Årsmelding 2009


2. Evaluering av arbeidsplanen

Arbeidsplanen for 2009 ble delt inn i konkrete mål og langsiktige mål for organisasjonen. Konkrete mål ble videre delt inn i organisasjon og informasjon og fag og politikk. De konkrete målene ble satt opp i prioritert rekkefølge. I tillegg ble det satt opp mål for organisasjonen nasjonalt og lokalt.

I det videre kommenteres hvert enkelt mål og måloppnåelse.

Konkrete mål – organisasjon og informasjon

1. Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer – herunder:

a) Sende brosjyrer o.l., evt. medlemsblad, til alle helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m. (prioritert mål).

Dette ble først gjort mot slutten av perioden, nærmere bestemt i desember. 15. desember ble brosjyren sendt ut til alle landets helsestasjoner og fødeenheter. Vi hadde et ønske om å også sende ut til landets fastleger, men dette ble for dyrt. Vi fikk god hjelp av medlemmer til å «vaske» adresselister, slik at vi unngikk en del feilsendinger. I etterkant av dette tikker det inn jevnlige innmeldinger og forespørsler om mer informasjon. Mye tyder på at dette kan være en nyttig arena for rekruttering av medlemmer. Det er styrets intensjon at medlemsbladet skal kunne fungere som en utvidet brosjyre, og også kunne sendes til samme mottakere.

b) Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt. (prioritert mål).

Fra april 2009 har Liv laga hatt et eget underforum på nettstedet www.barnvedhjertet.no . Flere i styret har brukt forumet aktivt for å spre informasjon, be om råd og innspill til høringer, og diskutere konkrete saker. Blant brukerne av nettforumet er flere av våre medlemmer, og disse bruker også vårt underforum aktivt. Vi har også etablert et samarbeid med www.kreativmamma.no. I tillegg har www.verdensbestepappa.no vært behjelpelige med å spre informasjon og innhente innspill fra fedre.

Liv laga er aktive på facebook med både en gruppe og en egen side. Disse brukes for å spre informasjon og innhente forslag og tilbakemeldinger på vår aktivitet. Gruppa har per 1. mars 2010 nær 300 medlemmer, det vil si flere medlemmer enn organisasjonen. Liv lagas facebookside har ca 165 tilhengere. Liv laga er også aktive på Twitter.

Liv laga deltok ved markeringen av Kvinnedagen 8. mars. I Oslo hadde vi egen stand på Youngstorget hvor vi solgte sodd, og hvor jordmødrene fra Føderiket stod med informasjon om sitt tilbud. Vi deltok i toget med parolene «Full jordmordekning» og «Styrk helsestasjonene», med håp om at dagen også kunne ha fokus på reproduktiv helse. Før arrangementet fikk vi omtale i VG, i en artikkel om moderne barselomsorg. Arrangementet gav mulighet til å komme i kontakt med folk vi ikke når til vanlig.

Liv laga var også tilstede ved 8.mars arrangement i Narvik.

Rogaland Liv laga hadde flere arrangementer i Stavanger for å forsøke å bevare mykenheten «Fødeloftet», deriblant et fakkeltog.

Til et fakkeltorg for bevaring av Storken i Bergen sendte Liv laga en apell som ble lest for oss.

c) Oversette brosjyren til flere språk

Dette var ikke et prioritert mål, men arbeidet med å ferdigstille brosjyren på engelsk var allerede godt i gang. Brosjyren finnes nå i engelsk utgave, etter god hjelp fra engelskspråklig medlem.

d) Gi ut ett nytt nummer av medlemsbladet

Det har vært et ønske i styret å gi ut en ny utgave av medlemsbladet. Medlemsbladet krever mye forarbeide, og det har ikke vært kapasitet til å prioritere dette i år.

2. Medlemsverving og rekruttering av flere aktive medlemmer – herunder:

a) Verve nye medlemmer. Ifht støtte er neste milepæl 200 betalende medlemmer innen 31.12.2009) (prioritert mål)

Medlemsmassen har steget fra 124 medlemmer 31.12.08 til 170 per 31.12.10. Vi nådde dessverre ikke målet om 200 betalende medlemmer per 31.12.09. Styret har forsøkt å rekruttere medlemmer til mer aktive oppgaver, eventuelt til kortere engasjementer for å skrive artikler, høringssvar, leserinnlegg m.m. Vi har fått en del hjelp fra noen få enkeltmedlemmer, og har noen trofaste medspillere som kan brukes ved anledning. Det hadde vært ønskelig å ha enda flere å spille på – kanskje særlig med tanke på medlemsblad og informasjonsarbeid.

b) Etablere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats, jfr. Årsmelding 2008 (prioritert mål)

Liv laga har i dag et lokallag: Liv laga Rogaland. Det er et ønske om å skape flere fylkeslag med aktive medlemmer som kan følge utviklingen i helsetilbudet lokalt, og blant annet sitte i brukerutvalg og fora hvor premisser for fødsels-, svangerskaps- og barselomsorgen legges.

c) Jobbe for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes brukerutvalg

Liv laga har gjort gjentatte utspill til helseforetak og regioner om dette. Det har vært lite respons, og der hvor vi har fått svar har dette vært negativt. Styret ønsker likevel at dette fortsatt skal være et mål, og jobber videre med saken.

d) Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.

Eneste mann i verv i dag er Kjetil Altern som sitter i valgkomiteen. Medlemsmassen består overveiende av kvinner, og dette gjenspeiles i aktive verv. Det er imidlertid fortsatt et ønske om å rekruttere og engasjere flere menn i vårt arbeid. Og vi håper å oppnå dette gjennom vårt samarbeid med www.verdensbestepappa.no og Reform, samt gjennom Twitter.

3. Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.

Vi har hatt et tett og fruktbart samarbeid med Ammehjelpen, og leder Vibeke L.S. Høgseth. Liv laga og Ammehjelpen diskuterer felles tilnærming i saker spesielt om amming og barselomsorg, og drar god nytte av hverandres erfaringer. I tillegg har vi etablert kontakt og samarbeid med Fødsel i Fokus.

30.mars 2009 deltok Siv-Lise B Stærk på et dialogmøte i regi av NSF helsesøstre, om Nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi har også hatt en kronikk til Helsesøstrenes fagblad, som stod på trykk sammen med et intervju om Liv laga. («Helsesøstre» nr. 3 2009.) Det samme intervjuet stod på trykk i «Kvinner og familie» utgitt av Norges kvinne og familieforbund. (nr. 3 2009).

Vi har også et godt samarbeid med jordmødrenes fagorganisasjoner: NSF Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening.

4. Være synlige i media og ta initiativ til kontakt

I tillegg til tidligere nevnte VG-oppslag i forbindelse med 8. mars har Liv laga har hatt flere leserinnlegg og sendt ut flere pressemeldinger dette året. Vi har også vært intervjuet i forbindelse med enkeltsaker, og opplever å bli kontaktet direkte for å kommentere aktuelle saker, bl.a. disse:

Vi søker videre aktivt kontakt med media, men får ikke alltid komme til med våre meninger. Vi er etterhvert blitt rutinerte på å skrive leserinnlegg og kronikker, og føler kvaliteten på det vi leverer holder mål, selv om det ikke alltid kommer på trykk. Nettsidene brukes aktivt i dette arbeidet. Pressemeldinger publiseres på nett, og det lenkes til leserinnlegg der det er mulig. Facebookgruppa og -sida brukes også aktivt ved slike anledninger.

5. Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene

Ingeborg Altern Vedal og Live Glesne Kjølstad med flere har jobbet videre med saken. Målet har vært å få til en film som kan vises på reklamefrie dager på de komersielle tv-kanalene, samt publiseres på våre egne nettsider, youtube.com og andre aktuelle nettfora. Det ble innhentet informasjon fra Tv2 ang tekniske krav til en slik film. Mye arbeid ble lagt ned i en grundig søknad til Gjensidigestiftelsen, vedlagt både framdiftsplan og budsjett for filmprosjektet. Dessverre har vi fått avslag på denne søknaden og arbeidet med reklamefilm er lagt på is midlertidig.

6. Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet, herunder oversette det viktigste av innholdet til flere språk

Nettsidene er vel etablert og brukes aktivt. Per i dag er det Ingeborg Altern Vedal som fungerer som redaktør. Pressemeldinger, leserinnlegg, høringssvar m.m. publiseres fortløpende. Arbeidet med å oversette innholdet til engelsk er i gang, men er langt fra fullført.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *