Årsmøteprotokoll 2011

Årsmøtet ble avholdt i Vårt Lands lokaler, søndag. 13. februar 2011 kl 13.30

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

Vedtak:

Ordstyrer:
Ingeborg Altern Vedal
Referent:
Siv-Lise Bendixen Stærk
Tellekorps:
Anne Luke og Lillifrid Annie Sakshaug
Protokollunderskrivere:
Guro Kjølstad Røste og Kristin Børsum Stenstad

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

Tilstede: Sarah Lindqvist, Anne Luke, Guro Kjølstad Røste, Lillifrid Annie Sakshaug, Kristine Børsum Stenstad, Siv-Lise Bendixen Stærk, og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem. Tre medlemmer hadde betalt medlemsavgiften på forhånd, tre medlemmer betalte medlemsavgiften på møtet. Et medlem hadde ikke betalt medlemsavgift, men ble innvilget talerett.

Vedtak:  Alle tilstedeværende som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt innvilges talerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2010.

Årsmeldingen ble presentert av styret ved nestleder Ingeborg Altern Vedal og sekretær Siv-Lise Bendixen Stærk. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på regnskap og økonomi og evaluering av arbeidsplan.

Vedtak: Årsmelding for 2010 godkjennes uten endringer.

5. Godkjenning av regnskap for 2010 

Regnskapet ble presentert av styret. Regnskapet er ført av Kvestor ved Hans Petter Nissen. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor K-team.

Vedtak:  Regnskap for 2010 godkjennes.

6. Valg av styre

Anne Luke deltok for valgkomiteen og presenterte deres innstillingen til styret.

Leder:
Guro Kjølstad Røste, Oslo
Styremedlemmer:
Lillifrid Annie Sakshaug, Trondheim
Adriana Sertic, Oslo
Cathrine Lyngbø, Oslo
Kristine Børsum Stenstad, Oslo
Sarah Lindqvist, Oslo
Varamedlem:
Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret. Styret får fullmakt til å supplere seg med inntil to representanter frem mot neste årsmøte. Årsmøtet har ikke valgt nestleder, det nye styret konstituerer selv nestleder og andre verv seg i mellom.

7. Godkjenning av arbeidsplan for 2011.

Styret la frem sitt forslag til arbeidsplan for 2011. Arbeidsplanen ble drøftet i plenum. Det nyvalgte styret hadde noen innspill til planen som ble tatt med i det endelige resultatet.

Vedtak: Arbeidsplan for 2011 vedtas med noen endringer.

8. Godkjenning av budsjett for 2011 (pdf).

Budsjett for 2011 ble presentert av Ingeborg Altern Vedal. Budsjettet er satt opp på grunnlag av støtte fra offentlige myndigheter i 2010. 

Vedtak: Budsjettet godkjennes. Styret får fullmakt av årsmøtet til å gjøre nødvendige omprioriteringer ved endringer i finansiering og/eller offentlig tilskudd eller endrede forutsetninger for drift. Endringer skal gjøres innenfor rammen av Arbeidsplan for 2011.

10. Valg av valgkomité

Innstilling: 
leder: Anne Luke                           
Majala BjørnsenTamber

Siv-Lise Bendixen Stærk

Vedtak: Innstillingen er enstemmig vedtatt

11. Valg av revisor

Revisjonsselskapet K-team AS har sagt seg villige til å fortsette som revisor for inneværende periode. 
Vedtak: godkjent.

Møtet ble hevet kl 16.20.

Referent:

________________________

Siv-Lise Bendixen Stærk

 

Protokollunderskriver:                                                                                                            Protokollunderskriver:

 

________________________                                                                                          ___________________________

Guro Kjølstad Røste                                                                                                            Kristine Børsum Stenstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *