Faglige krav, kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Utforming av nye kvalitetskrav til fødeenheter i Norge er i gang. Disse kravene skal erstatte de gamle tallgrensene som definerte hvor mange fødende det burde være per fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Liv laga er svært glade for at det skal komme nye kvalitetskrav, og er involvert i arbeidet med å utarbeide disse. Arbeidet er svært viktig da disse kravene vil være retningsgivende for organisering av fødselsomsorgen framover.

Arbeidsgrupper ble nedsatt på et seminar i regi av Helsedirektoratet fredag 18. desember 2009. Der deltok representanter for ulike nivåer i helsevesenet, fagforeninger og brukerorganisasjoner. På møtet ble «kvalitet» presentert fra ulike vinkler, der Liv laga sto for brukerperspektivet (se presentasjon lenger ned). Etter lunsj delte forsamlingene seg i geografisk oppdelte grupper der hver gruppe fikk ansvar for hvert sitt område.

Se også vårt høringssvar om kvalitet.

Program

Innledning og velkommen

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen. Det er et helsepolitisk mål å videreutvikle det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet med et sett av overordnede nøkkeldata for praksis og kvalitet i helsetjenesten. Hvor er svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen?

Divisjonsdirektør og leder av arbeidsgruppen Hans Petter Aarseth, Helsedirektoratet

Internkontroll og forsvarlighetskravet

Internkontrollforskriften skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene med lovgivingen. Lovens viktigste krav er kravet om forsvarlighet. Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll, det er et ledelsesverktøy for styring og utvikling. Hensikten med internkontroll er å oppnå kvalitetsforbedring.

Assisterende direktør Geir Sverre Braut, Statens helsetilsyn

Faglige krav fra 1997 belyst i forhold til mulige kvalitetskrav i 2010

En utredningsgruppe fikk i oppdrag i 1996 fra Sosial- og helsedepartement å vurdere følgende problemstilling: Hvilke fødsler kan /bør foretas ved dagens fødestuer når det foretas en seleksjon av fødslene? Hvilke minimumsforutsetninger bør være til stede ved fødeavdeling når det gjelder antall fødsler og faglige krav til bemanning? Hvilke utfordringer gjelder i dag?

Leder av Nasjonalt råd for fødselsomsorg Christian Bjelke, Fagsjef i Helse Nordmøre og Romsdal HF

Kvalitetskrav fra brukerperspektiv

Hva mener brukerne om kvalitetskrav til tjenestene?

Medlem av Nasjonalt råd for fødselsomsorg Ingeborg Altern Vedal

Medisinsk fødselsregister og kvalitetsforbedring

Hvordan kan data fra MFR benyttes til kvalitetsarbeid og virksomhetsstyring? Videre utvikling av datasett, tilgjengelighet av oppdaterte resultater til bruk som redskap for kvalitetsforbedring. Avdelingsdirektør Stein Emil Vollset, Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsmåling og pasientsikkerhet omfatter kvalitet, brukernes erfaringer og omfanget av uønskede hendelser. Arbeidsområder er kvalitetsindikatorer, faglige anbefalinger, retningslinjer og metodeutvikling. Hvordan kan kunnskapssenteret bidra i arbeidet med utvikling av indikatorer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen?

Avdelingsdirektør Geir Bukholm ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kvalitetsindikatorer og kvalitetskrav

Det er vedtatt i Stortinget at det skal utarbeides nye faglige krav til fødeinstitusjoner og kvalitetsindikatorer. Det er understreket at disse skal være offentlig tilgjengelig slik at brukere, helsepersonell og myndigheter kan få innsyn i tjenestens kvalitet. Hva mener fagforeningene er viktige kvalitetsindikatorer i svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen?

5- 7 min innspill på hver av fire fagforeninger

Uheldige hendelser og klagesaker

Skade på barn i forbindelse med fødsler utgjør tre prosent av sakene som blir behandlet hos Norsk pasientskadeerstatning. Utbetalinger til fødselsskade utgjør nesten 20 prosent av NPEs totale utbetalinger. Er det noen kjennetegn, i så fall hvilke og er det noe som kunne vært unngått? Hva kan vi lære av hendelsene?

Professor Pål Øian UIT/Universitetssykehuset i Nord-Norge

Perinatalkomiteenes fremtidige rolle

Hvordan kan perinatalkomiteenes rolle videreutvikles som et ledd i kvalitetsarbeidet?

Professor Britt Ingjerd Nesheim, UIO/Oslo universitetssykehus

 

Gruppeoppgaver

Helse Nord

 • Kvalitetskrav til drift av fødestue + seleksjonskriterier og system for oppfølging av kravene
 • Kvalitetskrav til følgetjeneste og beredskap for fødende og system for oppfølging av kravene
 • Forslag til kvalitetsindikatorer på fødestue

Helse Midt-Norge

 • Kvalitetskrav til samhandling og helhetlige forløp – svangerskap, fødsel og barsel og system for oppfølging av kravene
 • Kartlegge avtaleverket om samhandling mellom kommune og foretak + roller og ansvar
 • Brukererfaringer og brukertilfredshet – evaluering og forbedring
 • Forslag til kvalitetskrav i barselomsorgen
 • Forslag til kvalitetsindikatorer i barseltiden, evaluering av resultat og forbedring

Helse Vest

 • Statistiske data- MFR – foreslå bruk av registeret som et kvalitetsforbedringsverktøy
 • Kvalitetsindikatorer i fødselsomsorgen og system for oppfølging av kravene
 • Utarbeide nasjonal informasjon om igangsettelse av fødsel, keisersnitt og smertelindring
 • Kvalitetskrav til drift av svangerskapsomsorgen og system for oppfølging av kravene

Helse Sør-Øst

 • Kvalitetskrav til drift av fødeavdeling og kvinneklinikk og system for oppfølging av kravene
 • Differensiering av fødetilbudet til kvinner med normale og patologiske forløp
 • Forslag til videreutvikling av perinatalkomiteene

Nye kvalitetskrav

I følge Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» skal Nasjonalt råd for fødselsomsorg være med å utarbeide nye kvalitetskrav til fødeinstitusjonene. Siden vi er representert i rådet, ber vi nå andre brukerorganisasjoner, enkeltbrukere, helsepersonell og fødeenhetene komme med innspill på hvilke nye krav som bør gjelde.

Vi støtter forslaget i meldinga om å gå bort fra en enhets volumtall som tegn på kvalitet. Både små og store enheter må jobbe med kvalitetsarbeid kontinuerlig.

Sitat fra kapittel 6.9.1

«De nåværende tallgrensene oppheves og erstattes av nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Slike kvalitetskrav kan bl.a. være kompetansekrav til ansatte, rotasjons- og hospiteringsordninger, kurs og trening på akutte situasjoner samt retningslinjer for hvilke gravide som bør føde ved de enkelte fødeenhetene. Kvalitetskravene utarbeides av Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Nasjonalt råd for fødselsomsorg trekkes inn i arbeidet.»

Hvilke krav synes dere er hensiktsmessig? Hvilke (målbare) kriterier skulle dere ønske deres enhet(er) ble målt etter, m.a.o. hvordan kan man måle kvaliteten ved en enhet og utviklingen av kvaliteten over tid? Ingen idé er dårlig, for en rar idé kan føre til knallbra idé! Så sleng ut alle tanker du måtte ha om emnet, enten i feltet under, på e-post eller i vårt Internettforum. Ta kontakt med oss for å bli medlem der.

 

Fortell oss gjerne også om hvilket kvalitets- og sikkerhetsarbeid som gjøres nå. Kanskje har andre noe å lære av «din» fødeenhet eller din arbeidsplass i en helt annen bransje?

Brukerne blir hørt sentralt

For første gang har brukerne av omsorgen fått anledning til å påvirke myndighetene direkte. Hanne Julie Nygård Berg i Ung sanitet i Brønnøysund og Ingeborg Altern Vedal i Liv laga taler brukernes sak i Nasjonalt råd for fødselsomsorg.

 

I 2001 behandlet Stortinget akuttmeldingen. Da vedtok tinget at det skulle opprettes et Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Etter fem års arbeid trakk rådet seg i protest høsten 2007. Medlemmene mente de ikke ble hørt ved helsedepartementets arbeid med en nasjonal strategi for fødselsomsorgen.

I april 2008 ble et nytt råd utnevnt.

– Enhver fødsel er en stor og viktig begivenhet for alle familier. Gode og likeverdige helsetjenester til gravide og fødende er derfor av stor betydning for mange. Brukernes erfaringer er vesentlige bidrag til helsevesenets samlede kompetanse, og jeg vil derfor ha med brukere i rådet. Dette er et tydelig signal på at regjeringa legger vekt på å ivareta brukerperspektivet i alt det arbeidet vi gjør, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Det nye rådet har i sommer og høst bistått departementet i arbeidet med en ny stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra de andre i rådet på våre innspill. Mange av våre forslag er tatt med i anbefalingene rådet har oversendt departementet. Representanter fra departementet har observert under møtene og fått med seg våre innspill både der og skriftlig, forteller Ingeborg Altern Vedal.

– I Aksjon mot fødekaos skrev vi et stort høringssvar høsten 2007 og vi tror dette og andre dokumenter fra oss har blitt lest grundig.

Hun understreker at ingen kan være sikre på innholdet i den nye stortingsmeldingen før den er lansert i januar, men hun er optimist.

– Signalene vi har fått viser at vi har blitt lyttet til. Bare tittelen på meldinga, «En gledelig begivenhet», gjorde meg glad. Jeg tror politikerne og byråkratene forstår at et svangerskap og en fødsel ikke bare handler om at mor og barn skal overleve, men at familien skal få en god start!

Stortingsmeldinga vil legge premisser for det videre arbeidet, men rådet vil gjerne arbeide mer med bl.a. kvalitetssystemer og -kriterier.

– Gi oss gjerne innspill på e-post eller aller helst meld deg inn i forumet til Liv laga. Vi ønsker oss forslag og meninger fra både enkeltbrukere og andre organisasjoner.

Du kan også gi innspill under denne artikkelen.