Vedtekter

Vedtektene gir retningslinjer for Liv lagas arbeid og organisering. Vedtektene ble enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008. Endringer ble enstemmig vedtatt på årmsøtet 19. april 2009 og årsmøtet 9. mai 2010.

Vedtekter for Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg

§1 Navn og formål:

Organisasjonens navn er Liv laga med undertittel organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg.

Organisasjonen er en brukerorganisasjon for gravide, småbarnsforeldre, pårørende og alle brukere som kommer i kontakt med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Organiasasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.

§2 Medlemskap:

Alle som deler Liv lagas visjon kan være medlem. Det er mulig å være vanlig medlem (full kontingent) og støttemedlem (halv kontingent). Kun vanlige medlemmer har stemmerett i beslutningsorganer. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Ikke-medlemmer kan gis talerett ved spesielle anledninger. Organisasjoner kan også bli medlemmer. Medlemskontingenten for organisasjoner fastsettes ut fra en egen beregningsnøkkel som bestemmes av årsmøtet. Utmelding fra organisasjonen skal skje skriftlig.

Bedrifter som ønsker å støtte Liv lagas arbeid kan gjøre dette i form av bedriftsmedlemskap. Bedriftsmedlemmer har ikke møte-, tale- eller stemmerett i beslutningsorganer.

Medlem som åpenbart skader organisasjonens virksomhet, eller som åpenbart bryter organisasjonens vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom beslutning av styret.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.

§3 Taushetsplikt:

Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt om de helseopplysninger som mottas i kontakt med brukere og medlemmer.

§4 Kontigent:

Det betales en kontigent pr. medlem en gang pr. kalenderår. Vanlige medlemmer er valgbare til alle verv. Støttemedlemmer betaler halv kontigent. Kontigent for medlemsskap fastsettes av Årsmøtet.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. Det skal avholdes årsmøte innen 1. juni hvert år. Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, alle vanlige medlemmer har stemmerett. Organisasjoner som er medlemmer har en stemme per organisasjon på årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for inneværende år være betalt.

Innkalling: Innkalling til årsmøte skal sendes alle medlemmer senest 6 uker før møtetidspunkt. Innkalling kan sendes elektronisk hvis medlemmet på forhånd godtar det. Saker som skal behandles på årsmøtet må være meldt skriftlig senest 3 uker før møtetidspunkt. Fullstendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene via organisasjonens hjemmesider senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Beslutningsdyktighet: Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

Avstemming: Avstemminger foregår normalt ved håndsopprekning. Skriftlig votering benyttes dersom minst 1/10 av de fremmøtte stemmeberettigede krever det. Ved valg av representanter til verv benyttes skriftlig votering dersom det er mer enn en kandidat til vervet.

Med unntak av vedtak om vedtektsendringer eller oppløsning avgjøres alle saker på årsmøtet med simpelt flertall. Dersom det stemmes over to eller flere forslag, blir det forslaget som får flest stemmer vedtatt.

Protokoll: Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Årsmøtet velger referent og to representanter som underskriver protokollen.

Årsmøtets dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av representanter
 • Drøfte og godkjenne årsmelding
 • Drøfte og godkjenne regnskap
 • Drøfte og godkjenne arbeidsplan for neste periode
 • Drøfte og godkjenne budsjett for neste periode
 • Innkomne saker, herunde også vedtektsendringer
 • Valg av styre, valgkomitè og revisor.

Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan kun behandle de saker som står på innkallingen.

§6 Styret:

Styret skal bestå av minimum 4 og opptil 8 representanter, med leder som øverste tillitsvalgt. Så langt det er mulig skal styret sammensetning gjenspeile den kjønnsmessige fordelingen i medlemsmassen Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme utslaget av avstemningen. Styret kan gjennomføre elektronisk styremøte i styrets lukkede internettforum, alternativt telefonkonferanse eller lignende. Det er da en forutsetning at alle som deltar i vedtaket har fått tilgang til hele diskusjonen.

Styret er ansvarlig for at den daglige driften av organisasjonen er i samsvar med vedtekter og årsmøtets vedtak i enkeltsaker. Styret er videre ansvarlig for at organisasjonens økonomi forvaltes på en best mulig måte og at vedtatt Arbeidsplan følges så godt som mulig.

Styret forbereder og innkaller til ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§7 Regnskap:

Organisasjonens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av revisor. Valg av revisor gjøres på årsmøtet.

§8 Oppløsning av organisasjonen:

Oppløsning av organisasjonen kan kun vedtas ved ordinært årsmøte og ved minimum 3/4 flertall. Eventuelle midler frigis likt fordelt til Fødsel i Fokus og Ammehjelpen. Midler kan ikke tilbakeføres til organisasjonens medlemmer.

§9 Endring av vedtekter:

Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt og konstituert årsmøte. For at endringer skal vedtas kreves 2/3 flertall.

§10 Økonomisk ansvar:

Tillitsvalgte og medlemmer har ikke personlig ansvar for organisasjonens økonomiske forpliktelser. Organisasjonen kan kun heftes med sin eventuelle formue.

Enstemmig vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 2008

Styremøter

Styremøter avholdes med ujevne mellomrom, etter behov.

Fordi dagens styre har stor geografisk spredning holdes de fleste styremøtene via messenger eller styrets diskusjonsforum på nett. Viktige saker diskuteres også fortløpende i nettforumet.

Referater fra styremøtene er tilgjengelig for innloggede medlemmer i forumet og kan sendes på til medlemmer på e-post på forespørsel.

Styret

årsmøtet 13. februar 2011 ble nesten hele styret byttet ut. Kun leder Guro tok gjenvalg. Det er gledelig at det var mange som ønsket å fylle de tomme plassene, og styret består nå av seks kvinner. 

styret-2011

Vi er engasjert i Liv laga fordi vi vil at alle i Norge skal få en best mulig start – både nye verdensborgere og familiene deres. Vi jobber for at andre skal få oppleve det gode vi har opplevd og for at de skal slippe å oppleve det vi vonde vi har gjennomlevd når helsetjenestene har sviktet.

Du kan ta kontakt med oss på vår felles adresse: styret@liv-laga.no eller direkte med en av oss, se under.

(Klikk på bildene for store versjoner til bruk på trykk).

Bilde av Guro Alvorlig bilde av Guro Se også pressebilder nederst på siden.

Leder: Guro Kjølstad Røste, Oslo

guro@liv-laga.no
mobil: 94 05 03 18

Født i 1981, har 2 barn født i 2005 og 2009 på hhv Ullevål og Føderiket.
Sertifisert Doula gjennom Norsk Doulaforening i 2010.

Kampsaker:

 • Informasjon til gravide
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Alle gravide, fødende og barselkvinner skal tilbys kontinuitet og støtte

cath

Nestleder og mediekontakt: Cathrine Lyngbø, Sandnes

cathrine@liv-laga.no

mob: 45 40 75 32

Født i 1985, har født to barn – ett av dem på Fødeloftet på SUS, jobber som frilansjournalist og driver eget foretak innen informasjon- og samfunnsarbeid.

Kampsaker:

 • Bedre oppfølging av kvinner etter abort
 • Større fokus på psykisk helse hos gravide

kristine kristine-alvorlig

Kasserer og medlemskontakt:

Kristine Børsum Stenstad, Oslo

kristine@liv-laga.no

mobil: 95 03 11 66

Født i 1979, har to barn født i 2004 og 2010 på Ullevål sykehus. Har tidligere studert psykologi ved UiO, studerer nå sykepleie ved Diakonhjemmet høgskole.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg, og kvinnens rett til å bestemme over egen kropp
 • Differensiert og desentralisert fødetilbud til alle
 • Fars rettigheter
 

adriana

Sekretær: Adriana Sertic, Oslo

adriana@liv-laga.no 

Har båret fram tre barn. Tvillingene døde i 2008, mens en sønn ble født i 2009.

lillfrid lillfrid-alvorlig

Lillfrid Sakshaug, Trondheim

lillfrid@liv-laga.no
mobil: 99 03 68 70

Født i 1978. Et barn født med ønsket keisersnitt på Orkdal sykhus i 2009. Gravid med nr. 2.

Kampsaker:

 • At alle som lider av fødselsangst skal møtes med respekt. Dersom alle gravide følte seg trygg på at de ville bli hørt og ivaretatt under en fødsel
  ville de som ønsker keisersnitt bli en mindre gruppe.
 • Mot sentralisering av fødeavdelinger.
 • At sykehusene må ha plass og kapasitet til å ta seg av alle de som faktisk skal føde i regionen, selv om det topper seg i sommerferien. De må også få rom på barsel eller sykehushotell.
 

sarah

Sarah Lindqvist, Oslo

sarah@liv-laga.no

Utdanning: cand. med.

Kampsaker:

 • Far-barn rettigheter
 • Forskning på graviditet, fødsel og barselstiden
 • De to kravene til forsvarlig helsehjelp jmfr. Helsepersonellovens paragraf 4: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet (1) og omsorgsfull hjelp(2) som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»
Bilde av Ingeborg Alvorlig bilde

Vara: Ingeborg Altern Vedal, Oslo

ingeborg@liv-laga.no
mobil: 94 13 18 16

 Født i 1976, to barn, født på Aker og ABC, Ullevål.

Utdannet cand. mag med bl.a. statsvitenskap, utviklingsstudiet og Prosjektforum.

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg 2008-2010.

Tok initiativ til Aksjon mot fødekaos i 2006.

Kampsaker:

 • Rett til informerte valg
 • God kapasitet & høy kvalitet
 • Svangerskaps- og barselomsorg = livslang forebygging

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Tidligere styre

2008

styret

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk, nesteleder
 • Eva Vassdal
 • Live Glesne Kjølstad

2009

 • Ingeborg Altern Vedal, leder
 • Eva Vassdal Sørensen, nesteleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Live Glesne Kjølstad
 • Lene Slungård Fundtaunet
 • Susanne Kleppa 

2010

styret-2010-smil-500

 • Guro Glesne Kjølstad, leder
 • Ingeborg Altern Vedal, nestleder
 • Siv-Lise Bendixen Stærk
 • Susanne Kleppa
 • Live Glesne Kjølstad, vara

Arbeidsplan 2008

Ved stiftelsen av Liv laga formulerte vi en arbeidsplan for 2008 og årene framover.

Konkrete mål for 2008:

Organisasjon og PR:

 • Opprette nettstedet www.liv-laga.no
 • Lage trykt informasjons- og vervemateriell på flere språk (plakat, flyer, brosjyrer)
 • Opprette medlemsblad/medlemsskriv
 • Bygge organisasjon, verve medlemmer, opprette lokallag osv.
 • Opprette/vedlikeholde kontakter i andre org. og off.

Politisk:

 • Samarbeide med NGF og andre i utarbeidelse av et nasjonalt spørreskjema for kontinuerlig evaluering av helsetjenesten.
 • Arrangere brukerkonferanse
 • Arrangere fagkonferanse i samarbeid med HOD m.fl
 • Spre informasjon om oss og temaet ellers gjennom media, folkemøter etc.
 • Delta i Nasjonalt råd og ellers jobbe opp mot dep. i saken om ny strategi

Langsiktige mål for organisasjonen:

 • Lage reklamefilm som kan gå på TV i høytidene
 • Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt være med til å ta initiativ til nye
 • Blad og nyhetstjeneste på nett (Samarbeide med fagblad, Dagens medisin osv.)
 • Svare på høringer
 • Danne sorg/samtalegrupper for de som har mistet barn/hatt traumatisk fødsel
 • Egen samtalegruppe for fedre om fødsel
 • Lage en tolkebase for kvinner med annet språk
 • Danne frivillig barseltjeneste som kan komme på besøk for en prat, litt husvask eller matlaging med prøveprosjekt f.eks i Trondheim
 • Organisere en doula-base

Leserinnlegg

Leserinnlegg i lokalpressen kan være et velegnet verktøy for å få oppmerksomhet omkring en sak. Vi i styret har forfattet mange og hjelper gjerne lokalgrupper og enkeltmedlemmer med å skrive innlegg.

Liv lagas leserinnlegg og kronikker ligger som egne artikler her.

Aksjon mot fødekaos skrev i årene 2006 og 2007 en rekke leserinnlegg og kronikker, først med utgangspunkt i stiuasjonen i Oslo, senere med et mer nasjonalt perspektiv. Fødeaksjonen har en oversikt over relevante innlegg, også av andre forfattere enn aksjonistene.

Fødeaksjonen sendte også brev (alle lenker pdf):

Aksjonér

Etterlysning: Trondheimsforeldre og andre fra Midt-Norge

Er du gravid eller har du nylig født og sogner til St. Olav sykehus? Liv laga – organisasjon for svangerskaps- fødsels og barselomsorg vil gjerne ha tak i deg! St. Olav stenger den ene fødeavdeling hver natt og helg, og i mai forsvinner flere jordmor- og barnepleierstillinger. Ledelsen påstår at dette er et godt tilbud, og de benekter at de framskynder fødsler for å få fødslene unnagjort så andre kan få fødestua eller for å kunne stenge fødeavdelingen. For å holde saken varm i media og for å samle fakta vil Liv laga vite hva brukere i Trondheimsområdet har fått av informasjon fra St. Olav og hva dere synes om situasjonen. Ta kontakt med oss.

I sommer blir det ekstra ille, da stenger Kristiansund og Orkanger samtidig! Sogner du dit vil vi også gjerne ha kontakt med deg! Se vårt leserinnlegg her (rtf).

Medieklipp

Fra Adressa:

Fra NRK:

Informasjon fra en jordmor

St. Olav stengte en kvart fødeavdeling i fjor, i år skal kapasiteten igjen reduseres, samtidig som Orkdal skal holde stengt i sommer!

Forslaget om nedskjæring

Den ene fødeposten skal gjøres om til dagpost. Fra kl. 20 på kvelden blir fødekvinner fraktet over til den andre fødeposten hvis hun ikke har født. Netter og helger skal være stengt. Det skal forandres slik at de igjen skal lose damer igjennom mottak, venterom, fødestue, korridor, postpartumrom.

Det skal taes bort 11 stillinger (jordmødre,barnepleiere og sykepleiere) og det er det som skal spares.Ingen blir oppsagt, men her er det stillinger hvor vikariater og stillinger som blir omgjort ved naturlig avgang.

For jordmødre og ikke minst brukergruppen vil dette ha voldsomme konsekvenser. Tilbudet blir dårligere og kvaliteten går ned. Bare nødvendige oppgaver skal gjøres. For fødekvinnen vil det bety liten forutsigbarhet, ingen kontinuitet, og det vil trolig mest ramme friske fødekvinner som vil bli mer overlatt til seg selv. Fødeavdelingen ved Orkdal skal sommerstenge i 2 måneder og det forventes storinnrykk ved St.Olav.

Konsekvenser

Det er sannsynlig at noen vil bli avvist og bedt om å dra andre steder.

Etter stenging av 7 barselplasser i fjor er det dager hvor kvinner ligger 2 og 2 på fødestuen i påvente av barselplass. St. Olva har en økning i fødselstall på 400 i løpet av de siste 3 årene. Ingen nye jordmorstillinger har kommet som følge av det – de taes bort i stedet.

Det har nå kommet fram at den sparing som var ventet i forbindelse med stenging i fjor heller ikke har slått til.

Kommunesjordmor

I tillegg til nedskjæringene på St. Olav er det et stort problem i Trondheim at der er for få kommunejordmødre slik at gravide ikke kan gå til svangerskapskontroller hos jordmor.

Demonstrajon var 1. april i Narvik – arranger gjerne andre steder også! Ta kontakt!

I regi av Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga.

Dato: 1. april 2008
Klokken: 18.00
Sted: Rådhusplassen
Innleder og ordstyrer: Dagny Pettersen – Aksjonskomiteen for Narvik sykehus

Appellanter:

Vi vil samles på Rådhusplassen i en protestdemonstrasjon mot sommerstengt fødeavdeling i Narvik. I år skal fødeavdelingen stenges i fem uker tiltross for at Brustad uttalte i fjor at ingen fødeavdelinger/-stuer skulle stenges av økonomi alene.

Vi vet at Narvik fødeavdeling hadde fått vikarene på plass og sommerturnusen ordnet, med en gynekolog for alle fem ukene. Det blir for oss derfor ubegripelig at man velger å stenge fødeavdelingen vår i også.

Tatt i betraktning av at besparelsene i fjor kom på kun 239.000 kroner så blir det enda vanskeligere å forstå hensikten…

Vi oppfordrer alle i Narvik og nabokommunene til å møte opp!

Vis at vi ikke finner oss i slik håndtering av Ofotregionens blivende mødre, fedre og deres ufødde barn!

Det er vår fødeavdeling og vårt sykehus! Vi er stolte av de menneskene som jobber der og som gir oss trygghet og hjelp når vi trenger det!

Arrangør: Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus og Liv Laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ved Eva Vassdal Ta kontakt!

Medieklipp fra Narvik

Kvinnedagen

Vi trenger en massiv reaksjon blant brukerne flere steder i landet. Store nedskjæringer er på trappene og hvis vi ikke reagerer vil disse ramme oss! Vi oppfordrere derfor brukerne til å engasjere seg, gjerne danne lokale aksjoner og gjerne ta kontakt med oss, samt melde seg inn. En del brukte muligheten til å vise hva vi mener er på Kvinnedagen 8. mars.

For mange er dessverre Kvinndagen noe for ekstrimister og den favner ikke bredt nok. Mange er ikke enige i hovedparolene. Men, det er ikke noe i veien for å gå i tog sjøl om man ikke kan skrive under på alle parolene. Det er bare å lage sine egne plakater!

Plakatene blir lagt ut som pdf og ser ca slik ut:

liv laga poster 2 liv laga poster 3 liv laga poster 4

Last ned i A4-størrelse.

A3-størrelse

A2 er delt opp i fire A4-ark. Skriv de ut hver for seg og lime/tape de sammen til de fire ulike plakatene. Hvis du bare vil skrive ute én plakat må du likvel åpne alle fire filene og skrive ut én side i hver:

Se også banner fra i fjor.

NB! Vi nevner her Trondheim og Oslo, tips oss gjerne om flere steder! Narvik skal vi lage en egen side om snart.

Trondheimssområdet

Kvinnedagen

Det vil bli taler av. bla. Gerd-Liv Valla på Torvet fra kl. 12.30, og byens 8. marstog starter derfra kl. 13.00. Program (pdf)

Oslo og omegn

Det er fortsatt for lav kapasitet på fødeavdelingene i området. De ansatte springer fra den ene til den andre og mange får ikke den oppfølging de trenger og har krav på. I tillegg har det nå kommet fram at helsestasjonene – på tross av stor økning i behovet – skjærer ned på antallet ansatte og tilbudet. I Oslo blir ikke barna kontrollert så ofte som de skal.

Se mer her:

Kvinnedagen

Arrangementet starter på Youngstorget kl. 16.00. Hovedtaler: Gerd-Liv Valla Appellant om likelønn: Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund Kultur ved Hank & Mari Konferansier: Liv Gulbrandsen Tog!

En oversikt over hovedparoler ligger i vedlagt dokument (rtf). Vi planlegger å stå ved parolen markert med feit skrift (lengst til høyre, mot Akerselva).