Illustrasjon risikopyramide

Faglige krav, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Utforming av nye kvalitetskrav til fødeenheter i Norge er i gang. Disse kravene skal erstatte de gamle tallgrensene som definerte hvor mange fødende det burde være per fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Liv laga er svært glade for at det skal komme nye kvalitetskrav, og er involvert i arbeidet med å utarbeide disse. Arbeidet er svært viktig da disse kravene vil være retningsgivende for organisering av fødselsomsorgen framover.

Arbeidsgrupper ble nedsatt på et seminar i regi av Helsedirektoratet fredag 18. desember 2009. Der deltok representanter for ulike nivåer i helsevesenet, fagforeninger og brukerorganisasjoner. På møtet ble «kvalitet» presentert fra ulike vinkler, der Liv laga sto for brukerperspektivet (se presentasjon lenger ned). Etter lunsj delte forsamlingene seg i geografisk oppdelte grupper der hver gruppe fikk ansvar for hvert sitt område.

Se også vårt høringssvar om kvalitet.

Program

Innledning og velkommen

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen. Det er et helsepolitisk mål å videreutvikle det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet med et sett av overordnede nøkkeldata for praksis og kvalitet i helsetjenesten. Hvor er svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen?

Divisjonsdirektør og leder av arbeidsgruppen Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet

Internkontroll og forsvarlighetskravet

Internkontrollforskriften skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene med lovgivingen. Lovens viktigste krav er kravet om forsvarlighet. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll, det er et ledelsesverktøy for styring og utvikling. Hensikten med internkontroll er å oppnå kvalitetsforbedring.

Assisterende direktør Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn

Faglige krav fra 1997 belyst i forhold til mulige kvalitetskrav i 2010

En utredningsgruppe fikk i oppdrag i 1996 fra Sosial- og helsedepartement å vurdere følgende problemstilling: Hvilke fødsler kan /bør foretas ved dagens fødestuer når det foretas en seleksjon av fødslene? Hvilke minimumsforutsetninger bør være til stede ved fødeavdeling når det gjelder antall fødsler og faglige krav til bemanning? Hvilke utfordringer gjelder i dag?

Leder av Nasjonalt råd for fødselsomsorg Christian Bjelke, Fagsjef i Helse Nordmøre og Romsdal HF

Kvalitetskrav fra brukerperspektiv

Hva mener brukerne om kvalitetskrav til tjenestene?

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg Ingeborg Altern Vedal

Medisinsk fødselsregister og kvalitetsforbedring

Hvordan kan data fra MFR benyttes til kvalitetsarbeid og virksomhetsstyring? Videre utvikling av datasett, tilgjengelighet av oppdaterte resultater til bruk som redskap for kvalitetsforbedring. Avdelingsdirektør Stein Emil Vollset, Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og pasientsikkerhet omfatter kvalitet, brukernes erfaringer og omfanget av uønskede hendelser. Arbeidsområder er kvalitetsindikatorer, faglige anbefalinger, retningslinjer og metodeutvikling. Hvordan kan kunnskapssenteret bidra i arbeidet med utvikling av indikatorer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen?

Avdelingsdirektør Geir Bukholm ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav

Det er vedtatt i Stortinget at det skal utarbeides nye faglige krav til fødeinstitusjoner og kvalitetsindikatorer. Det er understreket at disse skal være offentlig tilgjengelig slik at brukere, helsepersonell og myndigheter kan få innsyn i tjenestens kvalitet. Hva mener fagforeningene er viktige kvalitetsindikatorer i svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen?

5- 7 min innspill på hver av fire fagforeninger

Uheldige hendelser og klagesaker

Skade på barn i forbindelse med fødsler utgjør tre prosent av sakene som blir behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning. Utbetalinger til fødselsskade utgjør nesten 20 prosent av NPEs totale utbetalinger. Er det noen kjennetegn, i så fall hvilke og er det noe som kunne vært unngått? Hva kan vi lære av hendelsene?

Professor Pål Øian UIT/Universitetssykehuset i Nord-Norge

Perinatalkomiteenes fremtidige rolle

Hvordan kan perinatalkomiteenes rolle videreutvikles som et ledd i kvalitetsarbeidet?

Professor Britt Ingjerd Nesheim, UIO/Oslo universitetssykehus

 

Gruppeoppgaver

Helse Nord

 • Kvalitetskrav til drift av fødestue + seleksjonskriterier og system for oppfølging av kravene
 • Kvalitetskrav til følgetjeneste og beredskap for fødende og system for oppfølging av kravene
 • Forslag til kvalitetsindikatorer på fødestue

Helse Midt-Norge

 • Kvalitetskrav til samhandling og helhetlige forløp – svangerskap, fødsel og barsel og system for oppfølging av kravene
 • Kartlegge avtaleverket om samhandling mellom kommune og foretak + roller og ansvar
 • Brukererfaringer og brukertilfredshet – evaluering og forbedring
 • Forslag til kvalitetskrav i barselomsorgen
 • Forslag til kvalitetsindikatorer i barseltiden, evaluering av resultat og forbedring

Helse Vest

 • Statistiske data- MFR – foreslå bruk av registeret som et kvalitetsforbedringsverktøy
 • Kvalitetsindikatorer i fødselsomsorgen og system for oppfølging av kravene
 • Utarbeide nasjonal informasjon om igangsettelse av fødsel, keisersnitt og smertelindring
 • Kvalitetskrav til drift av svangerskapsomsorgen og system for oppfølging av kravene

Helse Sør-Øst

 • Kvalitetskrav til drift av fødeavdeling og kvinneklinikk og system for oppfølging av kravene
 • Differensiering av fødetilbudet til kvinner med normale og patologiske forløp
 • Forslag til videreutvikling av perinatalkomiteene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *