Jordmortjenesten skal styrkes, eller?

Helsedirektoratet publiserte i mai en rapport om hvordan jordmortjenesten kan styrkes. Kapasiteten skal øke og kvaliteten bli bedre. Dette krever økte ressurser. Regjeringen lover ingenting.

Se også kommentaren Vordende jordmor?

I rapporten «Utviklingsstrategi for jordmortjenesten – tjenestekvalitet og kapasitet» går direktoratet inn for flere tiltak, blant annet nybegynnerstillinger, fagutviklingsjordmor og ny lovgivning.

Fakta

I 1982 viste en undersøkelse at en vesentlig del av dødsfallene omkring fødsel kanskje kunne vært forebygget med bedre tjenester. Dette ført til en NOU i 1984 «Perinatal omsorg i Norge. Helsearbeid blant svangre og fødende kvinner samt nyfødte barn», som anbefalte at jordmødre burde trekkes mer inn. I 1995 ble jordmortjenesten i kommunene obligatorisk. Loven sa imidlertid ikke noe om stillingenes størrelse. Dermed har en kommune oppfylt loven med kun én liten jord-morstilling, selv om behovet er mye større. Direktoratet forslår nå juridiske og økonomiske endringer for å sikre bedre kapasitet.

Reell valgfrihet

Høye fødselstall, for få kommunejordmødre og for dårlig informasjon gjør at kvinner ikke får svangerskapsomsorg hos jord-mor. Direktoratets forslag skal gi økt kapasitet slik at gravide får reell valgfrihet: Oppfølging av kommunejordmor, lege eller en kombinasjon.

Mange kvinner i de større byene har valgt å kjøpe private jordmortjenester. Kommunene har ikke gitt jordmødre driftstilskudd, og dermed har brukerne måttet betale selv, skriver helsedirektoratet. Dette skaper gap i helsetjenestene mellom de som har og ikke har råd til egenbetaling.

Gravide melder i økende grad at de ikke får oppfølgingen de trenger. Mange opplever at kontroll hos jordmor og hos fastlege er ulik. Fastlegen tar rutinemessige målinger som symfysemål, blodtrykk og blodprøver, mens jordmor i større grad bruker tiden på samtaler, undervisning og omsorg til den gravide og hennes partner.

Kjent jordmor

Flere brukere skal få fødselshjelp av ei jordmor de kjenner fra før. I distriktene innebærer dette følgetjeneste, mens man i sentrale strøk kan innføre kjent-jordmorordninger slik som man har på Rikshospitalet (se sak side 21). Begge deler vil innbære kontinuitet for brukerne – det er samme jordmor/mødre som følger opp i svangerskapet, under fødselen og i den første tiden etterpå.

Ny organisering

Helsedirektoratet går inn for en sentralisering av jordmortjenesten.

– Direktoratet vil bort fra dagens ordning i kommunehelsetjenesten hvor majoriteten av jordmødrene jobber alene i små deltidsstillinger. En generell styrking jordmortjenesten vil innebære samling av tjenestetilbudet i et geografisk område. Regelen bør være at ingen jordmor alene utgjør en jordmortjeneste, står det i rapportens sammendrag.

Der det er geografisk mulig å få til mener direktoratet det bør opprettes lokale jordmorsenter hvor jordmødrene får et utviklende fagmiljø å jobbe i, og den gravide får flere jordmødre å forholde seg til. Dette vil også være gunstig for rekruttering, siden den nyutdannede jordmoren på denne måten vil bli etablert og trygget i fagmiljøet.

Fagutvikling og kompetanseløft

I tillegg foreslår direktoratet å etablere en ordning med egne nybegynnerstillinger for å sikre at nyutdannede jordmødre kommer ut i tjeneste etter endt utdanning, og får bygget på sin kompetanse og erfaring i trygge rammer.

Etablerte jordmødre skal ivaretas ved at det opprettes egne stillinger som skal arbeide med kvalitetsarbeid og fagutvikling. I tillegg skal kompetansen løftes gjennom kvalitetsarbeid i forbindelse med nye faglige krav m.m.

Lov og forskrift

– Direktoratet anbefaler en sterkere lovforankring av tjenesten ved at kravene til tjenesten tydeliggjøres i lov eller forskrift, står det i rapporten.

– Jordmortjenesten vil bli omtalt i høringsnotat om ny felles helse- og omsorgslov som departementet vil sende på høring i løpet av høsten, forteller Jorunn Litland, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Utover det vil ikke departementet komme med noen løfter om oppfølging av rapporten. På spørsmål om det vil skje økonomiske endringer henviser Litland til stasbudsjettet, som blir offentliggjort 6. oktober.

På svangerskapskontroll skal jordmor både sjekke fosterets og morens helse, og gi henne og evt. partner veiledning og omsorg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *