Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner


12 Følgetjeneste og beredskap

Vi minner om Nasjonalt råd for fødselsomsorgs påpekning:

Følgetjenesten har to hovedhensikter. Den ene er å sikre medisinskfaglig forsvarlighet. Den andre er å skape trygghet for den gravide underveis til fødeinstitusjon.[69]

12.1     Krav til organisering, oppgave- og funksjonsfordeling

Dersom reisetid til fødested er mer enn 1,5 time skal den fødende vurderes av lege eller jordmor på forhånd med tanke på transportmåte og behov for følge. Vi vil understreke at fleksibiliteten stortingsmeldingen legger opp til bør slå positivt ut for den fødende. Behovet for følgetjeneste bør avgjøres individuelt slik at også kvinner med «kun» en times reisevei får følgetjeneste ved behov. Vi vil også påpeke at få kvinner i denne kategorien trenger følgetjeneste, at antallet er noe høyere i gruppen 1,5 – men også der vil mange kunne reise uten følge. I kommuner med få gravide vil behovet for følgetjeneste kun eksistere ved disses termin. Det er også viktig at der hvor helseforetak og kommune vurderer behovet for følgetjenesteberedskap så er det avstanden fra kvinnenes hjem til fødested, og ikke fra kommunesenter til fødested, som skal ligge til grunn for vurderingen. Til slutt vil vi også her presisere at lege skal ha fødselskompetanse. Det er kun helsepersonell har kompetanse på forløsning og gjenoppliving av spedbarn, som er kvalifisert følgetjeneste.

På slike steder skal det finnes lokaliteter der jordmor kan lede fødselen på en tilfredsstillende måte dersom det vurderes at det ikke vil være tid til å transportere den fødende. Dette er en viktig spesifisering. Det må finnes «fødelokaliteter» i tilknytning til kommunalt helsesenter e.l. hvor jordmor kan lede en fødsel det er risiko for transportfødsel. Et slikt rom må være utstyrt for behandling og evt. gjenopplivning av mor/barn, før overflytting til fødeinstitusjon.

12.2     Krav til kompetanse

Etablert beredskap for følgetjeneste i samarbeid med ambulansetjenesten og fødestue må være på plass der det vurderes av de regionale helseforetakene og kommunene at det er behov for en slik tjeneste for å øke tryggheten til gravide og fødende. Fødestuenes tilbud til kvinner som ikke kan eller vil føde der, slik som følgetjeneste er viktig å løfte fram. Disse aspektene må tas med i risiko- og konsekvensanalyser ved evt. nedleggelse.

12.3     System for oppfølging av kravene

12.4     Kvalitetsindikatorer

Tilleggsindikator:

  • Antall ikke-planlagte hjemmefødsler og fødsler på sykehjem o.l. ikke-planlagte steder.

12.5     Krav til informasjon og kommunikasjon

Gravide må tidlig i svangerskapet få tilgang til informasjon om fødetilbud, seleksjonskrav, evt. tidlig innleggelse[70], reisevei og følgetjeneste.

13  Perinatalkomiteene

13.1     Lokal komité på foretaksnivå

Nytt tilleggspunkt: Alle reinnleggelser av mor eller barn

13.2     Regional perinatalkomite

Medlemmer må avlønnes for møtedeltakelse dersom møtene finner sted utenom arbeidstid. Vi tror at en bedre løsning er at medlemmene får avsatt tid til dette arbeidet i sin normale arbeidstid. Dvs. at de ikke må jobbe ekstra når de sitter i komiteen.

13.3     Nasjonal perinatalkomite

Som over, medlemmer som arbeider i helseforetak bør få frigjort tid, andre bør få betalt for møtetid og møteforberedelse.

14  Medisinsk fødselsregister

Vi antar at også Datatilsynet bør konfereres når det gjelder data fra de minste enhetene, av personvernshensyn..

15  Forslag til informasjon til brukere av tjenesten

Dette burde vært et vedlegg. Kravet må være at det skal foreligge informasjon:

  • elektronisk
  • trykt
  • muntlig (eks. gruppeopplegg for funksjonelle analfabeter)

At informasjonen skal:

  • vektlegge det normale, at informasjon om vanlig fysiologisk fødsel, smertemestring og smertelindring kommer først – keisersnitt etterpå
  • være tilgjengelig for alle store språkgrupper
  • bestå av en felles del, lik over hele landet, og en lokal tilpasset del

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *