Arbeidsplan 2011

Arbeidsplanen ble vedtatt på årsmøtet 13. februar 2001. Den er bygd opp i samme rekkefølge som budsjettet og viser hvilke områder vi vil jobbe med:

  1. Lobby
  2. Informasjon
  3. Media
  4. Organisasjon
  5. Medlemmer
  6. Prosjekt

Liv laga utformet høsten 2010 tre kjernesaker som danner overordnede mål for vår virksomhet. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i at vi skal jobbe videre med disse, samt følge opp tidligere arbeid og formålet definert i vedtektene. Kjernesakene er:

Krav på informasjon: Liv laga krever at sykehus, fastleger og helsestasjoner følger loven: Kvinnene har rett til å få forståelig informasjon og å få være med å bestemme over egen kropp og helse. Pasientrettighetsloven er tydelig på at vi som brukere av helsetjenesten har krav på informasjon som gjør oss i stand til å delta i beslutninger om egen helse. Liv laga jobber for å minne om og fremheve denne retten til informasjon.

Full jordmordekning: Liv laga krever at alle gravide som ønsker det skal få oppfølging av jord-mor og ingen fødende skal måtte føde uten hjelp av jordmor. Liv laga jobber for at oppfølging hos jordmor skal være et reelt alternativ for alle gravide, at alle som trenger følgetjeneste skal få det og at ingen kvinner i aktiv fødsel skal bli forlatt.

Trygghet, respekt og omsorg: familiene skal få omsorg, bli møtt med respekt, og være og føle seg trygge. Å bli møtt med respekt og forståelse for hva man opplever og ønsker er en selvfølge. Men dessverre opplever flere å ikke bli hørt, sett eller tatt vare på. Liv laga jobber blant annet med å tydeliggjøre brukernes rolle overfor helsearbeidere.

 

1.  Drive politisk arbeid (lobbyvirksomhet) og faglig arbeid

Følge opp nasjonale prosjekter gjennom brukerrepresentasjon og høringer

Representasjon i fagråd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (nytt nasjonalt råd)

Liv laga er representert ved styreleder i Helsedirektoratets nye Fagråd. Arbeidet er ventet påbegynt i første halvår 2011.

Representasjon i arbeidsgruppe for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for barselomsorgen

Liv laga er representert ved styreleder i Helsdirektoratets arbeisgruppe som skal lage nasjonale retningslinjer for barselomsorgen. Dette arbeidet ble påbegynt i januar 2011 og det er planlagt 5 samlinger i løpet av året.

Nasjonal brukerundersøkelse

Liv laga ønsker å fortsette arbeidet med å få i gang nasjonale brukerundersøkelser. Hvordan kan politikere og fagfolk vite om folk føler seg trygge når de ikke blir spurt. Brukerundersøkelser er ønskelig for både hele forløpet under svangerskap, fødsel og barseltid.

Elektronisk helsekort

Vi vil fortsette å jobbe for elektronisk helsekort. Det blir stadig utsatt fra Helsedirektoratet, men vi mener det er nødvendig at dette tiltaket iverksettes snarlig.

Delta i høringer om statsbudsjettet og andre relevante høringer fra departementene, direktoratene, helseforetakene m.m.

Vi vil som tidligere forsøke å lage høringssvar, når vi blir invitert. Det bør være et mål å bli invitert til alle relevante høringer.

Jobbe for lokal brukermedvirkning

Det er ønskelig å få inn brukere fra flere steder i landet som brukerrepresentanter i de regionale helseforetakene, i kommunene og andre relevante fora. Arbeide for å virkeliggjøre dette og gi representantene god opplæring.

Støtte lokale/regionale aksjoner og annet lokalt/regionalt arbeid

Knytte kontakter, delta på konferanser o.l. nasjonalt og internasjonalt

Vi vil også, hvis ressursene tillater det, arrangere egne seminar e.l.

2.  Informere om Liv laga og vårt arbeid

Utvikle nettsatsningen

Utvikle nettstedet liv-laga.no eller lage  en felles nettportal for Liv laga og Fødsel i Fokus. Dette kan også bidra til økt rekruttering. Samle inn historier fra brukerne.

Satse sterkt på sosiale medier

Aktivt til stede på Facebook, gjøre som Ammehjelpen og pushe saker oftere. For eksempel med ukas tema på en bestemt dag i uka (mandager).  Relevante saker og artikler bør vi legge ut med en gang.

Delta i diskusjoner på forum og fortelle om Liv laga

Gi ut nytt medlemsblad

Gi ut blad alene eller sammen med Fødsel i Fokus. Skal fungere som medlemsblad og verveblad. Tilstrebe å lage blad som slipper mva. Gjerne flere utgaver i løpet av perioden hvis kapasitet

Informere brukere og fagfolk om Liv laga generelt

–        Stå på stands, søke om aktivitetstilskudd når det koster penger

–        Aktivt dele ut brosjyrer, som trykkes på norsk og engelsk, og gjerne flere språk

Starte arbeidet med en informasjonsfilm

Søke på ny om  finansiering og planlegge prosjektet.

3.  Være synlige i media gjennom redaksjonell omtale og leserinnlegg

Skrive leserinnlegg og kronikker

Ta kontakt med media for å gi brukernes syn på aktuelle saker

Være lett tilgjengelig for media

4.  Organisasjon

Finne ny løsning for administrasjon

Liv laga ønsker i 2011 å finne en ny løsning for administrasjon av organisasjonen og medlemmer, f.eks. ved å kjøpe administrative tjenester og regnskap av en annen organisasjon. Fortrinnsvis bør organisasjonen jobbe med beslektet tematikk slik av vi også kan samarbeide om prosjekter.

Samarbeide med andre organisasjoner

Vi ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet med andre bruker- og kvinneorganisasjoner, slik som Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Vi mener at det er viktig å bevare vår egenart, samtidig som vi sørger for best mulig ressursbruk gjennom samarbeid om informasjonsarbeid, administrasjon og fag.

I tillegg vil vi samarbeide med fagorganisasjonene for barnepleiere, helsesøstre, jordmødre og leger.

På sikt ønsker Liv laga å også inngå samarbeid med internasjonale organisasjoner og organisasjoner i andre land.

Sikre økonomien og arbeide for å få flere inntektskilder

Medlemskontingent

Få flere medlemmer og arbeide for at flere av medlemmene betaler.

Annonsører og sponsorer

Om mulig, lønne et styremedlem til å jobbe med annonsører. Vedlikeholde kontakten med tidligere annonsører, og skaffe nye.

Tilskudd

Søke tilskudd fra relevante offentlige og private ordninger.

Gaver

Oppfordre privatpersoner og bedrifter til å gi gaver.

Ivareta organisasjons drift

Avholde styremøter jevnlig, planlegge årsmøte, følge opp regnskap osv.

5.  Rekruttere flere medlemmer og følge opp medlemmene

Øke medlemsmassen

Det er viktig å få flere medlemmer fordi flere medlemmer kan gi oss mer driftstilskudd og flere medlemmer kan bidra til at vi i større grad blir hørt, og gir oss et bredere demokratisk grunnlag.

Vedlikeholde medlemsantallet

Å opprettholde antall medlemmer og hindre frafall er også viktig. Vi ønsker å tydeliggjøre for våre medlemmer hva vi jobber med og at deres medlemskap er viktig for Liv laga. Månedelige nyhetsbrev er en metode, blad en annen.

Rekruttere flere aktive medlemmer

Vi ønsker en medlemsmasse som avspeiler brukergruppen, m.a.o. variasjon i bakgrunn, etnisitet, funksjonsnedsettelser, geografi, behov, ønsker osv. Vi ønsker å rekruttere flere menn til verv. Det er ønskelig å opprette fylkeslag og/eller lokallag på sikt.

Det beste er om lokalt og regionalt lobbyarbeid drives av lokale representanter, som antagelig vil ha større gjennomslagskraft hos myndighetene og i media. Å rekruttere ulike typer mennesker kan f.eks. gjennomføres ved å rette seg inn mot en gruppe av gangen, gjerne ved bruk av vervepremier og kampanjer.

Arbeide for å opprette region/fylkes- og eller lokallag

6.  Prosjektarbeid

Arbeide for å virkeliggjøre Doulaprosjektet

Fortsette å søke om støtte til prosjektet, etablere samarbeid med andre relevante organisasjoner m.m., følge opp prosjektplanen, presentere prosjektet for fagfolk og myndigheter når det lar seg gjøre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *