Vedtekter

Vedtektene gir retningslinjer for Liv lagas arbeid og organisering. Vedtektene ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008. Endringer ble enstemmig vedtatt på årmsøtet 19. april 2009 og årsmøtet 9. mai 2010.

Vedtekter for Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg

§1 Navn og formål:

Organisasjonens navn er Liv laga med undertittel organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg.

Organisasjonen er en brukerorganisasjon for gravide, småbarnsforeldre, pårørende og alle brukere som kommer i kontakt med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Organiasasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.

§3 Taushetsplikt:

Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt om de helseopplysninger som mottas i kontakt med brukere og medlemmer.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Innkalling: Innkalling til årsmøte skal sendes alle medlemmer senest 6 uker før møtetidspunkt. Innkalling kan sendes elektronisk hvis medlemmet på forhånd godtar det. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via organisasjonens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Beslutningsdyktighet: Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

Avstemming: Avstemminger foregår normalt ved håndsopprekning. Skriftlig votering benyttes dersom minst 1/10 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Ved valg av representanter til verv benyttes skriftlig votering dersom det er mer enn en kandidat til vervet.

Med unntak av vedtak om vedtektsendringer eller oppløsning avgjøres alle saker på årsmøtet med simpelt flertall. Dersom det stemmes over to eller flere forslag, blir det forslaget som får flest stemmer vedtatt.

Protokoll: Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Årsmøtet velger referent og to representanter som underskriver protokollen.

Årsmøtets dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av representanter
  • Drøfte og godkjenne årsmelding
  • Drøfte og godkjenne regnskap
  • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
  • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
  • Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
  • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan kun behandle de saker som står på innkallingen.

§6 Styret:

Styret skal bestå av minimum 4 og opptil 8 representanter, med leder som øverste tillitsvalgt. Så langt det er mulig skal styret sammensetning gjenspeile den kjønnsmessige fordelingen i medlemsmassen Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utslaget av avstemningen. Styret kan gjennomføre elektronisk styremøte i styrets lukkede internettforum, alternativt telefonkonferanse eller lignende. Det er da en forutsetning at alle som deltar i vedtaket har fått tilgang til hele diskusjonen.

Styret er ansvarlig for at den daglige driften av organisasjonen er i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak i enkeltsaker. Styret er videre ansvarlig for at organisasjonens økonomi forvaltes på en best mulig måte og at vedtatt Arbeidsplan følges så godt som mulig.

Styret forbereder og innkaller til ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§7 Regnskap:

Organisasjonens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet.

§8 Oppløsning av organisasjonen:

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas ved ordinært årsmøte og ved minimum 3/4 flertall. Eventuelle midler frigis likt fordelt til Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Midler kan ikke tilbakeføres til organisasjonens medlemmer.

§9 Endring av vedtekter:

Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt og konstituert årsmøte. For at endringer skal vedtas kreves 2/3 flertall.

§10 Økonomisk ansvar:

Tillitsvalgte og medlemmer har ikke personlig ansvar for organisasjonens økonomiske forpliktelser. Organisasjonen kan kun heftes med sin eventuelle formue.

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *