Årsmelding 2009


Fag og politikk

Følge opp Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Spesielt:

  • Nye retningslinjer
  • Nye kvalitetskriterier
  • Ny nettportal o.a. informasjonstjenester
  • Langsiktige planer
  • Barselomsorgen

Stortingsmelding nr.12 (2008-09) «En gledelig begivenhet» ble lagt frem 13.02.09. Liv laga har fått gjennomslag for mye av det vi har foreslått. Vi har også fått en brukerrepresentant i Nasjonalt råd for fødselsomsorg, og har dermed også muligheten til å fortsette og følge opp innholdet i meldinga.

Som en del av arbeidet med å følge opp Stortingsmelding 12 var Liv laga i høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi fikk svært positive tilbakemeldinger på det vi leverer skriftlig og muntlig. Vi ser ser tydelige spor av det vi sier og mener både i stortingsmeldingens tekst og innstilling, og i oppfølginga etterpå. Vårt arbeid har båret direkte og konkrete frukter, noe som bekrefter at det har vært riktig å prioritere arbeidet med stortingsmeldinga og prosessen rundt dette.

Blant temaene som ble tatt opp med Helse og omsorgskomiteen var behovet for nasjonale retningslinjersom kan brukes til å sikre kvaliteten ved alle fødeenheter, uansett størrelse. Vi er derfor svært fornøyde med at Stortinget gjennom stortingsmeldinga har bestemt at tallkravene skal erstattes av nye kvalitetskrav og at det skal lages nasjonale retningslinjer for både organisering av, og innholdet i, både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet med kvalitetskravene startet med et seminar 18. desember 2009, der Liv laga holdt et innlegg om kvalitet sett fra brukernes ståsted. Arbeidet fortsetter inn i 2010, og Ingeborg A. Vedal deltar som Liv lagas representant i dette arbeidet.

Et annet tema i møtet med komiteen var behovet for endringer i finansieringsordningen, slik at naturlige fødsler skal lønne seg for fødestedene. Også her ble vi hørt: «Komiteen påpeker at fødende i utgangspunktet er friske, og mener det gir feil signal når intervensjon i fødselshjelpen premieres økonomisk. Komiteen vil derfor henstille til Regjeringen om å ta hensyn til dette i vurderingen av finansiering av fødselshjelpen.» Dette kan få svært positive følger for både mykenheter på store sykehus og fødestuer i distriktene.

I tillegg til arbeidet opp mot Helse og omsorgskomiteen hadde vi et møte med statssekretær i HOD Dagfinn Sundsbø og representant for HOD Cathrine Dammen 16. april 2009. Tema for møtet var Liv lagas økonomi, situasjonen i landets store byer (sprengt kapasitet), ansvar for oppfølging av langsiktige mål i Stortingsmelding 12, samt meldingens mangelfulle omtale av barselomsorgen og amming især.

Videre deltok Liv laga høsten 2009 i høring i Stortinget om statsbudsjettet for 2010, og forsøkte blant annet å få finansiering til vårt Doula-prosjekt.

Forumet har vært brukts vært aktivt i arbeidet med våre høringssvar, høringsutkast og skriftlige henvendelser. Både styrets medlemmer og enkeltmedlemmer har bidratt aktivt i denne prosessen, noe som gir en verdifull dynamikk, og sikrer at vi får med flere meninger enn de som er representert i styret. Forumet bidrar til meningsdemokrati, og det er svært nyttig å ha en slik arena for utveksling av informasjon, meninger og erfaring.

Alle høringssvar kan leses på våre nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *