Saksliste årsmøte 2009

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 19. april, se mer informasjon om årsmøtet. Saksliste er nå klar, med lenker til de aktuelle sakene.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

4. Godkjenning av årsmelding for 2008.

5. Godkjenning av regnskap for 2008 (pdf).

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009.

7. Godkjenning av budsjett for 2009. (Budsjettet er ikke godkjent av styert og må derfor sees på som en kladd.)

8. Innkomne saker

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

b. retningslinjer for lokallag

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen (kommer inn under arbeidsplan og budsjett)

d. sponsor

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

9. Valg av styre

10. Valg av valgkomité

11. Valg av revisor

 

Arbeidsplan 2009

Arbeidsplanen for 2009 viser hvilke mål vil jobbe for å oppnå på kort og lang sikt.

Konkrete mål 2009

Målene er satt med utgangspunkt i at vi får driftstilskudd. Målene er i prioritert rekkefølge etter drøfting på årsmøtet 2009. Mål markert med stjerne* er høyt prioritert.

Organisasjon og informasjon

 1. Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer
  1. Sende brosjyrer o.l., evt. medlemsblad, til alle helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m. prioritert*
  2. Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt. *
  3. Oversette brosjyren til flere språk
  4. Gi ut ett nytt nummer av medlemsbladet
 2. Medlemsverving og rekruttering av flere aktive medlemmer
  1. Verve nye medlemmer ifht støtte er neste milepæl 200 betalende medlemmer innen 31.12.2009)*
  2. Etablere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats, jfr. Årsmelding 2008*
  3. Jobbe for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes brukerutvalg
  4. Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.
 3. Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.
 4. Være synlige i media og ta initiativ til kontakt
 5. Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 6. Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet, herunder oversette det viktigste av innholdet til flere språk

Fag og politikk

Følge opp Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Spesielt:

 1. Nye retningslinjer
 2. Nye kvalitetskriterier
 3. Ny nettportal o.a. informasjonstjenester
 4. Langsiktige planer
 5. Barselomsorgen

Mål for sentralstyret

 1. Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.
 2. Etablere Doulaprosjektet.
 3. Støtte lokallagene i deres arbeid

Mål for lokallag

 1. Arbeide for å sikre tilbudet lokalt ved å hindre feriestenging, nedgradering, stenging av enheter og avdelinger. Støtte lokale aksjoner.
 2. Arbeide for en bedring av tilbudet, spesielt i barselomsorgen.

Langsiktige mål

Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel (I samarbeid med etablerte tilbud drevet av andre f.eks. Vi som har et barn for lite).

Egen samtalegruppe for fedre om fødsel, i samarbeid med Reform

Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim, gjerne i samarbeid med Home-Start

Årsmelding 2008

Årsmelding fra 2008, behandles på årsmøtet 19. april.

1. Innledning

1.1. Stiftelsesmøtet 2008

Liv laga ble stiftet ved stiftelsesmøte 4.mars 2008. Stiftelsesmøtet ble avholdt per telefon og 5 personer deltok. Protokoll fra stiftelsesmøtet blir vedlagt papirene på årsmøtet. Det ble valgt et styre bestående av fire representanter. I tillegg fikk styret fullmakt til å supplere seg selv med inntil to medlemmer frem mot første ordinære årsmøte. Stiftelsesmøtet valgte også en valgkomité med to medlemmer. Vedtekter og arbeidsplan ble vedtatt. Da Liv laga per stiftelsestidspunktet ikke hadde økonomiske midler ble det ikke satt opp noe budsjett. Styret ble dog pålagt å bruke eventuelle midler i samsvar med vedtatt arbeidsplan.

1.2. Arbeidsplan for 2008

Arbeidsplan for 2008 ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Vi hadde per mars 2008 liten oversikt over hvordan vi som organisasjon skulle arbeide og hvordan hverdagen vår ville fungere. Generelt kan man si at vi har fått større spillerom og større påvirkningskraft enn vi turte håpe på i mars. Vi har gjennom våre høringssvar til Stortingsmelding nr.12 (2008-09) «En gledelig begivenhet» har vi fått gjennomslag for mange av våre saker og slik fått påvirke utviklingen av helsetjenestene direkte. Evaluering av enkeltmål i arbeidsplanen er presentert i kapittel 2.

1.3. Regnskap for 2008

Regnskapet presenteres i egen sak på årsmøtet. Vedlagt årsmelding er årsresultat, månedsoversikt og resultat fra Brukerkonferansen. Liv laga hadde i 2008 et driftsmessig overskudd på 38000. Hovedinntekter har vært en engangsstønad fra Helsedepartementet, samt medlemskontingenter. Utgiftene har vært beskjedne. Det har vært vanskelig å planlegge økonomien fordi situasjonen rundt driftsstøtte lenge var uavklart. Vi fikk avslag på støtte for 2008 begrunnet i at vi ikke faller inn under familie- og likestillingstiltak. Klagen ble avvist fordi Liv laga ikke oppfylte kravet om 50 betalende medlemmer i 2007.

1.4. Styrets arbeid

1.4.1. Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fire personer, leder: Ingeborg Altern Vedal, nestleder og regnskapsansvarlig: Siv-Lise Bendixen Stærk, Eva Vassdal og Live Glesne Kjøstad. Vi er alle i jobb og har alle små barn som også krever sin oppmerksomhet. Arbeidsbyrden har tidvis vært svært stor, og arbeidsrytmen har vært preget av at man av og til må prioritere bort organisasjonsarbeide. Det er et ønske fra styret å få flere styremedlemmer og flere aktive å spille på, slik at vi kan holde på engasjementet uten å brenne ut. Det er tenkelig at en bedre struktur med sterke lokale grupper kan avlaste arbeidsbyrden noe. Vi håper at vi for 2009 vil kunne få tilskudd til drift av organisasjonen.

1.4.2. Styremøter

Styret har i perioden avholdt til sammen 9 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet (se lenger ned). De fleste styremøtene avholdes via MSN messenger. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet.

2. Evaluering av arbeidsplanen

Arbeidsplanen ble delt inn i konkrete mål for 2008 og langsiktige mål for organisasjonen. Konkrete mål ble videre delt inn i organisasjon og PR og politisk. I det videre kommenteres hvert enkelt mål og måloppnåelse.

2.1. Konkrete mål – organisasjon og PR

2.1.1. Opprette nettstedet www.liv-laga.no

En midlertidig versjon av nettstedet kom på plass allerede i mars, med den viktigste informasjonen: mål, vedtekter, arbeidsplan, kontakt, medlemskap og brukerkonferanse. Etter å ha fått et økonomisk bidrag fra et medlem valgte vi å gå videre og få ekstern hjelp for å utvikle et nettsted som skulle fungere som en ressurs for alle våre medlemmer og brukere av helsetjenestene, samt samarbeidspartnere, media og myndigheter. Den 26. november ble det nye nettstedet publisert. Rammeverket og den viktigste informasjonen var på plass, mens design, tekniske løsninger og innhold ble endret og forbedret i rykk og napp utover vinteren. Dette er en kontinuerlig prosess som pågår fortsatt.

2.1.2. Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)

Det ble laget et første utkast til brosjyre som ble trykket opp og brukt i forkant av Brukerkonferansen i mai. I tillegg ble det laget eget materiell for Brukerkonferansen.

Det har vært intensjonen å utbedre og ferdigforme skriftlig informasjonsmateriell i løpet av året. Fordi arbeidsbelastningen har vært svært stor, har videreutvikling av informasjonsmateriell vært nedprioritert. Grunnlaget er imidlertid lagt for videre informasjonsmateriell og arbeidet med å videreutvikle dette er i gang.

Materiellet er per i dag kun tilgjengelig på norsk. Arbeidet med å oversette materiellet er startet, og flere medlemmer har sagt seg villige til å stille som oversettere av våre tekster.

2.1.3. Opprette medlemsblad/medlemsskriv

Første medlemsblad ble trykket opp og sendt ut i desember 2008 (vedlegg 3). Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt vi skal bruke økonomiske ressurser på å sende ut medlemsblad i papirformat fremfor å publisere samme informasjon på nettsidene. Per i dag utgjør utgifter til medlemsblad en liten sum. Utgifter til trykking og utsendelse av første opplag var 1573,50 kr. Nye medlemmer krysser nå av for om de ønsker å motta medlemsblad per post eller ikke, i tillegg til at vi har oppfordret eksisterende medlemmer som ikke ønsker bladet å reservere seg mot dette. Medlemsbladet vil fortløpende bli gjort tilgjengelig som pdf via nettsidene.

I utformingen er det planlagt at medlemsbladet skal kunne brukes som en utvidet brosjyre på helsestasjoner, private jordmorkontor osv.

2.1.4. Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag:

Vi har per 31.12.2008 totalt 124 medlemmer; 71 vanlige medlemmer og 53 støttemedlemmer. 90 av 124 medlemmer hadde betalt medlemskontingenten for 2008 per 31.12.2008. Styret og medlemmer har drevet aktiv verving av medlemmer med mål å komme over minstegrensen for å kunne søke om driftsstøtte. Per 2008 er minimumskravet 50 betalende medlemmer.

Iflg vedtekter som medlemmene godtar ved innmelding skal eventuell utmelding av organisasjonen skje skriftlig. Det er derfor ingen automatikk i at ikke-betalende medlemmer strykes fra medlemsregisteret. Det vil ikke bli sendt ut noen flere purringer på medlemskontingenten fra 2008. Dersom enkeltmedlemmer som ikke har betalt for 2008, heller ikke betaler for 2009 ved ordinær utsendelse, vil de ved første purring av kontingent 2009 få en påminnelse om at en eventuell utmelding må gjøres skriftlig. Skriftlig utmelding kan gjøres enkelt ved å sende en e-post til medlemskontakt i styret.

Lokalt arbeid

Flere lokale aksjoner har enkeltmedlemmer registrert hos oss. Lokale medlemmer har vist seg helt essensielt for at vi skal oppnå resultater på lokalt og regionalt plan. Det er mye enkeltpersoner kan bidra med, i tett samarbeid med styret, selv om vi fysisk er langt fra hverandre. I Narvik har arbeidet vært konsentrert om å hindre feriestenging og nedgradering/nedleggelse av fødeavdelingen. Styremedlemmet der, Eva Vassdal, har et bredt kontaktnett og er medlem av bl.a. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus. Ved å spille på media, næringslivet, fagbevegelsen og tverrpolitiske arbeid har medlemmene i Narvik engasjert lokalmiljøet og oppnådd resultater.

Vi ser en stor forskjell på områder med sterkt engasjerte medlemmer med kapasitet til å handle, som i Valdres, Møre, Narvik og Stavanger, og områder der vi mangler dette, som i Bergen og Oslo.

Selv om vi har flere områder med mange medlemmer har det ikke lyktes å danne formelle lokallag, og har heller ikke fått laget noe fast struktur ifht lokale nettverk/lokallag. Årsmøtet utfordres via sak 8 til å utforme retningslinjer for lokallag.

Medlemsforum

Et viktig arbeidsverktøy har vært et Internettforum for medlemmer og samarbeidspartnere. Medlemmer får der muligheten til å bidra aktivt med innspill til arbeidet og løse konkrete oppgaver, samt følge med på styrets arbeid. Styrereferater ligger tilgjengelig i forumet. Alle som melder seg inn i Liv laga får invitasjon til å bli med. Forumet er sammen med e-post de to viktigste kommunikasjonskanalene mellom medlemmene og styret. Styret diskuterer i tillegg aktuelle saker og problemstillinger i et eget styreforum. Forumet er delt i tre nivåer der noe er tilgjengelig for kun styret, noe for alle medlemmer og noe er åpent også for våre samarbeidspartnere.

2.1.5. Opprette/vedlikeholde kontakter i andre organisasjoner og offentlige etater

Liv laga har en av to faste brukerrepresentanter i nye Nasjonalt råd for fødselsomsorg (Ingeborg Altern Vedal). I tillegg har vi fått taletid på høring av et Dokument 8 forslag i Helse- og sosialkomiteen. Vi har aktiv kontakt med flere stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og lokale aksjonsgrupper. Vi har også dialog med ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet.

I forhold til andre organisasjoner samarbeider vi tett med både Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Aktuelle saker for 2008 har vært differensiert fødselsomsorg, arbeidet opp mot Stortingsmelding nr.12 (2008-2009), doulakurs og utdanning, og trusler om reduksjon i lokale føde- og barseltilbud. Brukerkonferansen i mai ble arrangert i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Norges kvinne- og familieforbund, Fødsel i fokus, Allmennlegeforeningen og Jordmorforeningen. I tillegg samarbeider vi med Norsk sykepleierforbund ved Landsgruppen av Helsesøstre og Jordmorforbundet. Flere av disse organisasjonene utgjør viktige samarbeidspartnere også i kampen for å bevare det lokale fødetilbudet flere steder i landet.

Medlemsforumet har et eget underforum hvor samarbeidsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan delta og diskutere ulike saker og arrangementer m.m.

2.2. Konkrete mål – politisk

2.2.1. Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten

Forslaget er tatt videre til Nasjonalt råd for fødselsomsorg, og som forslag til kvalitetsindikator i Stortingsmelding nr. 12.

2.2.2. Arrangere brukerkonferanse

Brukerkonferansen ble arrangert 26 mai på Haraldsheim i Oslo. 23 deltakere deltok, 22 kvinner og en mann. Blant deltakerne var to generasjoner kvinner, og det var lagt spesielt tilrette for at kvinner med spedbarn skulle kunne delta (ammekrok, stellerom, barnevakttjeneste). Oppsummering av brukerkonferansen er presentert i en egen rapport som er formidlet til samarbeidspartnere og departement.

Brukerkonferansen ble finansiert av støtte fra ulike samarbeidsorganisasjoner, støtte fra Sosial og helsedirektoratet, prosjektmidler fra Barne- og familiedirektoratet, samt sponsormidler fra to bedrifter. Med støtte og sponsing var det mulig å sette en lav deltakeravgift (200 kr), samt å bruke midler på PR og reiserefusjon for enkeltdeltakere med ekstra store reiseutgifter. Hovedutgiftsposten var trykking og utsendelse av brosjyrer, blant annet til alle landets helsestasjoner. Inntekter og utgifter er i balanse, med et svært beskjedent overskudd på 11 kroner. Brukerkonferansens økonomi er ført i eget regnskap. Det var styrets intensjon at konferansen skulle være selvfinansierende, og ikke bruke ressurser fra Liv lagas økonomi forøvrig, dette har vi lykkes i.

2.2.3. Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl

Ingeborg Altern Vedal deltok som vår representant i programkomiteen for konferansen. Liv laga holdt et 30 min innlegg med presentasjon (ppt) av resultater fra Brukerkonferansen og andre tidligere brukerundersøkelser.

2.2.4. Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.

Det er opprettet en egen facebookgruppe for Liv laga. Denne har per 1. april 2009 262 medlemmer, hvorav mange er ikke medlemmer av selve organisasjonen. Det er også flere lokale aksjonsgrupper på facebook som Liv laga støtter aktivt. Vi prøver å være frempå i forhold til medier i forhold til aktuelle saker, sender pressemeldinger til pressekontakter, og bistår lokale aksjonsgrupper i deres arbeid for å bevare sitt lokale tilbud. Vi blir stadig kontaktet av journalister og har blitt intervjuet en rekke ganger. I tillegg har Liv laga deltatt i radiodebatt om sommerstenging, på folkemøte i Narvik, og på undervisning for jordmorstudenter.

På nettforumet www.barnvedhjertet.no har vi vært velkomne til å drøfte Liv lagas saker og få innspill fra brukerne der. Fra mars 2009 vil vi få et eget underforum på dette forumet.

2.2.5. Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Liv laga har en fast representant i rådet og deltar aktivt i arbeidet opp mot departementet. Liv lagas representant i rådet får nødvendige råd og innspill fra styret og aktive medlemmer gjennom internettforumet. Arbeidet i rådet og i Liv laga siste halvår i 2008 var konsentrert om å gi departementet innspill til stortingsmeldingen om en helhetlig omsorg. Flere av Liv lagas forslag er gjengitt i meldingen.

Det ble også satt flere langsiktige mål for organisasjonen. Dette er saker vi jobber med fortløpende, men hvor vi ikke har rukket å ta tak i alt enda.

2.3. Oppsummering av arbeidet forøvrig

I tillegg til målene i arbeidsplanen har det vært aktuelt å jobbe mot reduksjon i det lokale fødetilbudet flere steder i landet. Liv laga har vært aktive i samarbeid med lokale aksjonsgrupper og har vært med å sette dagsorden gjennom media og ved lobbyvirksomhet ovenfor styrer, administrasjon o.a. Noe av det vi var med og oppnådde i 2008 var å hindre sommerstenging av Narvik fødeavdeling og nedlegging av Valdres fødestogo.

Vi jobber nå for å hindre at tilbudet forringes i Stavanger og i Bergen. Begge steder vil helseforetakene stenge familierommene på barselavdelingen, slik at far/medmor ikke lenger kan være med på sykehuset etter fødselen. I Oslo er det også stor fare for et enda dårligere tilbud ved at alle fødeenheter slås sammen til en giga-avdeling.

2.3.1. Doula-prosjekt

Styret, ved Live Glesne Kjølstad, har i samarbeid med Fødsel i Fokus startet forarbeidet med et doula-prosjekt for innvandrerkvinner. Det er etablert kontakt med mulige samarbeidspartnere og en første versjon av prosjektbeskrivelsen er klar. Det er kommet positive signaler fra politisk hold til prosjektet. Arbeidet skal formaliseres i 2009.

3. Avslutning

Liv laga hadde ved årsskiftet vært i drift i nesten et år. Dette året har vi drevet uten tilskudd med unntak av en engangsstøtte fra HOD. Alt arbeid er derfor basert på frivillig innsats, med unntak av representasjonen i Nasjonalt råd for fødselsomsorg.

Vi har hatt et år med stor aktivitet. I oppbygningsfasen har dette vært nødvendig, og styret har prioritert slik at det har vært mulig. Vi ser at vi ikke kan opprettholde dette aktivitetsnivået basert kun på frivillig innsats fremover. Derfor søker vi om tilskudd I 2009. Fram til evt. tilskudd er gitt er styret nødt til å prioritere sterkere og senke aktivitetsnivået.

Å arbeide med Liv laga og forsvare brukernes interesse er svært inspirerende når vi får så mye gehør som vi har fått så langt. Å få gi vårt innspill til Helse- og sosialkomiteen på Stortinget direkte, å få være med på å forme politikk og planarbeid gir ekstra pågangsmot og energi for å fortsette kampen. For oss er det viktig at Liv laga ikke handler om å klage på tilbudet, men om å finne løsninger som gir bedre helsetjenester og kvalitetsmessige standarder for alle familier og kvinner som føder barn i Norge.

Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 vil bli holdt i Oslo søndag 19. april klokka 14. Kom gjerne allerede klokka 12 og spis lunsj med oss! Kom helst uansett i god tid slik at møtet kan starte presist. Møtet holdes i St. Olavs gate 23, se kart for veibeskrivelse. Se også saksliste.

Vi vil gjerne vite om du kommer. Takk for at du melder fra på dette skjemaet!

Program

Vi måtte dessverre droppe ideen om seminar, men inviterer deg herved til å komme til lunsj klokka 12. Ta med et slag pålegg, vi holder brød og drikke. Vi satser på et hyggelig samvær der vi kan bli bedre kjent og gjerne diskutere og idémyldre om Liv lagas arbeid. Deretter, kl 14, starter den formelle delen av møtet der vi bl.a. skal behandle budsjett for neste periode og velge nytt styre. Underveis i møtet serverer vi sodd (kjøttsuppe).

Formell innkalling ble sendt medlemmene 17. februar. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via våre nettsider senest 2 uker før årsmøtet. Se også våre vedtekter.

Husk å betale kontingent i forkant. For at kontingenten skal være registrert hos oss, må den være betalt innen fredag kl 15.

Forslag til styrekandidater meldes til valgkomiteen.

Innkalling til årsmøte 2009

(sendt per e-post 17. februar)

Årsmøtet holdes i år i Oslo 19. april 2009. Det vil komme nærmere beskjed om adresse og tidsramme.

Årsmøtet omtales spesielt i §5 i vedtektene.
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/vedtekter

Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni , og innkalling skal sendes senest 6 uker før møtetidspunktet.

Både støttemedlemmer og medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer har stemmerett. For å ha stemmerett må medlemsavgiften være betalt.

Årsmøtet har følgende dagsorden:
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
• Godkjenning av representanter
• Drøfte og godkjenne årsmelding
• Drøfte og godkjenne regnskap
• Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
• Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
• Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
• Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Dersom du har saker du ønsker skal behandles på årsmøtet må disse meldes senest 3 uker før møtetidspunkt, dvs innen 29. mars. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 5. april.

Vi håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål kontakt oss på info@liv-laga.no, eller per telefon:
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/styret

Vennlig hilsen

Styret i Liv laga

Valgkomité

Valgkomitèen har som oppgave å innstille til tillitsverv i organisasjonen. Alle medlemmer kan nominere representanter til organisasjonens tillitsverv. Valgkomitèen lager så en innstilling som behandles på årsmøtet.

 

I valgkomitèen sitter:

Kjetil Altern
Nord-Fure, Østmodum
3370 Vikersund

Mobil: 41 21 94 75
kjetil@altern.no

Majala Bjørnsen Tamber
Jarlsberggata 50
3170 Sem

Mobil: 911 82 056
majala_t@hotmail.com

Anne Luke
Glostrupveien 134
2013 Skjetten

Mobil: 928 46 223
anneluke@gmail.com

Dagens styre er valgt på årsmøtet i mai 2010, og har fått mandat til å supplere seg selv frem til årsmøtet våren 2011. Ønsker du å stille til valg eller kjenner noen som kan gjøre en innsats i styret, vennligst ta kontakt med valgkomiteen.

Vedtekter

Vedtektene gir retningslinjer for Liv lagas arbeid og organisering. Vedtektene ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008. Endringer ble enstemmig vedtatt på årmsøtet 19. april 2009 og årsmøtet 9. mai 2010.

Vedtekter for Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg

§1 Navn og formål:

Organisasjonens navn er Liv laga med undertittel organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg.

Organisasjonen er en brukerorganisasjon for gravide, småbarnsforeldre, pårørende og alle brukere som kommer i kontakt med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Organiasasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.

§3 Taushetsplikt:

Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt om de helseopplysninger som mottas i kontakt med brukere og medlemmer.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Innkalling: Innkalling til årsmøte skal sendes alle medlemmer senest 6 uker før møtetidspunkt. Innkalling kan sendes elektronisk hvis medlemmet på forhånd godtar det. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via organisasjonens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Beslutningsdyktighet: Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

Avstemming: Avstemminger foregår normalt ved håndsopprekning. Skriftlig votering benyttes dersom minst 1/10 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Ved valg av representanter til verv benyttes skriftlig votering dersom det er mer enn en kandidat til vervet.

Med unntak av vedtak om vedtektsendringer eller oppløsning avgjøres alle saker på årsmøtet med simpelt flertall. Dersom det stemmes over to eller flere forslag, blir det forslaget som får flest stemmer vedtatt.

Protokoll: Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Årsmøtet velger referent og to representanter som underskriver protokollen.

Årsmøtets dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av representanter
 • Drøfte og godkjenne årsmelding
 • Drøfte og godkjenne regnskap
 • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
 • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
 • Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan kun behandle de saker som står på innkallingen.

§6 Styret:

Styret skal bestå av minimum 4 og opptil 8 representanter, med leder som øverste tillitsvalgt. Så langt det er mulig skal styret sammensetning gjenspeile den kjønnsmessige fordelingen i medlemsmassen Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utslaget av avstemningen. Styret kan gjennomføre elektronisk styremøte i styrets lukkede internettforum, alternativt telefonkonferanse eller lignende. Det er da en forutsetning at alle som deltar i vedtaket har fått tilgang til hele diskusjonen.

Styret er ansvarlig for at den daglige driften av organisasjonen er i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak i enkeltsaker. Styret er videre ansvarlig for at organisasjonens økonomi forvaltes på en best mulig måte og at vedtatt Arbeidsplan følges så godt som mulig.

Styret forbereder og innkaller til ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§7 Regnskap:

Organisasjonens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet.

§8 Oppløsning av organisasjonen:

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas ved ordinært årsmøte og ved minimum 3/4 flertall. Eventuelle midler frigis likt fordelt til Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Midler kan ikke tilbakeføres til organisasjonens medlemmer.

§9 Endring av vedtekter:

Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt og konstituert årsmøte. For at endringer skal vedtas kreves 2/3 flertall.

§10 Økonomisk ansvar:

Tillitsvalgte og medlemmer har ikke personlig ansvar for organisasjonens økonomiske forpliktelser. Organisasjonen kan kun heftes med sin eventuelle formue.

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008

Styremøter

Styremøter avholdes med ujevne mellomrom, etter behov.

Fordi dagens styre har stor geografisk spredning holdes de fleste styremøtene via messenger eller styrets diskusjonsforum på nett. Viktige saker diskuteres også fortløpende i nettforumet.

Referater fra styremøtene er tilgjengelig for innloggede medlemmer i forumet og kan sendes på til medlemmer på e-post på forespørsel.

Styret

årsmøtet 13. februar 2011 ble nesten hele styret byttet ut. Kun leder Guro tok gjenvalg. Det er gledelig at det var mange som ønsket å fylle de tomme plassene, og styret består nå av seks kvinner. 

styret-2011

Vi er engasjert i Liv laga fordi vi vil at alle i Norge skal få en best mulig start – både nye verdensborgere og familiene deres. Vi jobber for at andre skal få oppleve det gode vi har opplevd og for at de skal slippe å oppleve det vi vonde vi har gjennomlevd når helsetjenestene har sviktet.

Du kan ta kontakt med oss på vår felles adresse: styret@liv-laga.no eller direkte med en av oss, se under.

(Klikk på bildene for store versjoner til bruk på trykk).

Bilde av Guro Alvorlig bilde av Guro Se også pressebilder nederst på siden.

Leder: Guro Kjølstad Røste, Oslo

guro@liv-laga.no
mobil: 94 05 03 18

Født i 1981, har 2 barn født i 2005 og 2009 på hhv Ullevål og Føderiket.
Sertifisert Doula gjennom Norsk Doulaforening i 2010.

Kampsaker:

 • Informasjon til gravide
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Alle gravide, fødende og barselkvinner skal tilbys kontinuitet og støtte

cath

Nestleder og mediekontakt: Cathrine Lyngbø, Sandnes

cathrine@liv-laga.no

mob: 45 40 75 32

Født i 1985, har født to barn – ett av dem på Fødeloftet på SUS, jobber som frilansjournalist og driver eget foretak innen informasjon- og samfunnsarbeid.

Kampsaker:

 • Bedre oppfølging av kvinner etter abort
 • Større fokus på psykisk helse hos gravide

kristine kristine-alvorlig

Kasserer og medlemskontakt:

Kristine Børsum Stenstad, Oslo

kristine@liv-laga.no

mobil: 95 03 11 66

Født i 1979, har to barn født i 2004 og 2010 på Ullevål sykehus. Har tidligere studert psykologi ved UiO, studerer nå sykepleie ved Diakonhjemmet høgskole.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg, og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Fars rettigheter
 

adriana

Sekretær: Adriana Sertic, Oslo

adriana@liv-laga.no 

Har båret fram tre barn. Tvillingene døde i 2008, mens en sønn ble født i 2009.

lillfrid lillfrid-alvorlig

Lillfrid Sakshaug, Trondheim

lillfrid@liv-laga.no
mobil: 99 03 68 70

Født i 1978. Et barn født med ønsket keisersnitt på Orkdal sykhus i 2009. Gravid med nr. 2.

Kampsaker:

 • At alle som lider av fødselsangst skal møtes med respekt. Dersom alle gravide følte seg trygg på at de ville bli hørt og ivaretatt under en fødsel
  ville de som ønsker keisersnitt bli en mindre gruppe.
 • Mot sentralisering av fødeavdelinger.
 • At sykehusene må ha plass og kapasitet til å ta seg av alle de som faktisk skal føde i regionen, selv om det topper seg i sommerferien. De må også få rom på barsel eller sykehushotell.
 

sarah

Sarah Lindqvist, Oslo

sarah@liv-laga.no

Utdanning: cand. med.

Kampsaker:

 • Far-barn rettigheter
 • Forskning på graviditet, fødsel og barselstiden
 • De to kravene til forsvarlig helsehjelp jmfr. Helsepersonellovens paragraf 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet (1) og omsorgsfull hjelp(2) som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»
Bilde av Ingeborg Alvorlig bilde

Vara: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

ingeborg@liv-laga.no
mobil: 94 13 18 16

 Født i 1976, to barn, født på Aker og ABC, Ullevål.

Utdannet cand. mag med bl.a. statsvitenskap, utviklingsstudiet og Prosjektforum.

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg 2008-2010.

Tok initiativ til Aksjon mot fødekaos i 2006.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg
 • God kapasitet & høy kvalitet
 • Svangerskaps- og barselomsorg = livslang forebygging

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Tidligere styre

2008

styret

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk, nesteleder
 • Eva Vassdal
 • Live Glesne Kjølstad

2009

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Eva Vassdal Sørensen, nesteleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Live Glesne Kjølstad
 • Lene Slungård Fundtaunet
 • Susanne Kleppa 

2010

styret-2010-smil-500

 • Guro Glesne Kjølstad, leder
 • Ingeborg Altern Vedal, nestleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Susanne Kleppa
 • Live Glesne Kjølstad, vara

Arbeidsplan 2008

Ved stiftelsen av Liv laga formulerte vi en arbeidsplan for 2008 og årene framover.

Konkrete mål for 2008:

Organisasjon og PR:

 • Opprette nettstedet www.liv-laga.no
 • Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)
 • Opprette medlemsblad/medlemsskriv
 • Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag osv.
 • Opprette/vedlikeholde kontakter i andre org. og off.

Politisk:

 • Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten.
 • Arrangere brukerkonferanse
 • Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl
 • Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.
 • Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Langsiktige mål for organisasjonen:

 • Lage reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 • Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt være med til å ta initiativ til nye
 • Blad og nyhetstjeneste på nett (Samarbeide med fagblad, Dagens medisin osv.)
 • Svare på høringer
 • Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel
 • Egen samtalegruppe for fedre om fødsel
 • Lage en tolkebase for kvinner med annet språk
 • Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim
 • Organisere en doula-base