Referat årsmøtet 2009

Årsmøtet ble arrangert 17. april 2009. Referatet (protokollen) viser hva som ble vedtatt.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Vedtak:

Ordstyrer: Kjetil Altern

Referent: Siv-Lise Bendixen Stærk

Tellekorps: Live Glesne Kjølstad og Kjersti Gurihus

Protokollunderskrivere: Ingeborg Altern Vedal og Live Glesne Kjølstad

3. Konstituering av årsmøtet

Tilstede: Kjetil Altern, Kjersti Gurihus, Elin Kleppa, Susanne Kleppa, Live Glesne Kjølstad, Vibeke Meijer, Siv-Lise Bendixen Stærk, Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2009.

Vedtak: Alle tilstedeværende har tale og stemmerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2008

Årsmeldingen ble presentert av styret. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på lokalt engasjement og doula-prosjektet.

Vedtak: Årsmelding for 2008 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskap for 2008

Regnskapet (pdf) ble presentert av styret ved økonomiansvarlig Siv-Lise Bendixen Stærk. Regnskapet er revidert og godkjent av intern revisor Astrid Helgesen.

Vedtak: Regnskap for 2008 er godkjennes.

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009

Budsjett for 2009 og arbeidsplan ble drøftet under ett. Årsmøtet diskuterte de ulike målene og prioriterte disse. Se vedlegg for endelig arbeidsplan.

Vedtak: Arbeidsplan for 2009 vedtas. Langsiktige mål kan prioriteres høyere dersom dette øker sjansen for offentlig støtte.

7. Godkjenning av budsjett for 2009

Budsjett for 2009 (pdf) ble presentert av leder Ingeborg Altern Vedal under sak 6.

Vedtak: Budsjett for 2009 vedtas.

8. Innkomne saker

Sak 8f ville få konsekvenser for flere av de andre sakene dersom endringene i vedtektene ble vedtatt, og sak f ble derfor drøftet først.

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

Endret eller ny tekst er markert med fete bokstaver:

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes utfra en en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemsskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

På grunn av endringen i paragraf 2 er det nødvendig å presisere språket i paragraf 4 og 5 i tillegg.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Vedtak: Samtlige endringer ble enstemmig vedtatt

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

Vedtak: Organisasjoner kan være medlemmer jfr forslag til vedtekstendringer. Organisasjoner betaler medlemskontingent etter følgende beregningsnøkkel:

Totale årlige inntekter
Kontingent
(i henhold til siste godkjente årsregnskap)

> 100 000 000
32.000
50 000 000 – 100 000 000
16.000
10 000 000 – 50 000 000
8.000
5 000 000 – 10 000 000
4.000
1 000 000 – 5 000 000
2.000
500 000 – 1 000 000
1.000
500 000 – 0
500

Beregningsnøkkelen gjøres gjeldende fra og med 2010.

Bedrifter kan være medlemmer, men har ingen medlemsrettigheter.

b. retningslinjer for lokallag

Vedtak: For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen

Så lenge vi ikke vet hvor mye penger vi eventuelt får i støtte fra offentlige myndigheter er det vanskelig å skulle ansette noen eksternt. Vi har ikke midler eller mulighet til å tilby stabilitet i stilling.

Vedtak: dersom Liv laga får nok midler til en stilling, lønnes styreleder frem til neste årsmøte.

d. sponsor

Vedtak: Bedrifter får mulighet til å være økonomiske støttespillere gjennom bedriftsmedlemsskap.

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

Drøftet under arbeidsplan, lokalt arbeid. Ikke behandlet som selvstendig sak.

g. fastsetting av kontingent

Vedtak: Vanlig medlem: 200 kr, støttemedlem: 100 kr, organisasjoner etter beregningsnøkkel, bedriftsmedlemmer: 500 kr

9. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling presentert ved Kjetil Altern:

Leder: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Nestleder: Eva Vassdal, Narvik

Styremeldem: Siv-Lise Bendixen Stærk, Oslo

Styremedlem: Susanne Kleppa, Stavanger

Styremedlem: Lene Slungård Fundtaunet, Stjørdal

Varamedlem: Live Glesne Kjølstad, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret. Styret får fullmakt til å supplere seg selv med inntil to styrerepresentanter frem til neste ordinære årsmøte.

10. Valg av valgkomité

Kjetil Altern gjenvalgt for ett år, leder 2010

Ingunn Nordal Sørum gjenvalgt for to år, leder 2011

Anne Luke valgt for tre år, leder 2012

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon

11. Valg av revisor

Det foreligger per i dag ikke forslag til revisor for 2009. Revisjon for 2008 er gjort internt jfr sak 5. Fra og med 2009 må regnskapet revideres av autorisert revisor av hensyn til søknader om offentlig støtte. Styret får fullmakt til å finne en egnet revisor til oppgaven.

Protokollen er lest og godkjent, Oslo, 30/4/09, av Live Glesne Kjølstad og Ingeborg Altern Vedal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *