Legge ned små fødeavdelinger?

Norsk geografi og infrastruktur gjør at det er nødvendig med mange fødeavdelinger og fødestuer spredt rundt i landet. Dette betyr at det i enkelte deler av landet blir relativt få fødsler per fødeenhet, og dette byr på en del utfordringer. Noen mener løsningen er å legge ned, hva mener du?

Opddatert! Se vår oversikt der avdelingene markert med blått er de som enkelte ønsker å legge ned pga størrelse.

Norsk fødselsomsorg er differensiert, dvs. den er delt i tre nivåer der seleksjonskriterier avgjør hvilket nivå kvinnene kan føde på.

 • Hvis mor eller barn er syke eller det er fare for at de blir det, må mor føde på kvinneklinikk.
 • Hvis det er en risiko for komplikasjoner, men lav risiko for at barnet trenger intensiv hjelp kan hun føde på en fødeavdeling.
 • Bare når kvinnen sannsynligvis vil føde uten komplikasjoner og uten ekstra hjelp til henne og barnet får hun lov til å føde på fødestue.

Det er en direkte sammenheng mellom hvilken kompetanse den enkelte fødeenhet har/skal ha og seleksjonskriteriene. Dette for å sikre at mødrene og barna får nødvendig helsehjelp. Seleksjon skal gjøre det trygt for alle kvinner å føde.
Hvis seleksjonskriteriene blir strengere vil færre få lov til å føde på fødeavdeling og må i stedet til nærmeste kvinneklinikk – som kan ligge svært langt unna. Med færre fødsler på de små fødeavdelingene kan en løsning være å gjøre om fødeavdelinger til fødestuer, og heller samle kompetansen på færre og større fødeavdelinger. Det vil altså bli lenger mellom fødeavdelingene, men til gjengjeld kan kompetansen bli bedre på de avdelingene som består. Er dette en god løsning?

Smått = store utfordringer

Fødestuer og fødeavdelinger med få fødsler har en del felles utfordringer:

 • Lav mengdetrening per ansatt. Hvordan sikre at jordmødre og leger får nok praksis til å opprettholde og vedlikeholde sin kompetanse? Kan bred kompetanse (svangerskapskontroller, barsel, mange ulike typer fødsel etc.) erstatte mengde? Får man mer praksis på de store avdelingene?
 • Man trenger mange hoder for å få vaktturnusen til å gå rundt, samtidig som oppgavene på dagtid er få.
 • Rekruttering, særlig når «nedleggingsspøkelset» truer.
  • Jordmødre som jobber på fødestue må «tørre» å ha ansvaret alene, uten en lege å lene seg på eller rådføre seg med.
  • Gynekologer på små avdelinger har ofte tøffere vaktturnus enn på store avdelinger, samtidig som de mangler fagmiljøet og kanskje faglige utfordringer
 • Stabilitet og vikarbruk: Hvordan sikre at de gode fagfolkene blir og at man ikke trenger bruke vikarer som ofte verken kjenner lokale rutiner eller er gode nok i norsk?
 • Lang avstand til neste nivå. Dermed må de noen ganger ta imot fødende de egentlig ikke har kompetanse til, fordi alternativet – transportfødsel underveis til en kvinneklinikk – er verre.

Færre gynekologer

Det har skjedd store medisinske framskritt innen gynekologi de siste årene. Det betyr at langt flere kvinner kan få poliklinisk behandling for sine underlivsplager og -sykdommer, i stedet for sykehusinnleggelse i flere dager. Et resultat av dette et at gynekologene har mindre å gjøre av planlagte oppgaver, samtidig som det er nødvendig at de er døgnkontinuerlig tilstede eller nær sykehuset i tilfelle hastekeisersnitt e.l.
Samtidig som oppgavene minker blir det sannsynligvis færre gynekologer som er spesialister i fødselshjelp. I Stortingsmelding 12, «En gledelig begivenhet» står det:
En undersøkelse fra Norsk gynekologisk forening våren 2008 tyder på at det vil bli et underskudd på spesialister i kvinnesykdommer og fødselshjelp fram mot 2015-2020. Dette skyldes lav utdanningskapasitet, høy avgang av leger som når pensjonsalder, og at yngre sykehusleger ikke er villige til vaktbelastninger og lange arbeidsuker.
(…) Det er vanskelig å rekruttere gynekologer til små avdelinger, noe som delvis henger sammen med få utdanningsstillinger ved disse avdelingene. Arbeidssituasjonen på små avdelinger med hyppige vakter og lite pasientvolum gjør også rekrutteringssituasjonen krevende.
Når yngre leger som «kun» vil jobbe 40-timersuker tar over etter «de gamle traverne», må det flere hoder til for at en vaktkabal skal gå opp. I tillegg kan rekrutteringen til spesialiteten fødselshjelp begrenses av frykten for å gjøre fatale feil, som skader mor og barn – og som henger ut fagfolk i medias gapestokk. Samtidig lokker en tilværelse som privatpraktiserende gynekolog: Høyere lønn og arbeidstid kun dagtid hverdager.
Hvordan kan rekrutteringen til fødselshjelpen sikres? Og hvordan kan vi gjøre det attraktivt å arbeide på små avdelinger?

Legge ned eller bygge opp?

Finnes det en fasit på hvor det er best å føde – på liten eller stor avdeling? Eller kommer det an på kvinnens behov og ønsker? Finnes det forskning som sier smått er utrygt og stort er trygt? Er det trygt å føde på en liten avdeling per i dag? Hvis ikke, er det mulig å heve kvaliteten? Hvorfor skal vi bevare de små avdelingene – er det kun geografi eller har de kvaliteter vi ikke finner på de store? Er det best å redusere antallet fødeavdelinger for å sikre forsvarlig drift av de gjenværende avdelingene? Er utfordringene over korrekt beskrevet? Hvordan kan de løses?
Vi vil gjerne ha innspill fra brukere og fagfolk på denne saken. Du har mange muligheter:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *