

 • Hvilke erfaringer har du? Hadde du en reell mulighet til differensiert omsorg? Ønsket du det?
 • Hva er fordeler/ulemper med differensiert omsorg?
 • Hvordan bør differensiert omsorg organiseres i store byer, små byer, på bygda?

Brukerperspektiv vs fagperspektiv

Dvs. fagfolk sier at det har aldri vært så trygt å føde som nå, samtidig virker det som brukerne blir mer og mer utrygge

Diskutér: Hva mener dere om utsagnet «det har aldri vært så trygt å føde som nå». Bruk egne erfaringer i diskusjonen.

Ting å tenke på i forkant:

 • Hva gjør deg trygg, hva gjør deg utrygg?
 • Hvordan spiller informasjon fra, og kommunikasjon med henholdsvis andre brukere og fagfolk, inn på din trygghetsfølelse?
 • Hvor mye medbestemmelse ønsker du? Vil du sjøl kunne bestemme om du vil f.eks. ha keisersnitt? Eller skal slike avgjørelser tas av de med medisinsk kompetanse?

Kontinuitet, med vekt på barsel

Dvs. at samme person; eller gruppe personer; eller mange personer med samme «filosofi» følger opp brukeren gjennom alle tre fasene, evt. at alle involverte fagpersoner/grupper har et velfungerende samarbeid.

Diskutér: Hva innebærer kontinuitet og hvorfor er det viktig?

Ting å tenke på:

 • Er kontinuitet like viktig for alle?
 • Har du opplevd kontinuitet?
 • Hvordan kan man få til kontinuitet hos deg, på ditt hjemsted? Alternative og kreative løsninger?
 • Hvem bør ha ansvar for barselomsorgen? Hvilke tjenester skal barselomsorgen inneholde?
 • Hva er dine erfaringer med barselomsorgen? Hva trengte du fra helsepersonell, familien og vennene dine?
 • Forberedte svangerskapsomsorgen deg og din evt. partner dere på barseltida?

Psykiske reaksjoner i svangerskap, fødsel og barseltid

Diskutér: Hvilke utfordringer mtp psykisk helse oppstår i svangerskap, fødsel og barseltid? Bruk egne erfaringer i diskusjonen

Ting å tenke på:

 • Hva er dine er erfaringer med psykens påvirkning på fødselen og fødselens påvirkning på psyken?
 • Ble din, partneren og barnets psykiske helse ivaretatt?
 • Kan psykiske problemer forebygges? Hvordan?

Pasientsikkerhet og kvalitetssikring

Diskutér: Er pasientsikkerheten og kvalitetskiringen i Norge i dag god nok? Hva holder mål, hva gjør ikke?

Ting å tenke på:

 • Har du følt deg trygg på at tjenestene har holdt et høyt faglig nivå?
 • Hva kan gjøres for å kvalitetssikre tjenestene i alle tre fasene?
 • Hvordan kan pasientsikkerheten best ivaretas i alle tre fasene?
 • Hvordan kan brukerne være trygge på tjenestene på fødestuer, små avdelinger og store avdelinger? Hvilke faremoment finnes de enkelte stedene?
 • Hvordan kan pasientsikkerheten ivaretas ved transport? Hvem har ansvaret? Når må man ha følgetjeneste?
 • Er det faglige tilbudet godt uavhengig av tid på døgnet og året? Eller er det variasjoner ifht døgn, ferie m.m.?

Bakgrunn

Myndighetene startet våren 2007 arbeidet med en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Se bl.a. pressemelding fra departementet. Aksjon mot fødekaos (Liv lagas forgjenger) møtte HOD 12. april 2007 og holdt innlegg på et seminar 30. mai. (program, doc.) Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater).

Innspillsrunden gikk høsten 2007. Les gjerne departementets utkast og alle høringssvarene (inkludert vårt).

Mangfold blant deltakerne

Vi har plass til inntil 50 deltakere på konferansen vår. Vi ønsker oss et bredest mulig utvalg: fra hele landet, i forskjellig alder, med ulike erfaringer, osv. Alle som er gravide eller har vært det de siste årene, samt deres partnere, er velkomne!

Logo Lotusbarn

Vi inviterer spesielt fedre og medmødre, da deres perspektiv sjelden blir hørt.

Vi håper også å få med brukere som har første- eller annenhåndserfaring fra omsorgen i andre land. Vi vil lære av andre kulturer og hvordan omsorgen er organisert der.

Brukerkonferansen er i utgangspunktet for småbarnsforeldre og vordende foreldre, men andre legfolk som brenner for god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er også velkomne til å delta og dele sine erfaringer og meninger. Logo Sandvik

Detaljer om programmet etc. vil bli lagt ut her på våre nettsider så snart det er klart. Det vil bli anledning til både å prøve og å kjøpe produkter fra våre sponsorer Lotusbarn og Sandvik/Babyverden.

Departementets kvalitetskonferanse

Bakgrunnen for konferansen er at helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sa dette i Stortinget i fjor høst: «Mitt mål med strategiarbeidet er å utvikle en felles plattform for svangerskaps- og fødselsomsorgen, som er forankra i oppdatert faglig kunnskap. Dette arbeidet vil kreve at a) brukere, b) fagfolk, c) lokalsamfunn og d) myndigheter har samme forståelse for utfordringene vi står overfor, og for hvilken vei vi skal gå for å skape et trygt fødetilbud med kontinuitet og forutsigbarhet i alle deler av landet.”

Konferansens mål er å oppnå en felles forståelse av hva kvalitet i omsorgen innebærer, og at nye momenter, ideer og løsningsforslag skal vokse fram i diskusjoner og samtaler mellom ulike aktører. Konferansen er delt opp i tre sesjoner som vil åpne med innledninger fra paneldeltakerne og fortsette med diskusjon. Diskusjonen vil være åpen for innlegg fra salen. Temaene for sesjonene skal vi også arbeide med på brukerkonferansen.

Fagperspektiv og brukerperspektiv: Med keisersnitt som eksempel skal sesjonen diskutere hvorvidt det er stor avstand mellom bruker- og fagperspektiv, og er det i så fall et problem? Hvis ja: Er avstanden økt eller minsket de senere år? Hvorfor skjer det endringer? Hva kan gjøre for å bedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og brukere?

Kontinuitet: Hva er kontinuitet? Hva er bra med kontinuitet? Hvem trenger kontinuitet, alle eller spesielle grupper? Er kontinuitet mulig i praksis? Sesjonen skal gjøre rede for erfaringer fra ulike steder med kontinuitetsarbeid generelt og barselomsorg spesielt. Den skal drøfte hva som kan gjøres allment, hva kan/skal gjelde hele landet og hvilke lokale løsninger som er mulig.

Kvalitetssystemer og pasientsikkerhet: Sesjonen skal drøfte betydningen av systematisk arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet innenfor svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Har vi noe å lære av hvordan systematisk forbedrings- og sikkerhetsarbeid drives i andre bransjer?

Praktisk informasjon

Program brukerkonferansen

Dagen blir delt i to bolker. Først skal temaene presenteres kort. Etter lunsj skal brukerne arbeide sammen i grupper. (Programmet er ikke 100% klart, men blir omtrent som følger:)

Tid Ansvarlig Tema/aktivitet
09:00 Lotusbarn og Liv laga Registrering, mingling, produktsalg
10:00 Liv laga og Sølvpilen Velkommen, presentasjon av oss og dagen
10:10 Tone Dorthe Sletten, Allmenlegeforeningen Dagens tjenester
10:30 Liv laga Hva vet man om hva brukerne mener?
10:40 Jordmor Annett Michelsen Differensiert omsorg
11:00 Jordmødrene Anne Hedvig Mellbye Pfeffer og Lise Gaudernack Brukerperspektiv vs fagperspektiv
11:20 Pause
11:30 Jordmorstudent Kjersti Sletten Kontinuitet, med vekt på barsel
11:50 Spesialpsykolog Aslaug Haug, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Psykiske reaksjoner i svangerskap, födsel og barseltid
12:10 Rolf Gunnar Jørstad, Norsk pasientskadeerstatning Pasientsikkerhet og kvalitetsikring
12:30 Sølvpilen og Lotusbarn Lunsj og mingling, produktsalg
13:15 Sølvpilen Kafé (gruppearbeidet), inkl oppsummering av gruppene
16:30 Liv laga og Sølvpilen Oppsummering om dagen/avslutning
17:00 Alle som vil Pizza!

Tid og sted

Brukerkonferansen: Oslo, mandag 26. mai 2008. Start 9-10, slutt ca 17.

Konferansen vil foregå på Haraldsheim vandrehjem ved Storo. Det er grøntområder rundt vandrehjemmet, fine til trilleturer etc. Veibeskrivelse er på Haraldsheims nettsider. For de som er usikre på veien kan vi arrangere felles avreise fra f.eks. Oslo S. Vi har reservert overnattingsrom samme sted.

Deparetements konferanse: Lillestrøm, tirsdag 27. mai 2008

Pris

 • Brukerkonferansen: 200 kr: Betal inn til konto 1254 05 43508, Cultura bank. Merk betalingen med ditt navn
 • Departementets konferanse: 530 kr

Påmelding

 • Brukerkonferansen: meld deg på via skjemaet vårt på Universitetet i Oslos sider så snart som mulig! På grunn av fulle hoteller i Oslo må vi bruke først-til-mølla-prinsippet. Du vil få raskt bekreftelse hvis du får plass på konferansen.
 • Departementets konf.: lindis.sloan@kun.nl.no. NB! Påmeldingsfrist var 5. mai, men vi har reservert 30 plasser til brukere og Lindis Sloan tar imot påmeldinger fortløpende. Du trenger ikke delta på denne hvis du ikke har tid/råd, men har du anledning er vi sikre på at det blir en interessant dag!

Overnatting

Det er dessverre fullt på nesten alle hoteller i Lillestrøm og Oslo. Vi har holdt av rom på Haraldsheim vandrehjem, bookingnummer er 170002. Haraldsheim ligger utenfor bykjernen, men det er lett å komme dit med t-bane og annen kollektivtrafikk. Se høyere opp. Bestill så snart du kan om du ikke kan ha privat overnatting!

Reise

Hvis du har store reisekostnader oppfordrer vi deg til å skaffe en lokal sponsor, f.eks. lokalag i Norges kvinne- og familieforbund, Bygdekvinnelaget og Sanitetskvinnene.

Vi har fått mer i støtte av HOD og av sponsor slik at vi nå kan sponse deg med høye kostnader! Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Barn ingen hindring

Vi vil at alle som ønsker det skal kunne delta, uavhengig av alder på barna. Hvis du ammer eller av annen grunn må ha med barn er ikke det noe problem. Vi har leid inn barnevakter som kan f.eks. trille tur med babyer som skal sove og er vant med vogn; de kan leke med større barn ute og inne, vi tar med leker; dessuten kan de aktivisere de halvstore babyene, gjerne i samme rom eller rett ved siden av.

Arrangører brukerkonferansen

Liv laga arrangerer konferansen i samarbeid med:

Fødsel i fokus

Norges kvinne- og familieforbund

bygde

DNJ

Banner legefor

PR-materiell

Vi går med en bunke løpesedler i veska og deler ut til alle vi ser med småbarn eller gravide mager. Kanskje du vil gjøre det samme? Eller legge i hyllene i barnehagen, på disken på den lokale kafén, babybutikken e.l.? Eller kanskje bare sende en e-post til dine kontakter? (Se forslag nederst.)

Pressemelding (doc-fil) som du gjerne kan sende til din lokalavis.

Til utskrift (pdf-filer):

SMS

Til mødre og fedre! Har du fått god oppfølging i svangerskapet, fødselen og barseltida? Vil du at andre skal oppleve det samme? Eller fikk du dårlig oppfølging og vil forhindre at andre får dét? Bli med på brukerkonferanse!

Til nettsider og e-post

Brukerkonferanse om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Kjenner du noen vordende eller nybakte foreldre? Venter du sjøl eller har du fått barn? Har du meninger og erfaringer du vil dele med andre? Bli med og bestem!

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen skal endres. Vil du påvirke endringene? Bli med på konferanse i Oslo mandag 26. mai! Da skal 50 foreldre og vordende foreldre sammen finne ut hva brukerne opplever og ønsker. Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg skal presentere funnene på en konferanse arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet dagen etter. De skal også bruke resultatene ellers i arbeidet med myndighetene. Se mer informasjon på nettsidene: http://www.liv-laga.no/konferanser.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *