Protokoll årmøte 2010

Årsmøtet ble avholdt i Frivillighet Norges lokaler, søndag 9. mai 2010 kl 12.30

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

Vedtak:

Ordstyrer:

Siv-Lise Bendixen Stærk

Referent:

Siv-Lise Bendixen Stærk

Tellekorps:

Erika Ofstad og Live Glesne Kjølstad

Protokollunderskrivere:

Ingeborg Altern Vedal og Guro Kjølstad Røste

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

Tilstede: Susanne Kleppa, Live Glesne Kjølstad, Erika Ofstad, Guro Kjølstad Røste, Siv-Lise Bendixen Stærk, og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2010. Ett medlem betalte medlemsavgiften på møtet.

Vedtak:  Alle tilstedeværende har tale og stemmerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2009.

Årsmeldingen ble presentert av styret ved sekretær Siv-Lise Bendixen Stærk. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på arbeidet med Stortingsmelding nr 12 og oppfølgingen av denne.

Vedtak: Årsmelding for 2009 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskap for 2009

Regnskapet ble presentert av styret. Regnskapet er ført av Ideell Økonomi ved Hans Petter Nissen. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor K-team.

Vedtak:  Regnskap for 2009 godkjennes.

6. Valg av styre

Valgkomiteens leder hadde dessverre ikke anledning til å delta på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling var derfor oversendt skriftlig i forkant av årsmøtet:  

Leder:

Guro Kjølstad Røste, Oslo

Nestleder: 

Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Styremeldem:

Siv-Lise Bendixen Stærk, Oslo

Styremedlem:

Susanne Kleppa, Stavanger

Varamedlem:

Live Glesne Kjølstad, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret.

7. Godkjenning av arbeidsplan for 2010.

Styret la frem sitt forslag til arbeidsplan for 2010. Årsmøtet kom med innspill til noen av målene, og revidert arbeidsplan legges ved årsmøteprotokoll.

Vedtak: Arbeidsplan for 2010 vedtas med noen endringer.

8. Godkjenning av budsjett for 2010.

Budsjett for 2010 ble presentert av Ingeborg Altern Vedal. Budsjettet er satt opp på grunnlag av støtte fra offentlige myndigheter i 2009.
Vedtak: Budsjettet godkjennes. Styret får fullmakt av årsmøtet til å gjøre nødvendige omprioriteringer ved endringer i offentlig tilskudd eller endrede forutsetninger for drift. Endringer skal gjøres innenfor rammen av Arbeidsplan for 2010.

9. Innkomne saker

a) Endring av visjon:

Teksten i Liv lagas visjon endres fra dagens tekst: ”føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid” til nytt forslag: ”være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid”.
Vedtak: Endringen er å oppfatte som en vedteksendring siden den endrer tekst som omfattes av vedtektene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

b) Vedtekstendring

Forslag om tilleggstekst under §2 om Medlemsskap: ”Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.”
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

c) Årsmøtet 2011:

Årsmøtet ber styret arrangere årsmøtet i 2011 innen 15. februar 2011 for å imøtegå Bufdirs rapporteringsfrister.

d) Frivillige:

Saken utgår pga tidsnød. Ingeborg Altern Vedal referer direkte til det nye styret.

10. Valg av valgkomité

Innstilling:
Kjetil Altern                       
Anne Luke                          
Majala BjørnsenTamber

Vedtak: Innstillingen er enstemmig vedtatt

11. Valg av revisor

Revisjonsselskapet K-team AS har sagt seg villige til å fortsette som revisor for inneværende periode.
Vedtak: godkjent.

Møtet ble hevet kl 15.00.

(signatur)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *