Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner


Høringssvar til IS-1803: «Et trygt fødetilbud – Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner»

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Organisasjonen ble stiftet 4. mars 2008 og har altså vært i drift i overkant av to år.

Liv lagas formål er formulert i vedtektene:

«Organisasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.»

Vi er en demokratisk organisasjon som representerer alle som oppfatter seg som brukere av helsetjenesten, – uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, politisk syn, økonomisk og sosial status, helsetilstand eller tjenestebehov og -ønsker. Vi har medlemmer i alle aldre, både mødre, fedre, besteforeldre, andre pårørende og fagfolk. Våre medlemmer omfatter altså langt flere enn de som kan defineres som primærbrukere av helsetjenesten.

Tekst markert slik er sitater fra rapporten Vi kommenterer sitatene og generelle forhold fortløpende. Vi har latt alle overskrifter fra rapporten stå selv om noen avsnitt ikke er kommentert.

Vi henviser også til følgende dokumenter, og til våre tidligere arbeider:

http://www.liv-laga.no/arbeid

Forkortelse

Dokument

St.meld. 12

Stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-12-2008-2009-.html?id=545600

1-97

Faglige krav til fødeinstitusjoner. (Statens helsetilsyns utredningsserie ;97:1) IK-2565 http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/utredningsserien/faglige_krav_fodeinstitusjoner_ik-2565.pdf

Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner i 04. Rapport fra Helsetilsynet/2004

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten …Og bedre skal det bli! (2005-2015) IS-1162 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00004/IS-1162_4390a.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *