Årsmelding 2008

Årsmelding fra 2008, behandles på årsmøtet 19. april.

1. Innledning

1.1. Stiftelsesmøtet 2008

Liv laga ble stiftet ved stiftelsesmøte 4.mars 2008. Stiftelsesmøtet ble avholdt per telefon og 5 personer deltok. Protokoll fra stiftelsesmøtet blir vedlagt papirene på årsmøtet. Det ble valgt et styre bestående av fire representanter. I tillegg fikk styret fullmakt til å supplere seg selv med inntil to medlemmer frem mot første ordinære årsmøte. Stiftelsesmøtet valgte også en valgkomité med to medlemmer. Vedtekter og arbeidsplan ble vedtatt. Da Liv laga per stiftelsestidspunktet ikke hadde økonomiske midler ble det ikke satt opp noe budsjett. Styret ble dog pålagt å bruke eventuelle midler i samsvar med vedtatt arbeidsplan.

1.2. Arbeidsplan for 2008

Arbeidsplan for 2008 ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Vi hadde per mars 2008 liten oversikt over hvordan vi som organisasjon skulle arbeide og hvordan hverdagen vår ville fungere. Generelt kan man si at vi har fått større spillerom og større påvirkningskraft enn vi turte håpe på i mars. Vi har gjennom våre høringssvar til Stortingsmelding nr.12 (2008-09) «En gledelig begivenhet» har vi fått gjennomslag for mange av våre saker og slik fått påvirke utviklingen av helsetjenestene direkte. Evaluering av enkeltmål i arbeidsplanen er presentert i kapittel 2.

1.3. Regnskap for 2008

Regnskapet presenteres i egen sak på årsmøtet. Vedlagt årsmelding er årsresultat, månedsoversikt og resultat fra Brukerkonferansen. Liv laga hadde i 2008 et driftsmessig overskudd på 38000. Hovedinntekter har vært en engangsstønad fra Helsedepartementet, samt medlemskontingenter. Utgiftene har vært beskjedne. Det har vært vanskelig å planlegge økonomien fordi situasjonen rundt driftsstøtte lenge var uavklart. Vi fikk avslag på støtte for 2008 begrunnet i at vi ikke faller inn under familie- og likestillingstiltak. Klagen ble avvist fordi Liv laga ikke oppfylte kravet om 50 betalende medlemmer i 2007.

1.4. Styrets arbeid

1.4.1. Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fire personer, leder: Ingeborg Altern Vedal, nestleder og regnskapsansvarlig: Siv-Lise Bendixen Stærk, Eva Vassdal og Live Glesne Kjøstad. Vi er alle i jobb og har alle små barn som også krever sin oppmerksomhet. Arbeidsbyrden har tidvis vært svært stor, og arbeidsrytmen har vært preget av at man av og til må prioritere bort organisasjonsarbeide. Det er et ønske fra styret å få flere styremedlemmer og flere aktive å spille på, slik at vi kan holde på engasjementet uten å brenne ut. Det er tenkelig at en bedre struktur med sterke lokale grupper kan avlaste arbeidsbyrden noe. Vi håper at vi for 2009 vil kunne få tilskudd til drift av organisasjonen.

1.4.2. Styremøter

Styret har i perioden avholdt til sammen 9 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet (se lenger ned). De fleste styremøtene avholdes via MSN messenger. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet.

2. Evaluering av arbeidsplanen

Arbeidsplanen ble delt inn i konkrete mål for 2008 og langsiktige mål for organisasjonen. Konkrete mål ble videre delt inn i organisasjon og PR og politisk. I det videre kommenteres hvert enkelt mål og måloppnåelse.

2.1. Konkrete mål – organisasjon og PR

2.1.1. Opprette nettstedet www.liv-laga.no

En midlertidig versjon av nettstedet kom på plass allerede i mars, med den viktigste informasjonen: mål, vedtekter, arbeidsplan, kontakt, medlemskap og brukerkonferanse. Etter å ha fått et økonomisk bidrag fra et medlem valgte vi å gå videre og få ekstern hjelp for å utvikle et nettsted som skulle fungere som en ressurs for alle våre medlemmer og brukere av helsetjenestene, samt samarbeidspartnere, media og myndigheter. Den 26. november ble det nye nettstedet publisert. Rammeverket og den viktigste informasjonen var på plass, mens design, tekniske løsninger og innhold ble endret og forbedret i rykk og napp utover vinteren. Dette er en kontinuerlig prosess som pågår fortsatt.

2.1.2. Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)

Det ble laget et første utkast til brosjyre som ble trykket opp og brukt i forkant av Brukerkonferansen i mai. I tillegg ble det laget eget materiell for Brukerkonferansen.

Det har vært intensjonen å utbedre og ferdigforme skriftlig informasjonsmateriell i løpet av året. Fordi arbeidsbelastningen har vært svært stor, har videreutvikling av informasjonsmateriell vært nedprioritert. Grunnlaget er imidlertid lagt for videre informasjonsmateriell og arbeidet med å videreutvikle dette er i gang.

Materiellet er per i dag kun tilgjengelig på norsk. Arbeidet med å oversette materiellet er startet, og flere medlemmer har sagt seg villige til å stille som oversettere av våre tekster.

2.1.3. Opprette medlemsblad/medlemsskriv

Første medlemsblad ble trykket opp og sendt ut i desember 2008 (vedlegg 3). Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt vi skal bruke økonomiske ressurser på å sende ut medlemsblad i papirformat fremfor å publisere samme informasjon på nettsidene. Per i dag utgjør utgifter til medlemsblad en liten sum. Utgifter til trykking og utsendelse av første opplag var 1573,50 kr. Nye medlemmer krysser nå av for om de ønsker å motta medlemsblad per post eller ikke, i tillegg til at vi har oppfordret eksisterende medlemmer som ikke ønsker bladet å reservere seg mot dette. Medlemsbladet vil fortløpende bli gjort tilgjengelig som pdf via nettsidene.

I utformingen er det planlagt at medlemsbladet skal kunne brukes som en utvidet brosjyre på helsestasjoner, private jordmorkontor osv.

2.1.4. Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag:

Vi har per 31.12.2008 totalt 124 medlemmer; 71 vanlige medlemmer og 53 støttemedlemmer. 90 av 124 medlemmer hadde betalt medlemskontingenten for 2008 per 31.12.2008. Styret og medlemmer har drevet aktiv verving av medlemmer med mål å komme over minstegrensen for å kunne søke om driftsstøtte. Per 2008 er minimumskravet 50 betalende medlemmer.

Iflg vedtekter som medlemmene godtar ved innmelding skal eventuell utmelding av organisasjonen skje skriftlig. Det er derfor ingen automatikk i at ikke-betalende medlemmer strykes fra medlemsregisteret. Det vil ikke bli sendt ut noen flere purringer på medlemskontingenten fra 2008. Dersom enkeltmedlemmer som ikke har betalt for 2008, heller ikke betaler for 2009 ved ordinær utsendelse, vil de ved første purring av kontingent 2009 få en påminnelse om at en eventuell utmelding må gjøres skriftlig. Skriftlig utmelding kan gjøres enkelt ved å sende en e-post til medlemskontakt i styret.

Lokalt arbeid

Flere lokale aksjoner har enkeltmedlemmer registrert hos oss. Lokale medlemmer har vist seg helt essensielt for at vi skal oppnå resultater på lokalt og regionalt plan. Det er mye enkeltpersoner kan bidra med, i tett samarbeid med styret, selv om vi fysisk er langt fra hverandre. I Narvik har arbeidet vært konsentrert om å hindre feriestenging og nedgradering/nedleggelse av fødeavdelingen. Styremedlemmet der, Eva Vassdal, har et bredt kontaktnett og er medlem av bl.a. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus. Ved å spille på media, næringslivet, fagbevegelsen og tverrpolitiske arbeid har medlemmene i Narvik engasjert lokalmiljøet og oppnådd resultater.

Vi ser en stor forskjell på områder med sterkt engasjerte medlemmer med kapasitet til å handle, som i Valdres, Møre, Narvik og Stavanger, og områder der vi mangler dette, som i Bergen og Oslo.

Selv om vi har flere områder med mange medlemmer har det ikke lyktes å danne formelle lokallag, og har heller ikke fått laget noe fast struktur ifht lokale nettverk/lokallag. Årsmøtet utfordres via sak 8 til å utforme retningslinjer for lokallag.

Medlemsforum

Et viktig arbeidsverktøy har vært et Internettforum for medlemmer og samarbeidspartnere. Medlemmer får der muligheten til å bidra aktivt med innspill til arbeidet og løse konkrete oppgaver, samt følge med på styrets arbeid. Styrereferater ligger tilgjengelig i forumet. Alle som melder seg inn i Liv laga får invitasjon til å bli med. Forumet er sammen med e-post de to viktigste kommunikasjonskanalene mellom medlemmene og styret. Styret diskuterer i tillegg aktuelle saker og problemstillinger i et eget styreforum. Forumet er delt i tre nivåer der noe er tilgjengelig for kun styret, noe for alle medlemmer og noe er åpent også for våre samarbeidspartnere.

2.1.5. Opprette/vedlikeholde kontakter i andre organisasjoner og offentlige etater

Liv laga har en av to faste brukerrepresentanter i nye Nasjonalt råd for fødselsomsorg (Ingeborg Altern Vedal). I tillegg har vi fått taletid på høring av et Dokument 8 forslag i Helse- og sosialkomiteen. Vi har aktiv kontakt med flere stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og lokale aksjonsgrupper. Vi har også dialog med ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet.

I forhold til andre organisasjoner samarbeider vi tett med både Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Aktuelle saker for 2008 har vært differensiert fødselsomsorg, arbeidet opp mot Stortingsmelding nr.12 (2008-2009), doulakurs og utdanning, og trusler om reduksjon i lokale føde- og barseltilbud. Brukerkonferansen i mai ble arrangert i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Norges kvinne- og familieforbund, Fødsel i fokus, Allmennlegeforeningen og Jordmorforeningen. I tillegg samarbeider vi med Norsk sykepleierforbund ved Landsgruppen av Helsesøstre og Jordmorforbundet. Flere av disse organisasjonene utgjør viktige samarbeidspartnere også i kampen for å bevare det lokale fødetilbudet flere steder i landet.

Medlemsforumet har et eget underforum hvor samarbeidsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan delta og diskutere ulike saker og arrangementer m.m.

2.2. Konkrete mål – politisk

2.2.1. Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten

Forslaget er tatt videre til Nasjonalt råd for fødselsomsorg, og som forslag til kvalitetsindikator i Stortingsmelding nr. 12.

2.2.2. Arrangere brukerkonferanse

Brukerkonferansen ble arrangert 26 mai på Haraldsheim i Oslo. 23 deltakere deltok, 22 kvinner og en mann. Blant deltakerne var to generasjoner kvinner, og det var lagt spesielt tilrette for at kvinner med spedbarn skulle kunne delta (ammekrok, stellerom, barnevakttjeneste). Oppsummering av brukerkonferansen er presentert i en egen rapport som er formidlet til samarbeidspartnere og departement.

Brukerkonferansen ble finansiert av støtte fra ulike samarbeidsorganisasjoner, støtte fra Sosial og helsedirektoratet, prosjektmidler fra Barne- og familiedirektoratet, samt sponsormidler fra to bedrifter. Med støtte og sponsing var det mulig å sette en lav deltakeravgift (200 kr), samt å bruke midler på PR og reiserefusjon for enkeltdeltakere med ekstra store reiseutgifter. Hovedutgiftsposten var trykking og utsendelse av brosjyrer, blant annet til alle landets helsestasjoner. Inntekter og utgifter er i balanse, med et svært beskjedent overskudd på 11 kroner. Brukerkonferansens økonomi er ført i eget regnskap. Det var styrets intensjon at konferansen skulle være selvfinansierende, og ikke bruke ressurser fra Liv lagas økonomi forøvrig, dette har vi lykkes i.

2.2.3. Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl

Ingeborg Altern Vedal deltok som vår representant i programkomiteen for konferansen. Liv laga holdt et 30 min innlegg med presentasjon (ppt) av resultater fra Brukerkonferansen og andre tidligere brukerundersøkelser.

2.2.4. Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.

Det er opprettet en egen facebookgruppe for Liv laga. Denne har per 1. april 2009 262 medlemmer, hvorav mange er ikke medlemmer av selve organisasjonen. Det er også flere lokale aksjonsgrupper på facebook som Liv laga støtter aktivt. Vi prøver å være frempå i forhold til medier i forhold til aktuelle saker, sender pressemeldinger til pressekontakter, og bistår lokale aksjonsgrupper i deres arbeid for å bevare sitt lokale tilbud. Vi blir stadig kontaktet av journalister og har blitt intervjuet en rekke ganger. I tillegg har Liv laga deltatt i radiodebatt om sommerstenging, på folkemøte i Narvik, og på undervisning for jordmorstudenter.

På nettforumet www.barnvedhjertet.no har vi vært velkomne til å drøfte Liv lagas saker og få innspill fra brukerne der. Fra mars 2009 vil vi få et eget underforum på dette forumet.

2.2.5. Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Liv laga har en fast representant i rådet og deltar aktivt i arbeidet opp mot departementet. Liv lagas representant i rådet får nødvendige råd og innspill fra styret og aktive medlemmer gjennom internettforumet. Arbeidet i rådet og i Liv laga siste halvår i 2008 var konsentrert om å gi departementet innspill til stortingsmeldingen om en helhetlig omsorg. Flere av Liv lagas forslag er gjengitt i meldingen.

Det ble også satt flere langsiktige mål for organisasjonen. Dette er saker vi jobber med fortløpende, men hvor vi ikke har rukket å ta tak i alt enda.

2.3. Oppsummering av arbeidet forøvrig

I tillegg til målene i arbeidsplanen har det vært aktuelt å jobbe mot reduksjon i det lokale fødetilbudet flere steder i landet. Liv laga har vært aktive i samarbeid med lokale aksjonsgrupper og har vært med å sette dagsorden gjennom media og ved lobbyvirksomhet ovenfor styrer, administrasjon o.a. Noe av det vi var med og oppnådde i 2008 var å hindre sommerstenging av Narvik fødeavdeling og nedlegging av Valdres fødestogo.

Vi jobber nå for å hindre at tilbudet forringes i Stavanger og i Bergen. Begge steder vil helseforetakene stenge familierommene på barselavdelingen, slik at far/medmor ikke lenger kan være med på sykehuset etter fødselen. I Oslo er det også stor fare for et enda dårligere tilbud ved at alle fødeenheter slås sammen til en giga-avdeling.

2.3.1. Doula-prosjekt

Styret, ved Live Glesne Kjølstad, har i samarbeid med Fødsel i Fokus startet forarbeidet med et doula-prosjekt for innvandrerkvinner. Det er etablert kontakt med mulige samarbeidspartnere og en første versjon av prosjektbeskrivelsen er klar. Det er kommet positive signaler fra politisk hold til prosjektet. Arbeidet skal formaliseres i 2009.

3. Avslutning

Liv laga hadde ved årsskiftet vært i drift i nesten et år. Dette året har vi drevet uten tilskudd med unntak av en engangsstøtte fra HOD. Alt arbeid er derfor basert på frivillig innsats, med unntak av representasjonen i Nasjonalt råd for fødselsomsorg.

Vi har hatt et år med stor aktivitet. I oppbygningsfasen har dette vært nødvendig, og styret har prioritert slik at det har vært mulig. Vi ser at vi ikke kan opprettholde dette aktivitetsnivået basert kun på frivillig innsats fremover. Derfor søker vi om tilskudd I 2009. Fram til evt. tilskudd er gitt er styret nødt til å prioritere sterkere og senke aktivitetsnivået.

Å arbeide med Liv laga og forsvare brukernes interesse er svært inspirerende når vi får så mye gehør som vi har fått så langt. Å få gi vårt innspill til Helse- og sosialkomiteen på Stortinget direkte, å få være med på å forme politikk og planarbeid gir ekstra pågangsmot og energi for å fortsette kampen. For oss er det viktig at Liv laga ikke handler om å klage på tilbudet, men om å finne løsninger som gir bedre helsetjenester og kvalitetsmessige standarder for alle familier og kvinner som føder barn i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *