Visjon og mål

Liv lagas visjon er at alle som føder barn i Norge skal få:

 • den omsorg de trenger,
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker,
 • og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge.

Våre mål

Hva betyr vår visjon i praksis, hva er våre mål?

 • Alle gravide må få tilbud om svangerskapskontroller hos jordmor. For at det skal være mulig må jordmorkapasiteten og jordmors tilgjenglighet være god nok både i byene og på bygda.
 • De ulike institusjoner og helsearbeidere involvert i et svangerskap må kommunisere godt og samarbeide for å gi den enkelte kvinne og hennes barn, samt faren/medmoren, best mulig helsetjenester. Brukeren bør få oppfølging av faste personer, kontinuitet er idealet.
 • De vordende foreldre må gjennom svangerskapskontrollene og kurs få informasjon og veiledning slik at de er best mulig forberedt og utrustet til å takle graviditeten, fødselen og barseltiden, og dermed kan ta de valg som passer dem best. Informasjon er en forutsetning for å kunne delta i beslutninger om egen helse, og en lovpålagt rettighet jfr Pasientrettighetsloven.
 • Helsearbeiderne må ha tid til og kunnskaper om empatisk samtale slik at de bygger opp det tillitsforhold og får den informasjon som er nødvendig for å kunne gi korrekt behandling.
 • Alle må få føde ved den fødeenhet der de på forhånd har fått tildelt fødeplass – ingen skal avvises i fødsel!
 • Kapasiteten og kvaliteten ved fødeenheten må være god nok til at alle innlagte brukere til enhver tid får forsvarlig helsehjelp – ingen i aktiv fødsel skal forlates! Kvinner i aktiv fødsel skal hele tiden ha mulighet til å ha en helsearbeider inne hos seg.
 • Fødeenheters nivå, kapasitet og «åpningstid» må være i tråd med lokalbefolkningens behov og ønsker. Ingen fødeenheter skal legges ned, feriestenges eller «degraderes» uten at lokalbefolkningen er tatt med på råd – og blitt hørt.
 • Brukere (inklusiv ledsager) som må reise langt til sitt fødested må få reise og opphold dekket.
 • Det må være like trygt å føde uansett tid på året, døgnet og geografisk bosted.
 • Kapasiteten i barseltjenestene ved fødeenheten og i kommunen må være god nok til å sikre mors og barnets/barnas psykiske og fysiske helse, og gi den nybakte familien en god start ved å tilby informasjon, veiledning og avlastning.
 • Deler av barseltjenesten må være døgnåpen og kunne tilby hjelp i kriser når de oppstår.
 • Helsestasjonen må dekke behovet både til «sterke» familier som tilsynelatende klarer alt godt og familier der det er behov for hjelpetiltak. Alle må få hjemmebesøk av barseltjenesten.
 • Informasjon og veiledning gitt gjennom alle tre fasene må være kvalitetssikret og ensartet, brukerne skal ikke få motstridende råd.
 • Helsetjenestene må ha systemer som kvalitetssikrer tjenestene, herunder å lære av feil.
 • Brukerne må bli hørt på alle nivåer, fra pasientsamtaler, via lokale grupper og utvalg, til nasjonale råd og høringer.

Investering

Vi mener at samfunnet må investere i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen slik at flest mulig foreldre og barn sikres en god start på familielivet. Dette vil være gunstig både for den fysiske og psykiske helse til det enkelte barn og dets foreldre, og for samfunnet som helhet.

Brukermedvirkning

For at vår visjon skal oppfylles er det viktig at brukerne blir hørt, slik at helsetilbudet kan utvikles i tråd med brukernes behov og ønsker. Gravide og nybakte foreldre er en flyktig brukergruppe. Tidligere har det vært flere ad-hocgrupper som har kjempet for bedre fødetilbud lokalt. Nå er tiden moden for en sterk og bred brukerorganisasjon.

Må velge privat jordmor

Må velge privat jordmor

Ventelistene hos de kommunale jordmødrene blir stadig lenger. Stine Hulaas Danielsen er en av utålmodige gravide som velger å betale private jordmødre for å slippe køen.

Vårt land forteller om gravide som velger privat jordmor eller ikke kommer til jordmor i det hele tatt på grunn av for få jordmødre i svangerskapsomsorge. Les artikkelen på vl.no

Lokallag

Vi vil vite hvor din sko trykker! Vi vil vite mest mulig om omsorgen i alle deler av landet. Og vi er avhengige av lokale ører, øyne og hender for å kunne påvirke helsetjenestene. Derfor vil vi gjerne ha aktive medlemmer og lokallag i alle fylker.

Et lokallag kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Lokallagets utstrekning (bygd, kommune, fylke) og aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Har du lyst til å dra i gang et lokalt arbeid, ta kontakt med oss! Vi kan sette deg i kontakt med andre medlemmer i ditt område, gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

Hvis du ikke kan/ønsker starte lokallag, men likevel gjerne vil bidra aktivt har vi flere muligheter til dét. Det beste er at du blir medlem av vårt Internettforum, se e-posten du fikk ved innmelding.

Lokalt arbeid

Er du interessert i å bli en lokal representant eller delta i en lokal gruppe? Det er varselt om reduksjoner i helsetjenestene flere steder i landet, og vi trenger aktive medlemmer for å hindre dette.

Det har størst mediaeffekt dersom brukere fra de berørte områdene går ut og fronter saken – det gir saken et ansikt lokalt og skaper engasjement! Det er lettere å sette seg inn i hva saken handler om, og hva den betyr. Det er også i mange sammenhenger viktig med personlig oppmøte i forhold til møter, demonstrasjoner o.l.

Eksempler på oppgaver:

 • holde seg (og oss!) oppdatert om det som skjer lokalt
 • møte media lokalt og nasjonalt, feks fortelle hva tilbudene eller kutt i tilbud innebærer for brukerne som rammes direkte
 • skrive leserinnlegg
 • knytte til seg gode kontakter innen politikk og styrer lokalt, og opparbeide en god dialog og et godt samarbeid med kontakter

Personlig engasjement er det som skaper vår organisasjons eksistensgrunnlag. Vi trenger kort og godt flere kontakter, flere som kan samle informasjon, flere som kan spre informasjon, og flere som kan tenke ut kreative ideer i forhold til hva som kan/bør gjøres.

Kan du tenke deg å engasjere deg lokalt – kanskje starte et lokallag sammen med andre Liv laga-medlemmer i ditt område? Send oss en e-post (info@liv-laga.no) så skal vi sette deg i kontakt med andre medlemmer som er interessert i det samme.

Vi takker hjertelig for alle som kan tenke seg til å bidra med litt (eller mye) personlig innsats. Ta kontakt, si hva du kan og vil gjøre – det du gjør er av stor betydning, og vi har oppgaver for alle uansett evner og kapasitet!

Blad

Liv laga gir ut et medlemsblad, på sikt skal vi ha fire nummer i året. Det første nummeret kom rett før jul 2008. Nummer to kom høsten 2010 (last ned pdf).

Høsten 2010 slo vi på stortromma og sendte ut bladet til bl.a. alle helsestasjoner, fastleger og sykehus. Med bladet liggende på landets venterom o.l. håper vi at flest mulig brukere og fagfolk blir kjent med Liv laga og arbeidet vårt.

Opplaget er 5.000. Alle som ønsker flere enn ett eksemplar kan få dette tilsendt. Send adresse og antall blader til info@liv-laga.no

Takk til alle bidragsytere, annonsører og modeller! Laughing

Til medlemmene

Alle medlemmer fikk det første nummeret av bladet i posten, og det kan også leses i sin helhet på nett. F.o.m. februar 2009 ber vi nye medlemmer krysse av for hvorvidt de ønsker bladet i posten eller ei, i innmeldingsskjemaet. Medlemmer som har meldt seg inn før denne muligheten kom ber vi melde fra til info@liv-laga.noom de ikke ønsker bladet. Alle som ikke har reservert seg mot bladet får det tilsendt i posten.

Bladet fra høsten 2008 kan lastes ned som pdf og skrives ut på vanlig skriver. Det er i A5. Dette første nummeret er litt provisorisk, de neste numrene blir noe større. Nå i oppstartsfasen av organisasjonen vet vi ikke helt hvordan det kommer til å se ut og hvor ofte det vil komme ut. Vi håper å gi ut fire blader i året.

Har du tips til saker vi bør skrive om i bladet eller på nettsidene? Les mer under medlemskap,

Bidragsytere høsten 2010

Heidi K. Selliers von Moranville er grafisk designer, jobber til daglig med logo- og profilutvikling, annonse- og magasin-layout m.m. i et reklamebyrå. E-post: heidi.selliers@gmail.com

Ingeborg Altern Vedal jobber med IKT og lobbyvirksomhet, har to barn. Har jobbet med fødselsomsorg siden hun var gravid med nr to i 2006. www.altern.no/ikt

Siv-Lise Bendixen Stærk jobber som fysioterapeut og er spesielt engasjert for forebyggende helsearbeid. Har to barn. Har vært Ingeborgs makker siden oppstarten i 2006.

Guro Kjølstad Røste er mor til to og jobber med kredittopplysning. Hun er nyutdannet doula og ble med i styret i år.

Susanne Kleppa er sykepleier og mor til en. Jobbet mot nedleggelsen av Fødeloftet i Stavanger. Har sittet i Liv lagas styre siden 2009.

Ulf Rasmussen er hobbyfotograf og far til to.

Anne Midtsæter er frilansjournalist og -fotograf med 12 års erfaring fordelt på avisjournalistikk, magasin, tv-, radio og nettjournalistikk. Hun har base utenfor Molde, og dekker saker over hele landet for ulike oppdrags-givere. www.storymill.no

Merete Haseth er fotograf, jobber som frilanser og driver portrettstudioet Wow foto. www.wow-medialab.com

Anne Luke er mor til tre. Hun har bakgrunn som journalist og har vært en fast medhjelper i flere år.

Bente Myhre Haast har jobbet som kommunikasjonssjef, redaktør og skribent. I dag er hun rådgiver i byrået Ordkraft, som leverer alt innen kommunikasjon og er spesialister på omdømmebygging og samfunnskontakt. Bente er nybakt farmor og mener selv å ha nytte av det hun skrev. www.ordkraft.no

Anne Sigstad har 4 barn og har vært ammehjelper i snart 25 år. Fra 1999 til 2003 var hun leder i Ammehjelpens sentralstyre. Siden 2003 har hun vært ansatt i en 25 % stilling i Ammehjelpen.

Takk også til Tidsskrift for jordmødre, Dagens Medisin, Gravid, Bergens Tidende, Bømlo kommune, Kollevoll barnehage og Føderiket, som velvillig delte bilder og tekst med oss! Takk til modellene våre! Og til slutt: Takk til annonsørene våre – uten dere hadde vi ikke hatt råd til trykking!

Artikler, oversetting og annen skriving

Vi vil gjerne ha hjelp til å lage både bladet, nettsidene og annet materiell. Alle bidrag, fra tips om saker, til bilder og ferdige tekster, er velkomne!

Eksempler på hva du kan gjøre:

 • skrive artikler, dikt, essays, m.m.
 • anmelde bøker, filmer etc
 • tipse om saker vi bør skrive om
 • tipse om artikler fra andre blader vi kan trykke (både fra Norge og internasjonalt)
 • tipse om relevant forskning
 • gi oss bilder vi kan bruke som illustrasjoner
 • skrive ny brosjyretekst
 • oversette brosjyretekst og noen av sakene på nettsidene
 • bli redaktør
 • bli grafiker for bladet

Vil du gjøre noe av dette eller noe annet? Ta kontakt! 🙂

Bladet

Vi ønsker å gi ut fire nummer av medlemsbladet per år. På grunn av knappe ressurser og sykdom kom det ingen blader i 2009. I 2010 planlegger vi minst ett nummer.

I hvert nummer vil vi ha en temasak vi vil dekke bredt, i tillegg til andre artikler, dikt o.l. Vi har planer om følgende tema:

 1. Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg etter St.meld. 12. Kvalitetskrav og andre endringer.
 2. Kontiniuitet
 3. Fars rolle i møte med helsetjenestene og i familien
 4. Brukere med særskilte behov.

Kom gjerne med innspill på både disse sakene og annet bladstoff!

Fordeler

Vi har nå inngått avtaler med flere bedrifter som gjerne vil gi våre medlemmer fordeler i sine butikker.

Lotusbarn tilbyr 10 % avslag

Lotusbarn er en nettbutikk med base i Bergen. Lotusbarn har bæretøy for enhver anledning og ethvert bruk. Siden 2005 har Lotusbarn jobbet med å finne det beste innen ergonomisk bæretøy og bæreutstyr. Med deres kunnskap og erfaring kan derhjelpe med å finne det rette bæretøyet til deg. I tillegg til å annonsere på våre nettsider og i vårt medlemsblad sponset Lotusbarn brukerkonferansen i 2008 og sponser doula-seminaret i 2010. Og nå gir Lotusbarn altså alle våre medlemmer 10 % avslag når de handler hos Lotusbarn. Ta kontakt for tilbudskode.

Hei Baby! tilbyr 10 % avslag

Hei Baby!Nettbutikken Heibaby.no spesialiserer seg på produkter til svangerskap, fødsel og babytid.

Gravide tilbys her populære bestselgere fra andre land, som ikke har vært tilgjengelig her i Norge tidligere. Blant annet lange kroppsputer som støtter hele kroppen så det blir lettere å sove når magen er stor, og bøker og CD-er som forbereder på fødsel. Til selve fødselen er butikken rikt utstyrt med massasjeoljer, beroligende musikk, fødeballer og fødekar.

Til små barn tilbyr de blant annet økologisk stellekrem og ammekrem og krem til tørr hud, minnebøker og barnebøker som forklarer hvordan barn blir til, og forbereder på å bli storesøsken.

Ellers har de gaveartikler som kan gi økt velvære til alle familiemedlemmer, for eksempel massasjetøfler til mor, duftlys til svigermor, lekekanin med innebygd varmepute til storebror, og gatas tøffeste stellebag til pappa.

Medlemmer i Liv Laga får 10 % rabatt på alle kjøp. Ta kontakt for tilbudskode.

Noen flere?

Kanskje driver du en bedrift og har lyst til å sponse oss ved å gi medlemsfordeler? Vi vil gjerne samarbeide med bedrifter, enten dere kan tilby oss annonsering, sponsing eller andre former for støtte.

Ta kontakt enten du har idèer til medlemsfordeler eller vil støtte Liv laga. Se mer under Gaver, annonser, samarbeid

Støtte og skattefradrag

Vil du gi støtte utover medlemskontingent? Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner. Liv laga er nå godkjent i denne ordningen!

Skattefradrag

I følge Skatteetaten må gaver være pengebeløp og minst 500 kr samlet i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag er 12.000 kroner.

For at du skal kunne få skattefradrag må vi ha:

 • giverens fulle navn og adresse
 • fødselsnummer (elleve siffer) eller organisasjonsnummer (ni siffer)

Ta kontakt med oss, så ordner vi det slik at du får skattefradrag på gaver til Liv laga.

Kontonummer

Gi din støtte til kontonummer 1254 05 43508
(lim inn i nettbank 12540543508)

Merk gaven med hvem den er fra og at det er gave, (ikke kontingent).

Aktivt medlem

Både støttemedlemmer og vanlige medlemmer er velkomne som aktive medlemmer! Aktivt medlem vil si at du bidrar med noe – smått eller stort – utover moralsk støtte og medlemskontingent.

Noen av våre medlemmer foretrekker å gi moralsk og økonomisk støtte, andre ønsker å bidra med mer. Vi trenger hjelp til det meste, fra tips om nyhetssaker og verving av medlemmer, til skriving av artikler og leserbrev, og å lete fram og pushe på relevant forskning. Fortell oss hva du har lyst til å bidra med!

Vi har et eget Internettforum der vi diskuterer og idemyldrer om arbeidet vårt. Bli gjerne med der om du føler du kan bidra med noe, om ikke annet betraktninger om saken vår! Gå til medlemsforumet, se også bruksanvsining og registreringsskjema.

Les mer om hva du kan bidra med under Aktivt medlem.

Valgkomité

Valgkomitèen har som oppgave å innstille til tillitsverv i organisasjonen. Alle medlemmer kan nominere representanter til organisasjonens tillitsverv. Valgkomitèen lager så en innstilling som behandles på årsmøtet.

 

I valgkomitèen sitter:

Kjetil Altern
Nord-Fure, Østmodum
3370 Vikersund

Mobil: 41 21 94 75
kjetil@altern.no

Majala Bjørnsen Tamber
Jarlsberggata 50
3170 Sem

Mobil: 911 82 056
majala_t@hotmail.com

Anne Luke
Glostrupveien 134
2013 Skjetten

Mobil: 928 46 223
anneluke@gmail.com

Dagens styre er valgt på årsmøtet i mai 2010, og har fått mandat til å supplere seg selv frem til årsmøtet våren 2011. Ønsker du å stille til valg eller kjenner noen som kan gjøre en innsats i styret, vennligst ta kontakt med valgkomiteen.