Innkalling årsmøte 2010

Hold av søndag 9. mai – da blir det årsmøte i Liv laga! Årsmøtet holdes i Oslo, kl 1230. Oppmøte fra kl 12. Sted: Frivillighet Norges lokaler i Storgata 10b. Se også saksliste.

Innkalling til årsmøte 2010

Årsmøtet holdes i år i Oslo søndag 9. mai. Det vil komme nærmere beskjed om adresse og tidsramme.

Årsmøtet omtales spesielt i §5 i vedtektene.
http://www.liv-laga.no/index.php/om/formell/vedtekter

Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni , og innkalling skal sendes senest 6 uker før møtetidspunktet.

Både støttemedlemmer og medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer har stemmerett. For å ha stemmerett må medlemskontingenten være betalt. Giro med kontingenten vil bli tilsendt per e-post i april. Det er også mulig å betale kontingenten nå, til 1254 05 43508. Merk betalingen med fullt navn til medlemmet kontingenten er for, samt «kontingent 2010». Medlemskapet koster 100 kroner for støttemedlemmer og 200 kroner for vanlige medlemmer.

Årsmøtet har følgende dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av representanter
 • Drøfte og godkjenne årsmelding
 • Drøfte og godkjenne regnskap
 • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
 • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
 • Innkomne saker, herunder også vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Dersom du har saker du ønsker skal behandles på årsmøtet må disse meldes senest 3 uker før møtetidspunkt, dvs innen 18. april. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2. mai, på våre nettsider.

Vi håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål kontakt oss på info@liv-laga.no eller per telefon 94 13 18 16.
http://www.liv-laga.no/index.php/om/kontakt

Vennlig hilsen

Styret i Liv laga

 

Introduction to Liv laga

“Liv laga” is a national organisation started by parents for parents and parents-to-be in the whole of Norway.  Anybody who supports our work can become a member. “Liv laga” works to ensure that all women who give birth in Norway:

 • are given the care they need
 • are met with respect for their wishes and the choices they make
 • are and feel safe and cared for during pregnancy, birth and the postnatal period

The name

The name “Liv laga” has a double meaning. Directly translated it means: life created – the baby in the womb. But it is also a saying meaning «viable» – that something has the will of life in it, and will persist.

An investment

We believe that our society can afford and needs to provide women with good care during pregnancy, birth and the postnatal period. We see this as an important societal investment. A safe pregnancy and a good birth experience are crucial factors in giving a family a good start, and can prevent physical, psychological and social problems for both the baby and the parents.

Many women have good experiences with the care that is provided for them during pregnancy, birth and the postnatal period. Our aim is to see that everyone has good experiences! Would you like to help us?

Support our work

You can support our work by becoming a support member, a standard member or an advertiser. You are also welcome to take active part in our campaigns for improving pregnancy/birth care services, either in your local area or on a national level. Our members are spread out over a large geographical area but we meet up through a member forum where we work together, discuss issues and exchange advice.

Please fill in the form here to become a member (only in Norwegian, please write us an e-mail if you need a translation).

User influence

The health service cannot provide good quality services without listening to its users, which is why it’s crucial that we have user representatives both on a regional and national level. We aim to have parents as representatives in user committees. Professionals within the health service as well as decision-makers are interested in hearing users’ opinions and we are gaining support for our work.

We have representatives in the Norwegian National council for birth care and have written several submissions. “Liv laga” is in regular contact with central bureaucrats and politicians. In addition we work together with other voluntary organisations and trade unions. We look forward to hearing from you and hope you will choose to become a member!

Referat årsmøtet 2009

Årsmøtet ble arrangert 17. april 2009. Referatet (protokollen) viser hva som ble vedtatt.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Vedtak:

Ordstyrer: Kjetil Altern

Referent: Siv-Lise Bendixen Stærk

Tellekorps: Live Glesne Kjølstad og Kjersti Gurihus

Protokollunderskrivere: Ingeborg Altern Vedal og Live Glesne Kjølstad

3. Konstituering av årsmøtet

Tilstede: Kjetil Altern, Kjersti Gurihus, Elin Kleppa, Susanne Kleppa, Live Glesne Kjølstad, Vibeke Meijer, Siv-Lise Bendixen Stærk, Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2009.

Vedtak: Alle tilstedeværende har tale og stemmerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2008

Årsmeldingen ble presentert av styret. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på lokalt engasjement og doula-prosjektet.

Vedtak: Årsmelding for 2008 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskap for 2008

Regnskapet (pdf) ble presentert av styret ved økonomiansvarlig Siv-Lise Bendixen Stærk. Regnskapet er revidert og godkjent av intern revisor Astrid Helgesen.

Vedtak: Regnskap for 2008 er godkjennes.

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009

Budsjett for 2009 og arbeidsplan ble drøftet under ett. Årsmøtet diskuterte de ulike målene og prioriterte disse. Se vedlegg for endelig arbeidsplan.

Vedtak: Arbeidsplan for 2009 vedtas. Langsiktige mål kan prioriteres høyere dersom dette øker sjansen for offentlig støtte.

7. Godkjenning av budsjett for 2009

Budsjett for 2009 (pdf) ble presentert av leder Ingeborg Altern Vedal under sak 6.

Vedtak: Budsjett for 2009 vedtas.

8. Innkomne saker

Sak 8f ville få konsekvenser for flere av de andre sakene dersom endringene i vedtektene ble vedtatt, og sak f ble derfor drøftet først.

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

Endret eller ny tekst er markert med fete bokstaver:

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes utfra en en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemsskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

På grunn av endringen i paragraf 2 er det nødvendig å presisere språket i paragraf 4 og 5 i tillegg.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Vedtak: Samtlige endringer ble enstemmig vedtatt

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

Vedtak: Organisasjoner kan være medlemmer jfr forslag til vedtekstendringer. Organisasjoner betaler medlemskontingent etter følgende beregningsnøkkel:

Totale årlige inntekter
Kontingent
(i henhold til siste godkjente årsregnskap)

> 100 000 000
32.000
50 000 000 – 100 000 000
16.000
10 000 000 – 50 000 000
8.000
5 000 000 – 10 000 000
4.000
1 000 000 – 5 000 000
2.000
500 000 – 1 000 000
1.000
500 000 – 0
500

Beregningsnøkkelen gjøres gjeldende fra og med 2010.

Bedrifter kan være medlemmer, men har ingen medlemsrettigheter.

b. retningslinjer for lokallag

Vedtak: For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen

Så lenge vi ikke vet hvor mye penger vi eventuelt får i støtte fra offentlige myndigheter er det vanskelig å skulle ansette noen eksternt. Vi har ikke midler eller mulighet til å tilby stabilitet i stilling.

Vedtak: dersom Liv laga får nok midler til en stilling, lønnes styreleder frem til neste årsmøte.

d. sponsor

Vedtak: Bedrifter får mulighet til å være økonomiske støttespillere gjennom bedriftsmedlemsskap.

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

Drøftet under arbeidsplan, lokalt arbeid. Ikke behandlet som selvstendig sak.

g. fastsetting av kontingent

Vedtak: Vanlig medlem: 200 kr, støttemedlem: 100 kr, organisasjoner etter beregningsnøkkel, bedriftsmedlemmer: 500 kr

9. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling presentert ved Kjetil Altern:

Leder: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Nestleder: Eva Vassdal, Narvik

Styremeldem: Siv-Lise Bendixen Stærk, Oslo

Styremedlem: Susanne Kleppa, Stavanger

Styremedlem: Lene Slungård Fundtaunet, Stjørdal

Varamedlem: Live Glesne Kjølstad, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret. Styret får fullmakt til å supplere seg selv med inntil to styrerepresentanter frem til neste ordinære årsmøte.

10. Valg av valgkomité

Kjetil Altern gjenvalgt for ett år, leder 2010

Ingunn Nordal Sørum gjenvalgt for to år, leder 2011

Anne Luke valgt for tre år, leder 2012

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon

11. Valg av revisor

Det foreligger per i dag ikke forslag til revisor for 2009. Revisjon for 2008 er gjort internt jfr sak 5. Fra og med 2009 må regnskapet revideres av autorisert revisor av hensyn til søknader om offentlig støtte. Styret får fullmakt til å finne en egnet revisor til oppgaven.

Protokollen er lest og godkjent, Oslo, 30/4/09, av Live Glesne Kjølstad og Ingeborg Altern Vedal

Saksliste årsmøte 2009

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 19. april, se mer informasjon om årsmøtet. Saksliste er nå klar, med lenker til de aktuelle sakene.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

4. Godkjenning av årsmelding for 2008.

5. Godkjenning av regnskap for 2008 (pdf).

6. Godkjenning av arbeidsplan for 2009.

7. Godkjenning av budsjett for 2009. (Budsjettet er ikke godkjent av styert og må derfor sees på som en kladd.)

8. Innkomne saker

a. organisasjoner og bedrifter som medlemmer

b. retningslinjer for lokallag

c. godtgjøring til styret og andre som jobber, evt. ansette noen (kommer inn under arbeidsplan og budsjett)

d. sponsor

e. rekruttering av aktive medlemmer, bruk av forumet etc

f. vedtektsendring – presisering av tekst i § 2

9. Valg av styre

10. Valg av valgkomité

11. Valg av revisor

 

Arbeidsplan 2009

Arbeidsplanen for 2009 viser hvilke mål vil jobbe for å oppnå på kort og lang sikt.

Konkrete mål 2009

Målene er satt med utgangspunkt i at vi får driftstilskudd. Målene er i prioritert rekkefølge etter drøfting på årsmøtet 2009. Mål markert med stjerne* er høyt prioritert.

Organisasjon og informasjon

 1. Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer
  1. Sende brosjyrer o.l., evt. medlemsblad, til alle helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m. prioritert*
  2. Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt. *
  3. Oversette brosjyren til flere språk
  4. Gi ut ett nytt nummer av medlemsbladet
 2. Medlemsverving og rekruttering av flere aktive medlemmer
  1. Verve nye medlemmer ifht støtte er neste milepæl 200 betalende medlemmer innen 31.12.2009)*
  2. Etablere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats, jfr. Årsmelding 2008*
  3. Jobbe for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes brukerutvalg
  4. Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.
 3. Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.
 4. Være synlige i media og ta initiativ til kontakt
 5. Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 6. Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet, herunder oversette det viktigste av innholdet til flere språk

Fag og politikk

Følge opp Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Spesielt:

 1. Nye retningslinjer
 2. Nye kvalitetskriterier
 3. Ny nettportal o.a. informasjonstjenester
 4. Langsiktige planer
 5. Barselomsorgen

Mål for sentralstyret

 1. Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.
 2. Etablere Doulaprosjektet.
 3. Støtte lokallagene i deres arbeid

Mål for lokallag

 1. Arbeide for å sikre tilbudet lokalt ved å hindre feriestenging, nedgradering, stenging av enheter og avdelinger. Støtte lokale aksjoner.
 2. Arbeide for en bedring av tilbudet, spesielt i barselomsorgen.

Langsiktige mål

Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel (I samarbeid med etablerte tilbud drevet av andre f.eks. Vi som har et barn for lite).

Egen samtalegruppe for fedre om fødsel, i samarbeid med Reform

Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim, gjerne i samarbeid med Home-Start

Årsmelding 2008

Årsmelding fra 2008, behandles på årsmøtet 19. april.

1. Innledning

1.1. Stiftelsesmøtet 2008

Liv laga ble stiftet ved stiftelsesmøte 4.mars 2008. Stiftelsesmøtet ble avholdt per telefon og 5 personer deltok. Protokoll fra stiftelsesmøtet blir vedlagt papirene på årsmøtet. Det ble valgt et styre bestående av fire representanter. I tillegg fikk styret fullmakt til å supplere seg selv med inntil to medlemmer frem mot første ordinære årsmøte. Stiftelsesmøtet valgte også en valgkomité med to medlemmer. Vedtekter og arbeidsplan ble vedtatt. Da Liv laga per stiftelsestidspunktet ikke hadde økonomiske midler ble det ikke satt opp noe budsjett. Styret ble dog pålagt å bruke eventuelle midler i samsvar med vedtatt arbeidsplan.

1.2. Arbeidsplan for 2008

Arbeidsplan for 2008 ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Vi hadde per mars 2008 liten oversikt over hvordan vi som organisasjon skulle arbeide og hvordan hverdagen vår ville fungere. Generelt kan man si at vi har fått større spillerom og større påvirkningskraft enn vi turte håpe på i mars. Vi har gjennom våre høringssvar til Stortingsmelding nr.12 (2008-09) «En gledelig begivenhet» har vi fått gjennomslag for mange av våre saker og slik fått påvirke utviklingen av helsetjenestene direkte. Evaluering av enkeltmål i arbeidsplanen er presentert i kapittel 2.

1.3. Regnskap for 2008

Regnskapet presenteres i egen sak på årsmøtet. Vedlagt årsmelding er årsresultat, månedsoversikt og resultat fra Brukerkonferansen. Liv laga hadde i 2008 et driftsmessig overskudd på 38000. Hovedinntekter har vært en engangsstønad fra Helsedepartementet, samt medlemskontingenter. Utgiftene har vært beskjedne. Det har vært vanskelig å planlegge økonomien fordi situasjonen rundt driftsstøtte lenge var uavklart. Vi fikk avslag på støtte for 2008 begrunnet i at vi ikke faller inn under familie- og likestillingstiltak. Klagen ble avvist fordi Liv laga ikke oppfylte kravet om 50 betalende medlemmer i 2007.

1.4. Styrets arbeid

1.4.1. Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fire personer, leder: Ingeborg Altern Vedal, nestleder og regnskapsansvarlig: Siv-Lise Bendixen Stærk, Eva Vassdal og Live Glesne Kjøstad. Vi er alle i jobb og har alle små barn som også krever sin oppmerksomhet. Arbeidsbyrden har tidvis vært svært stor, og arbeidsrytmen har vært preget av at man av og til må prioritere bort organisasjonsarbeide. Det er et ønske fra styret å få flere styremedlemmer og flere aktive å spille på, slik at vi kan holde på engasjementet uten å brenne ut. Det er tenkelig at en bedre struktur med sterke lokale grupper kan avlaste arbeidsbyrden noe. Vi håper at vi for 2009 vil kunne få tilskudd til drift av organisasjonen.

1.4.2. Styremøter

Styret har i perioden avholdt til sammen 9 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet (se lenger ned). De fleste styremøtene avholdes via MSN messenger. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet.

2. Evaluering av arbeidsplanen

Arbeidsplanen ble delt inn i konkrete mål for 2008 og langsiktige mål for organisasjonen. Konkrete mål ble videre delt inn i organisasjon og PR og politisk. I det videre kommenteres hvert enkelt mål og måloppnåelse.

2.1. Konkrete mål – organisasjon og PR

2.1.1. Opprette nettstedet www.liv-laga.no

En midlertidig versjon av nettstedet kom på plass allerede i mars, med den viktigste informasjonen: mål, vedtekter, arbeidsplan, kontakt, medlemskap og brukerkonferanse. Etter å ha fått et økonomisk bidrag fra et medlem valgte vi å gå videre og få ekstern hjelp for å utvikle et nettsted som skulle fungere som en ressurs for alle våre medlemmer og brukere av helsetjenestene, samt samarbeidspartnere, media og myndigheter. Den 26. november ble det nye nettstedet publisert. Rammeverket og den viktigste informasjonen var på plass, mens design, tekniske løsninger og innhold ble endret og forbedret i rykk og napp utover vinteren. Dette er en kontinuerlig prosess som pågår fortsatt.

2.1.2. Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)

Det ble laget et første utkast til brosjyre som ble trykket opp og brukt i forkant av Brukerkonferansen i mai. I tillegg ble det laget eget materiell for Brukerkonferansen.

Det har vært intensjonen å utbedre og ferdigforme skriftlig informasjonsmateriell i løpet av året. Fordi arbeidsbelastningen har vært svært stor, har videreutvikling av informasjonsmateriell vært nedprioritert. Grunnlaget er imidlertid lagt for videre informasjonsmateriell og arbeidet med å videreutvikle dette er i gang.

Materiellet er per i dag kun tilgjengelig på norsk. Arbeidet med å oversette materiellet er startet, og flere medlemmer har sagt seg villige til å stille som oversettere av våre tekster.

2.1.3. Opprette medlemsblad/medlemsskriv

Første medlemsblad ble trykket opp og sendt ut i desember 2008 (vedlegg 3). Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt vi skal bruke økonomiske ressurser på å sende ut medlemsblad i papirformat fremfor å publisere samme informasjon på nettsidene. Per i dag utgjør utgifter til medlemsblad en liten sum. Utgifter til trykking og utsendelse av første opplag var 1573,50 kr. Nye medlemmer krysser nå av for om de ønsker å motta medlemsblad per post eller ikke, i tillegg til at vi har oppfordret eksisterende medlemmer som ikke ønsker bladet å reservere seg mot dette. Medlemsbladet vil fortløpende bli gjort tilgjengelig som pdf via nettsidene.

I utformingen er det planlagt at medlemsbladet skal kunne brukes som en utvidet brosjyre på helsestasjoner, private jordmorkontor osv.

2.1.4. Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag:

Vi har per 31.12.2008 totalt 124 medlemmer; 71 vanlige medlemmer og 53 støttemedlemmer. 90 av 124 medlemmer hadde betalt medlemskontingenten for 2008 per 31.12.2008. Styret og medlemmer har drevet aktiv verving av medlemmer med mål å komme over minstegrensen for å kunne søke om driftsstøtte. Per 2008 er minimumskravet 50 betalende medlemmer.

Iflg vedtekter som medlemmene godtar ved innmelding skal eventuell utmelding av organisasjonen skje skriftlig. Det er derfor ingen automatikk i at ikke-betalende medlemmer strykes fra medlemsregisteret. Det vil ikke bli sendt ut noen flere purringer på medlemskontingenten fra 2008. Dersom enkeltmedlemmer som ikke har betalt for 2008, heller ikke betaler for 2009 ved ordinær utsendelse, vil de ved første purring av kontingent 2009 få en påminnelse om at en eventuell utmelding må gjøres skriftlig. Skriftlig utmelding kan gjøres enkelt ved å sende en e-post til medlemskontakt i styret.

Lokalt arbeid

Flere lokale aksjoner har enkeltmedlemmer registrert hos oss. Lokale medlemmer har vist seg helt essensielt for at vi skal oppnå resultater på lokalt og regionalt plan. Det er mye enkeltpersoner kan bidra med, i tett samarbeid med styret, selv om vi fysisk er langt fra hverandre. I Narvik har arbeidet vært konsentrert om å hindre feriestenging og nedgradering/nedleggelse av fødeavdelingen. Styremedlemmet der, Eva Vassdal, har et bredt kontaktnett og er medlem av bl.a. Aksjonskomiteen for Narvik sykehus. Ved å spille på media, næringslivet, fagbevegelsen og tverrpolitiske arbeid har medlemmene i Narvik engasjert lokalmiljøet og oppnådd resultater.

Vi ser en stor forskjell på områder med sterkt engasjerte medlemmer med kapasitet til å handle, som i Valdres, Møre, Narvik og Stavanger, og områder der vi mangler dette, som i Bergen og Oslo.

Selv om vi har flere områder med mange medlemmer har det ikke lyktes å danne formelle lokallag, og har heller ikke fått laget noe fast struktur ifht lokale nettverk/lokallag. Årsmøtet utfordres via sak 8 til å utforme retningslinjer for lokallag.

Medlemsforum

Et viktig arbeidsverktøy har vært et Internettforum for medlemmer og samarbeidspartnere. Medlemmer får der muligheten til å bidra aktivt med innspill til arbeidet og løse konkrete oppgaver, samt følge med på styrets arbeid. Styrereferater ligger tilgjengelig i forumet. Alle som melder seg inn i Liv laga får invitasjon til å bli med. Forumet er sammen med e-post de to viktigste kommunikasjonskanalene mellom medlemmene og styret. Styret diskuterer i tillegg aktuelle saker og problemstillinger i et eget styreforum. Forumet er delt i tre nivåer der noe er tilgjengelig for kun styret, noe for alle medlemmer og noe er åpent også for våre samarbeidspartnere.

2.1.5. Opprette/vedlikeholde kontakter i andre organisasjoner og offentlige etater

Liv laga har en av to faste brukerrepresentanter i nye Nasjonalt råd for fødselsomsorg (Ingeborg Altern Vedal). I tillegg har vi fått taletid på høring av et Dokument 8 forslag i Helse- og sosialkomiteen. Vi har aktiv kontakt med flere stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og lokale aksjonsgrupper. Vi har også dialog med ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet.

I forhold til andre organisasjoner samarbeider vi tett med både Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Aktuelle saker for 2008 har vært differensiert fødselsomsorg, arbeidet opp mot Stortingsmelding nr.12 (2008-2009), doulakurs og utdanning, og trusler om reduksjon i lokale føde- og barseltilbud. Brukerkonferansen i mai ble arrangert i samarbeid med Bygdekvinnelaget, Norges kvinne- og familieforbund, Fødsel i fokus, Allmennlegeforeningen og Jordmorforeningen. I tillegg samarbeider vi med Norsk sykepleierforbund ved Landsgruppen av Helsesøstre og Jordmorforbundet. Flere av disse organisasjonene utgjør viktige samarbeidspartnere også i kampen for å bevare det lokale fødetilbudet flere steder i landet.

Medlemsforumet har et eget underforum hvor samarbeidsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere kan delta og diskutere ulike saker og arrangementer m.m.

2.2. Konkrete mål – politisk

2.2.1. Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten

Forslaget er tatt videre til Nasjonalt råd for fødselsomsorg, og som forslag til kvalitetsindikator i Stortingsmelding nr. 12.

2.2.2. Arrangere brukerkonferanse

Brukerkonferansen ble arrangert 26 mai på Haraldsheim i Oslo. 23 deltakere deltok, 22 kvinner og en mann. Blant deltakerne var to generasjoner kvinner, og det var lagt spesielt tilrette for at kvinner med spedbarn skulle kunne delta (ammekrok, stellerom, barnevakttjeneste). Oppsummering av brukerkonferansen er presentert i en egen rapport som er formidlet til samarbeidspartnere og departement.

Brukerkonferansen ble finansiert av støtte fra ulike samarbeidsorganisasjoner, støtte fra Sosial og helsedirektoratet, prosjektmidler fra Barne- og familiedirektoratet, samt sponsormidler fra to bedrifter. Med støtte og sponsing var det mulig å sette en lav deltakeravgift (200 kr), samt å bruke midler på PR og reiserefusjon for enkeltdeltakere med ekstra store reiseutgifter. Hovedutgiftsposten var trykking og utsendelse av brosjyrer, blant annet til alle landets helsestasjoner. Inntekter og utgifter er i balanse, med et svært beskjedent overskudd på 11 kroner. Brukerkonferansens økonomi er ført i eget regnskap. Det var styrets intensjon at konferansen skulle være selvfinansierende, og ikke bruke ressurser fra Liv lagas økonomi forøvrig, dette har vi lykkes i.

2.2.3. Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl

Ingeborg Altern Vedal deltok som vår representant i programkomiteen for konferansen. Liv laga holdt et 30 min innlegg med presentasjon (ppt) av resultater fra Brukerkonferansen og andre tidligere brukerundersøkelser.

2.2.4. Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.

Det er opprettet en egen facebookgruppe for Liv laga. Denne har per 1. april 2009 262 medlemmer, hvorav mange er ikke medlemmer av selve organisasjonen. Det er også flere lokale aksjonsgrupper på facebook som Liv laga støtter aktivt. Vi prøver å være frempå i forhold til medier i forhold til aktuelle saker, sender pressemeldinger til pressekontakter, og bistår lokale aksjonsgrupper i deres arbeid for å bevare sitt lokale tilbud. Vi blir stadig kontaktet av journalister og har blitt intervjuet en rekke ganger. I tillegg har Liv laga deltatt i radiodebatt om sommerstenging, på folkemøte i Narvik, og på undervisning for jordmorstudenter.

På nettforumet www.barnvedhjertet.no har vi vært velkomne til å drøfte Liv lagas saker og få innspill fra brukerne der. Fra mars 2009 vil vi få et eget underforum på dette forumet.

2.2.5. Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Liv laga har en fast representant i rådet og deltar aktivt i arbeidet opp mot departementet. Liv lagas representant i rådet får nødvendige råd og innspill fra styret og aktive medlemmer gjennom internettforumet. Arbeidet i rådet og i Liv laga siste halvår i 2008 var konsentrert om å gi departementet innspill til stortingsmeldingen om en helhetlig omsorg. Flere av Liv lagas forslag er gjengitt i meldingen.

Det ble også satt flere langsiktige mål for organisasjonen. Dette er saker vi jobber med fortløpende, men hvor vi ikke har rukket å ta tak i alt enda.

2.3. Oppsummering av arbeidet forøvrig

I tillegg til målene i arbeidsplanen har det vært aktuelt å jobbe mot reduksjon i det lokale fødetilbudet flere steder i landet. Liv laga har vært aktive i samarbeid med lokale aksjonsgrupper og har vært med å sette dagsorden gjennom media og ved lobbyvirksomhet ovenfor styrer, administrasjon o.a. Noe av det vi var med og oppnådde i 2008 var å hindre sommerstenging av Narvik fødeavdeling og nedlegging av Valdres fødestogo.

Vi jobber nå for å hindre at tilbudet forringes i Stavanger og i Bergen. Begge steder vil helseforetakene stenge familierommene på barselavdelingen, slik at far/medmor ikke lenger kan være med på sykehuset etter fødselen. I Oslo er det også stor fare for et enda dårligere tilbud ved at alle fødeenheter slås sammen til en giga-avdeling.

2.3.1. Doula-prosjekt

Styret, ved Live Glesne Kjølstad, har i samarbeid med Fødsel i Fokus startet forarbeidet med et doula-prosjekt for innvandrerkvinner. Det er etablert kontakt med mulige samarbeidspartnere og en første versjon av prosjektbeskrivelsen er klar. Det er kommet positive signaler fra politisk hold til prosjektet. Arbeidet skal formaliseres i 2009.

3. Avslutning

Liv laga hadde ved årsskiftet vært i drift i nesten et år. Dette året har vi drevet uten tilskudd med unntak av en engangsstøtte fra HOD. Alt arbeid er derfor basert på frivillig innsats, med unntak av representasjonen i Nasjonalt råd for fødselsomsorg.

Vi har hatt et år med stor aktivitet. I oppbygningsfasen har dette vært nødvendig, og styret har prioritert slik at det har vært mulig. Vi ser at vi ikke kan opprettholde dette aktivitetsnivået basert kun på frivillig innsats fremover. Derfor søker vi om tilskudd I 2009. Fram til evt. tilskudd er gitt er styret nødt til å prioritere sterkere og senke aktivitetsnivået.

Å arbeide med Liv laga og forsvare brukernes interesse er svært inspirerende når vi får så mye gehør som vi har fått så langt. Å få gi vårt innspill til Helse- og sosialkomiteen på Stortinget direkte, å få være med på å forme politikk og planarbeid gir ekstra pågangsmot og energi for å fortsette kampen. For oss er det viktig at Liv laga ikke handler om å klage på tilbudet, men om å finne løsninger som gir bedre helsetjenester og kvalitetsmessige standarder for alle familier og kvinner som føder barn i Norge.

Vi har ferie

Alt arbeidet i Liv laga drives på frivillig basis og nå har vi tatt en liten pause. I uke 11, dvs. 9.-16. mars, har hele styret ferie fra Liv laga. Det betyr at vi ikke er tilgjengelige på e-post og telefon denne uka. Vi beklager ulemper dette måtte medføre, men skal svare på henvendelser så snart vi kan etter ferien.

Liv laga ett år!

Liv laga ble stiftet 4. mars 2008 og til ettårsdagen vår fikk vi en veldig hyggelig gratulasjon fra Ammehjelpen!

Jeg vil gjerne få lov til å gratulere den flotte organisasjonen Liv laga med 1-årsdagen! Det er jo nesten underlig at det er ”bare” ett år siden dere startet opp, så mye som dere har fått utrettet på denne tiden. Det er ikke tvil om at dere er driftige, modige og kunnskapsrike damer som vet hva dere vil! Dere har pågangsmot og teft, og jeg er sikker på at dere er på vei til å bidra til mange gode ordninger for gravide og fødende kvinner i årene som kommer.

Ønsker dere lykke til videre. Gratulerer med dagen!

Vibeke Støbakk Myren, Ammehjelper

P.s. Sjekk bloggen på Fullemugger

verver ammehjelpen

Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 vil bli holdt i Oslo søndag 19. april klokka 14. Kom gjerne allerede klokka 12 og spis lunsj med oss! Kom helst uansett i god tid slik at møtet kan starte presist. Møtet holdes i St. Olavs gate 23, se kart for veibeskrivelse. Se også saksliste.

Vi vil gjerne vite om du kommer. Takk for at du melder fra på dette skjemaet!

Program

Vi måtte dessverre droppe ideen om seminar, men inviterer deg herved til å komme til lunsj klokka 12. Ta med et slag pålegg, vi holder brød og drikke. Vi satser på et hyggelig samvær der vi kan bli bedre kjent og gjerne diskutere og idémyldre om Liv lagas arbeid. Deretter, kl 14, starter den formelle delen av møtet der vi bl.a. skal behandle budsjett for neste periode og velge nytt styre. Underveis i møtet serverer vi sodd (kjøttsuppe).

Formell innkalling ble sendt medlemmene 17. februar. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via våre nettsider senest 2 uker før årsmøtet. Se også våre vedtekter.

Husk å betale kontingent i forkant. For at kontingenten skal være registrert hos oss, må den være betalt innen fredag kl 15.

Forslag til styrekandidater meldes til valgkomiteen.

Innkalling til årsmøte 2009

(sendt per e-post 17. februar)

Årsmøtet holdes i år i Oslo 19. april 2009. Det vil komme nærmere beskjed om adresse og tidsramme.

Årsmøtet omtales spesielt i §5 i vedtektene.
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/vedtekter

Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni , og innkalling skal sendes senest 6 uker før møtetidspunktet.

Både støttemedlemmer og medlemmer har møterett på årsmøtet, kun medlemmer har stemmerett. For å ha stemmerett må medlemsavgiften være betalt.

Årsmøtet har følgende dagsorden:
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
• Godkjenning av representanter
• Drøfte og godkjenne årsmelding
• Drøfte og godkjenne regnskap
• Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
• Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
• Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
• Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Dersom du har saker du ønsker skal behandles på årsmøtet må disse meldes senest 3 uker før møtetidspunkt, dvs innen 29. mars. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene senest 5. april.

Vi håper du har tid og anledning til å komme!

Ved spørsmål kontakt oss på info@liv-laga.no, eller per telefon:
http://liv-laga.no/index.php/om-liv-laga/arsmote-og-styre/styret

Vennlig hilsen

Styret i Liv laga