kristiansund sykehus

Sommerstengte fødeavdelinger i Midt-Norge

Åpent brev vedrørende sommerstengte fødeavdelinger i Midt-Norge, til berørte helseforetak, deres styrer, departementet og stortingskomiteen

Sommeren 2008 hadde fødende i Midt-Norge et dårlig tilbud. Vi henvender oss til dere nå fordi vi ønsker å bidra til at dette ikke gjentas i 2009. Vi minner om at det er om sommeren det fødes flest barn per måned og at det derfor i disse ukene er nødvendig med økt beredskap, ikke nedskjæringer i tilbudet.

Vi har opplysninger om at det er vedtatt at fødeavdelingen i Kristiansund skal holde sommerstengt fra 19.juli og fire uker frem. En av begrunnelsene er at sykehuset vil unngå bruk av vikarer fordi fast personal gir et bedre tilbud til de fødende. Vi er enig i premisset, men ikke i konklusjonen. Vi mener konklusjonen burde være å sette opp en feriekabal som sikrer en kombinasjon av fast og innleid personale.

Det ryktes at man i Orkdal skal stenge fødeavdelingen mellom 8 og 12 uker sommeren som kommer.Orkdal sjukehus Avgjørelsen om dette skal falle først i midten av april. Dette er altfor sent. Vi forventer en snarlig avgjørelse av hensyn til de gravide, og at alle som har termin i sommer blir informert om løsningene. Vi har opplysninger om at Orkdal ikke tidligere har hatt noen problemer med å ordne en god og forsvarlig sommerturnus, og at man her ikke ser et problem i forhold til å kunne gjøre det i år også.

Ledelsen ved St. Olav har tidligere vist at de setter økonomi foran fødendes behov. Vi ber om at de i 2009 lar fødeavdelingen på St. Olav, både den på Orkdal og de to i Trondheim, være i full drift hele året, hele uka, hele døgnet. Vi venter i spenning på SINTEFs evaluering av stengingen i 2008.

I tillegg til Kristiansund, Orkdal og St. Olav har vi akkurat fått bekreftet at det også i år er planer om å sommerstenge i Molde. Molde er vedtatt stengt i fire uker.

Et bedre tilbud?Molde sjukehus

Vi har vanskelig for å se at det å sommerstenge en fødeavdeling er å gi de gravide og fødende i den berørte perioden et bedre tilbud. Økt avstand til fødselshjelp er selvfølgelig en merbelastning for den enkelte.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det på ikke ble opprette følgetjeneste for de fødene på Nordmøre sist sommer. Dette medførte bl.a. til at en ortoped måtte ta imot et barn i styrtfødsel og at jordmødre fulgte fødende uten å få betaling når hun mente det var uforsvarlig å sende den fødende uten kvalifisert følge.

Vi ber om at Helse Midt-Norge og de enkelte helseforetakene i samarbeid med de berørte lokalsamfunnene finner fram til bedre løsninger enn i fjor. Det er viktig med en god dialog mellom de enkelte foretakene og sykehusene fordi beslutninger om stenging to steder samtidig slår spesielt uheldig ut for befolkningen som bor i «grensetraktene». Vi ber dere undersøke mulighetene for å sette opp en turnus som er forsvarlig og god – med både fast bemanning og gode, kvalifiserte vikarer.

Vi håper at de kan komme frem til en løsning som er god for de sommerfødende i Midt-Norge.

Økonomisk gevinst

Helse Midt-Norge skal ha spart 2 millioner på å sommerstenge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde sommeren 2008. Vi ber om å få å se et fullstendig regnskap fra denne perioden, fortrinnsvis et der også kommunens og NAVs merutgifter er tatt med. Et slikt regnskap som viser samfunnsøkonomisk/offentlige etaters gevinst eller tap bør offentliggjøres.

Vi vil minne om at tidligere helseminister Sylvia Brustad, sommeren 2007 kom med tydelige føringer om: «At ingen fødeavdelinger skulle stenge på grunn av økonomi alene».

Liv laga setter et stort spørsmålstegn ved Helseforetakenes måte å gå frem på når det gjelder tilbudet til de sommerfødende. Vi forventer og krever at gravide og fødende kvinner skal tilbys et godt og trygt fødetilbud 12 måneder i året, sju dager i uken og 24 timer i døgnet! Vi ber derfor helseforetakene redegjør for hva de legger i begrepet «forsvarlig helsehjelp» til gravide, fødende og barselfamilier, og hvordan foretakene akter å sikre at kravet om forsvarlig hjelp blir fulgt også om sommeren. Vi ber om at foretakene anstrenger seg til det ytterste for å oppfylle Verdens helseorganisasjons retningslinjer for fødsel.

Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *