Introduksjon til Liv laga

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet vårt kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Fortsett å lese Introduksjon til Liv laga

Visjon og mål

Liv lagas visjon er at alle som føder barn i Norge skal få:

 • den omsorg de trenger,
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker,
 • og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge.

Våre mål

Hva betyr vår visjon i praksis, hva er våre mål?

 • Alle gravide må få tilbud om svangerskapskontroller hos jordmor. For at det skal være mulig må jordmorkapasiteten og jordmors tilgjenglighet være god nok både i byene og på bygda.
 • De ulike institusjoner og helsearbeidere involvert i et svangerskap må kommunisere godt og samarbeide for å gi den enkelte kvinne og hennes barn, samt faren/medmoren, best mulig helsetjenester. Brukeren bør få oppfølging av faste personer, kontinuitet er idealet.
 • De vordende foreldre må gjennom svangerskapskontrollene og kurs få informasjon og veiledning slik at de er best mulig forberedt og utrustet til å takle graviditeten, fødselen og barseltiden, og dermed kan ta de valg som passer dem best. Informasjon er en forutsetning for å kunne delta i beslutninger om egen helse, og en lovpålagt rettighet jfr Pasientrettighetsloven.
 • Helsearbeiderne må ha tid til og kunnskaper om empatisk samtale slik at de bygger opp det tillitsforhold og får den informasjon som er nødvendig for å kunne gi korrekt behandling.
 • Alle må få føde ved den fødeenhet der de på forhånd har fått tildelt fødeplass – ingen skal avvises i fødsel!
 • Kapasiteten og kvaliteten ved fødeenheten må være god nok til at alle innlagte brukere til enhver tid får forsvarlig helsehjelp – ingen i aktiv fødsel skal forlates! Kvinner i aktiv fødsel skal hele tiden ha mulighet til å ha en helsearbeider inne hos seg.
 • Fødeenheters nivå, kapasitet og «åpningstid» må være i tråd med lokalbefolkningens behov og ønsker. Ingen fødeenheter skal legges ned, feriestenges eller «degraderes» uten at lokalbefolkningen er tatt med på råd – og blitt hørt.
 • Brukere (inklusiv ledsager) som må reise langt til sitt fødested må få reise og opphold dekket.
 • Det må være like trygt å føde uansett tid på året, døgnet og geografisk bosted.
 • Kapasiteten i barseltjenestene ved fødeenheten og i kommunen må være god nok til å sikre mors og barnets/barnas psykiske og fysiske helse, og gi den nybakte familien en god start ved å tilby informasjon, veiledning og avlastning.
 • Deler av barseltjenesten må være døgnåpen og kunne tilby hjelp i kriser når de oppstår.
 • Helsestasjonen må dekke behovet både til «sterke» familier som tilsynelatende klarer alt godt og familier der det er behov for hjelpetiltak. Alle må få hjemmebesøk av barseltjenesten.
 • Informasjon og veiledning gitt gjennom alle tre fasene må være kvalitetssikret og ensartet, brukerne skal ikke få motstridende råd.
 • Helsetjenestene må ha systemer som kvalitetssikrer tjenestene, herunder å lære av feil.
 • Brukerne må bli hørt på alle nivåer, fra pasientsamtaler, via lokale grupper og utvalg, til nasjonale råd og høringer.

Investering

Vi mener at samfunnet må investere i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen slik at flest mulig foreldre og barn sikres en god start på familielivet. Dette vil være gunstig både for den fysiske og psykiske helse til det enkelte barn og dets foreldre, og for samfunnet som helhet.

Brukermedvirkning

For at vår visjon skal oppfylles er det viktig at brukerne blir hørt, slik at helsetilbudet kan utvikles i tråd med brukernes behov og ønsker. Gravide og nybakte foreldre er en flyktig brukergruppe. Tidligere har det vært flere ad-hocgrupper som har kjempet for bedre fødetilbud lokalt. Nå er tiden moden for en sterk og bred brukerorganisasjon.

Lokallag

Vi vil vite hvor din sko trykker! Vi vil vite mest mulig om omsorgen i alle deler av landet. Og vi er avhengige av lokale ører, øyne og hender for å kunne påvirke helsetjenestene. Derfor vil vi gjerne ha aktive medlemmer og lokallag i alle fylker.

Et lokallag kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Lokallagets utstrekning (bygd, kommune, fylke) og aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Har du lyst til å dra i gang et lokalt arbeid, ta kontakt med oss! Vi kan sette deg i kontakt med andre medlemmer i ditt område, gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

Hvis du ikke kan/ønsker starte lokallag, men likevel gjerne vil bidra aktivt har vi flere muligheter til dét. Det beste er at du blir medlem av vårt Internettforum, se e-posten du fikk ved innmelding.

Blad

Liv laga gir ut et medlemsblad, på sikt skal vi ha fire nummer i året. Det første nummeret kom rett før jul 2008. Nummer to kom høsten 2010 (last ned pdf).

Høsten 2010 slo vi på stortromma og sendte ut bladet til bl.a. alle helsestasjoner, fastleger og sykehus. Med bladet liggende på landets venterom o.l. håper vi at flest mulig brukere og fagfolk blir kjent med Liv laga og arbeidet vårt.

Opplaget er 5.000. Alle som ønsker flere enn ett eksemplar kan få dette tilsendt. Send adresse og antall blader til info@liv-laga.no

Takk til alle bidragsytere, annonsører og modeller! Laughing

Til medlemmene

Alle medlemmer fikk det første nummeret av bladet i posten, og det kan også leses i sin helhet på nett. F.o.m. februar 2009 ber vi nye medlemmer krysse av for hvorvidt de ønsker bladet i posten eller ei, i innmeldingsskjemaet. Medlemmer som har meldt seg inn før denne muligheten kom ber vi melde fra til info@liv-laga.noom de ikke ønsker bladet. Alle som ikke har reservert seg mot bladet får det tilsendt i posten.

Bladet fra høsten 2008 kan lastes ned som pdf og skrives ut på vanlig skriver. Det er i A5. Dette første nummeret er litt provisorisk, de neste numrene blir noe større. Nå i oppstartsfasen av organisasjonen vet vi ikke helt hvordan det kommer til å se ut og hvor ofte det vil komme ut. Vi håper å gi ut fire blader i året.

Har du tips til saker vi bør skrive om i bladet eller på nettsidene? Les mer under medlemskap,

Bidragsytere høsten 2010

Heidi K. Selliers von Moranville er grafisk designer, jobber til daglig med logo- og profilutvikling, annonse- og magasin-layout m.m. i et reklamebyrå. E-post: heidi.selliers@gmail.com

Ingeborg Altern Vedal jobber med IKT og lobbyvirksomhet, har to barn. Har jobbet med fødselsomsorg siden hun var gravid med nr to i 2006. www.altern.no/ikt

Siv-Lise Bendixen Stærk jobber som fysioterapeut og er spesielt engasjert for forebyggende helsearbeid. Har to barn. Har vært Ingeborgs makker siden oppstarten i 2006.

Guro Kjølstad Røste er mor til to og jobber med kredittopplysning. Hun er nyutdannet doula og ble med i styret i år.

Susanne Kleppa er sykepleier og mor til en. Jobbet mot nedleggelsen av Fødeloftet i Stavanger. Har sittet i Liv lagas styre siden 2009.

Ulf Rasmussen er hobbyfotograf og far til to.

Anne Midtsæter er frilansjournalist og -fotograf med 12 års erfaring fordelt på avisjournalistikk, magasin, tv-, radio og nettjournalistikk. Hun har base utenfor Molde, og dekker saker over hele landet for ulike oppdrags-givere. www.storymill.no

Merete Haseth er fotograf, jobber som frilanser og driver portrettstudioet Wow foto. www.wow-medialab.com

Anne Luke er mor til tre. Hun har bakgrunn som journalist og har vært en fast medhjelper i flere år.

Bente Myhre Haast har jobbet som kommunikasjonssjef, redaktør og skribent. I dag er hun rådgiver i byrået Ordkraft, som leverer alt innen kommunikasjon og er spesialister på omdømmebygging og samfunnskontakt. Bente er nybakt farmor og mener selv å ha nytte av det hun skrev. www.ordkraft.no

Anne Sigstad har 4 barn og har vært ammehjelper i snart 25 år. Fra 1999 til 2003 var hun leder i Ammehjelpens sentralstyre. Siden 2003 har hun vært ansatt i en 25 % stilling i Ammehjelpen.

Takk også til Tidsskrift for jordmødre, Dagens Medisin, Gravid, Bergens Tidende, Bømlo kommune, Kollevoll barnehage og Føderiket, som velvillig delte bilder og tekst med oss! Takk til modellene våre! Og til slutt: Takk til annonsørene våre – uten dere hadde vi ikke hatt råd til trykking!

Valgkomité

Valgkomitèen har som oppgave å innstille til tillitsverv i organisasjonen. Alle medlemmer kan nominere representanter til organisasjonens tillitsverv. Valgkomitèen lager så en innstilling som behandles på årsmøtet.

 

I valgkomitèen sitter:

Kjetil Altern
Nord-Fure, Østmodum
3370 Vikersund

Mobil: 41 21 94 75
kjetil@altern.no

Majala Bjørnsen Tamber
Jarlsberggata 50
3170 Sem

Mobil: 911 82 056
majala_t@hotmail.com

Anne Luke
Glostrupveien 134
2013 Skjetten

Mobil: 928 46 223
anneluke@gmail.com

Dagens styre er valgt på årsmøtet i mai 2010, og har fått mandat til å supplere seg selv frem til årsmøtet våren 2011. Ønsker du å stille til valg eller kjenner noen som kan gjøre en innsats i styret, vennligst ta kontakt med valgkomiteen.

Vedtekter

Vedtektene gir retningslinjer for Liv lagas arbeid og organisering. Vedtektene ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008. Endringer ble enstemmig vedtatt på årmsøtet 19. april 2009 og årsmøtet 9. mai 2010.

Vedtekter for Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg

§1 Navn og formål:

Organisasjonens navn er Liv laga med undertittel organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg.

Organisasjonen er en brukerorganisasjon for gravide, småbarnsforeldre, pårørende og alle brukere som kommer i kontakt med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Organiasasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.

§3 Taushetsplikt:

Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt om de helseopplysninger som mottas i kontakt med brukere og medlemmer.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Innkalling: Innkalling til årsmøte skal sendes alle medlemmer senest 6 uker før møtetidspunkt. Innkalling kan sendes elektronisk hvis medlemmet på forhånd godtar det. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via organisasjonens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Beslutningsdyktighet: Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

Avstemming: Avstemminger foregår normalt ved håndsopprekning. Skriftlig votering benyttes dersom minst 1/10 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Ved valg av representanter til verv benyttes skriftlig votering dersom det er mer enn en kandidat til vervet.

Med unntak av vedtak om vedtektsendringer eller oppløsning avgjøres alle saker på årsmøtet med simpelt flertall. Dersom det stemmes over to eller flere forslag, blir det forslaget som får flest stemmer vedtatt.

Protokoll: Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Årsmøtet velger referent og to representanter som underskriver protokollen.

Årsmøtets dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av representanter
 • Drøfte og godkjenne årsmelding
 • Drøfte og godkjenne regnskap
 • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
 • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
 • Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan kun behandle de saker som står på innkallingen.

§6 Styret:

Styret skal bestå av minimum 4 og opptil 8 representanter, med leder som øverste tillitsvalgt. Så langt det er mulig skal styret sammensetning gjenspeile den kjønnsmessige fordelingen i medlemsmassen Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utslaget av avstemningen. Styret kan gjennomføre elektronisk styremøte i styrets lukkede internettforum, alternativt telefonkonferanse eller lignende. Det er da en forutsetning at alle som deltar i vedtaket har fått tilgang til hele diskusjonen.

Styret er ansvarlig for at den daglige driften av organisasjonen er i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak i enkeltsaker. Styret er videre ansvarlig for at organisasjonens økonomi forvaltes på en best mulig måte og at vedtatt Arbeidsplan følges så godt som mulig.

Styret forbereder og innkaller til ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§7 Regnskap:

Organisasjonens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet.

§8 Oppløsning av organisasjonen:

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas ved ordinært årsmøte og ved minimum 3/4 flertall. Eventuelle midler frigis likt fordelt til Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Midler kan ikke tilbakeføres til organisasjonens medlemmer.

§9 Endring av vedtekter:

Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt og konstituert årsmøte. For at endringer skal vedtas kreves 2/3 flertall.

§10 Økonomisk ansvar:

Tillitsvalgte og medlemmer har ikke personlig ansvar for organisasjonens økonomiske forpliktelser. Organisasjonen kan kun heftes med sin eventuelle formue.

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008

Styremøter

Styremøter avholdes med ujevne mellomrom, etter behov.

Fordi dagens styre har stor geografisk spredning holdes de fleste styremøtene via messenger eller styrets diskusjonsforum på nett. Viktige saker diskuteres også fortløpende i nettforumet.

Referater fra styremøtene er tilgjengelig for innloggede medlemmer i forumet og kan sendes på til medlemmer på e-post på forespørsel.

Styret

årsmøtet 13. februar 2011 ble nesten hele styret byttet ut. Kun leder Guro tok gjenvalg. Det er gledelig at det var mange som ønsket å fylle de tomme plassene, og styret består nå av seks kvinner. 

styret-2011

Vi er engasjert i Liv laga fordi vi vil at alle i Norge skal få en best mulig start – både nye verdensborgere og familiene deres. Vi jobber for at andre skal få oppleve det gode vi har opplevd og for at de skal slippe å oppleve det vi vonde vi har gjennomlevd når helsetjenestene har sviktet.

Du kan ta kontakt med oss på vår felles adresse: styret@liv-laga.no eller direkte med en av oss, se under.

(Klikk på bildene for store versjoner til bruk på trykk).

Bilde av Guro Alvorlig bilde av Guro Se også pressebilder nederst på siden.

Leder: Guro Kjølstad Røste, Oslo

guro@liv-laga.no
mobil: 94 05 03 18

Født i 1981, har 2 barn født i 2005 og 2009 på hhv Ullevål og Føderiket.
Sertifisert Doula gjennom Norsk Doulaforening i 2010.

Kampsaker:

 • Informasjon til gravide
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Alle gravide, fødende og barselkvinner skal tilbys kontinuitet og støtte

cath

Nestleder og mediekontakt: Cathrine Lyngbø, Sandnes

cathrine@liv-laga.no

mob: 45 40 75 32

Født i 1985, har født to barn – ett av dem på Fødeloftet på SUS, jobber som frilansjournalist og driver eget foretak innen informasjon- og samfunnsarbeid.

Kampsaker:

 • Bedre oppfølging av kvinner etter abort
 • Større fokus på psykisk helse hos gravide

kristine kristine-alvorlig

Kasserer og medlemskontakt:

Kristine Børsum Stenstad, Oslo

kristine@liv-laga.no

mobil: 95 03 11 66

Født i 1979, har to barn født i 2004 og 2010 på Ullevål sykehus. Har tidligere studert psykologi ved UiO, studerer nå sykepleie ved Diakonhjemmet høgskole.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg, og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Fars rettigheter
 

adriana

Sekretær: Adriana Sertic, Oslo

adriana@liv-laga.no 

Har båret fram tre barn. Tvillingene døde i 2008, mens en sønn ble født i 2009.

lillfrid lillfrid-alvorlig

Lillfrid Sakshaug, Trondheim

lillfrid@liv-laga.no
mobil: 99 03 68 70

Født i 1978. Et barn født med ønsket keisersnitt på Orkdal sykhus i 2009. Gravid med nr. 2.

Kampsaker:

 • At alle som lider av fødselsangst skal møtes med respekt. Dersom alle gravide følte seg trygg på at de ville bli hørt og ivaretatt under en fødsel
  ville de som ønsker keisersnitt bli en mindre gruppe.
 • Mot sentralisering av fødeavdelinger.
 • At sykehusene må ha plass og kapasitet til å ta seg av alle de som faktisk skal føde i regionen, selv om det topper seg i sommerferien. De må også få rom på barsel eller sykehushotell.
 

sarah

Sarah Lindqvist, Oslo

sarah@liv-laga.no

Utdanning: cand. med.

Kampsaker:

 • Far-barn rettigheter
 • Forskning på graviditet, fødsel og barselstiden
 • De to kravene til forsvarlig helsehjelp jmfr. Helsepersonellovens paragraf 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet (1) og omsorgsfull hjelp(2) som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»
Bilde av Ingeborg Alvorlig bilde

Vara: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

ingeborg@liv-laga.no
mobil: 94 13 18 16

 Født i 1976, to barn, født på Aker og ABC, Ullevål.

Utdannet cand. mag med bl.a. statsvitenskap, utviklingsstudiet og Prosjektforum.

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg 2008-2010.

Tok initiativ til Aksjon mot fødekaos i 2006.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg
 • God kapasitet & høy kvalitet
 • Svangerskaps- og barselomsorg = livslang forebygging

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Tidligere styre

2008

styret

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk, nesteleder
 • Eva Vassdal
 • Live Glesne Kjølstad

2009

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Eva Vassdal Sørensen, nesteleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Live Glesne Kjølstad
 • Lene Slungård Fundtaunet
 • Susanne Kleppa 

2010

styret-2010-smil-500

 • Guro Glesne Kjølstad, leder
 • Ingeborg Altern Vedal, nestleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Susanne Kleppa
 • Live Glesne Kjølstad, vara

Arbeidsplan 2008

Ved stiftelsen av Liv laga formulerte vi en arbeidsplan for 2008 og årene framover.

Konkrete mål for 2008:

Organisasjon og PR:

 • Opprette nettstedet www.liv-laga.no
 • Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)
 • Opprette medlemsblad/medlemsskriv
 • Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag osv.
 • Opprette/vedlikeholde kontakter i andre org. og off.

Politisk:

 • Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten.
 • Arrangere brukerkonferanse
 • Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl
 • Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.
 • Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Langsiktige mål for organisasjonen:

 • Lage reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 • Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt være med til å ta initiativ til nye
 • Blad og nyhetstjeneste på nett (Samarbeide med fagblad, Dagens medisin osv.)
 • Svare på høringer
 • Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel
 • Egen samtalegruppe for fedre om fødsel
 • Lage en tolkebase for kvinner med annet språk
 • Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim
 • Organisere en doula-base