Kjernesaker

Styret har på oppdrag fra årsmøtet formulert tre kjernesaker. Dette er saker som står svært sentralt i vårt arbeid opp mot myndigheter og politikere:

Krav på informasjon: Liv laga krever at sykehus, fastleger og helsestasjoner følger loven: Kvinnene har rett til å få forståelig informasjon og å få være med å bestemme over egen kropp og helse. Pasientrettighetsloven er tydelig på at vi som brukere av helsetjenesten har krav på informasjon som gjør oss i stand til å delta i beslutninger om egen helse. Liv laga jobber for å minne om og fremheve denne retten til informasjon.

Full jordmordekning: Liv laga krever at alle gravide som ønsker det skal få oppfølging av jord-mor og ingen fødende skal måtte føde uten hjelp av jordmor. Liv laga jobber for at oppfølging hos jordmor skal være et reelt alternativ for alle gravide, at alle som trenger følgetjeneste skal få det og at ingen kvinner i aktiv fødsel skal bli forlatt.

Trygghet, respekt og omsorg: familiene skal få omsorg, bli møtt med respekt, og være og føle seg trygge. Å bli møtt med respekt og forståelse for hva man opplever og ønsker er en selvfølge. Men dessverre opplever flere å ikke bli hørt, sett eller tatt vare på. Liv laga jobber blant annet med å tydeliggjøre brukernes rolle overfor helsearbeidere.

Introduction to Liv laga

“Liv laga” is a national organisation started by parents for parents and parents-to-be in the whole of Norway.  Anybody who supports our work can become a member. “Liv laga” works to ensure that all women who give birth in Norway:

 • are given the care they need
 • are met with respect for their wishes and the choices they make
 • are and feel safe and cared for during pregnancy, birth and the postnatal period

The name

The name “Liv laga” has a double meaning. Directly translated it means: life created – the baby in the womb. But it is also a saying meaning «viable» – that something has the will of life in it, and will persist.

An investment

We believe that our society can afford and needs to provide women with good care during pregnancy, birth and the postnatal period. We see this as an important societal investment. A safe pregnancy and a good birth experience are crucial factors in giving a family a good start, and can prevent physical, psychological and social problems for both the baby and the parents.

Many women have good experiences with the care that is provided for them during pregnancy, birth and the postnatal period. Our aim is to see that everyone has good experiences! Would you like to help us?

Support our work

You can support our work by becoming a support member, a standard member or an advertiser. You are also welcome to take active part in our campaigns for improving pregnancy/birth care services, either in your local area or on a national level. Our members are spread out over a large geographical area but we meet up through a member forum where we work together, discuss issues and exchange advice.

Please fill in the form here to become a member (only in Norwegian, please write us an e-mail if you need a translation).

User influence

The health service cannot provide good quality services without listening to its users, which is why it’s crucial that we have user representatives both on a regional and national level. We aim to have parents as representatives in user committees. Professionals within the health service as well as decision-makers are interested in hearing users’ opinions and we are gaining support for our work.

We have representatives in the Norwegian National council for birth care and have written several submissions. “Liv laga” is in regular contact with central bureaucrats and politicians. In addition we work together with other voluntary organisations and trade unions. We look forward to hearing from you and hope you will choose to become a member!

Liv laga ett år!

Liv laga ble stiftet 4. mars 2008 og til ettårsdagen vår fikk vi en veldig hyggelig gratulasjon fra Ammehjelpen!

Jeg vil gjerne få lov til å gratulere den flotte organisasjonen Liv laga med 1-årsdagen! Det er jo nesten underlig at det er ”bare” ett år siden dere startet opp, så mye som dere har fått utrettet på denne tiden. Det er ikke tvil om at dere er driftige, modige og kunnskapsrike damer som vet hva dere vil! Dere har pågangsmot og teft, og jeg er sikker på at dere er på vei til å bidra til mange gode ordninger for gravide og fødende kvinner i årene som kommer.

Ønsker dere lykke til videre. Gratulerer med dagen!

Vibeke Støbakk Myren, Ammehjelper

P.s. Sjekk bloggen på Fullemugger

verver ammehjelpen

Introduksjon til Liv laga

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre i hele Norge. Alle som støtter arbeidet vårt kan bli medlemmer.

Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal:

 • få den omsorg de trenger
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker
 • være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid

Fortsett å lese Introduksjon til Liv laga

Visjon og mål

Liv lagas visjon er at alle som føder barn i Norge skal få:

 • den omsorg de trenger,
 • bli møtt med respekt for sine valg og ønsker,
 • og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge.

Våre mål

Hva betyr vår visjon i praksis, hva er våre mål?

 • Alle gravide må få tilbud om svangerskapskontroller hos jordmor. For at det skal være mulig må jordmorkapasiteten og jordmors tilgjenglighet være god nok både i byene og på bygda.
 • De ulike institusjoner og helsearbeidere involvert i et svangerskap må kommunisere godt og samarbeide for å gi den enkelte kvinne og hennes barn, samt faren/medmoren, best mulig helsetjenester. Brukeren bør få oppfølging av faste personer, kontinuitet er idealet.
 • De vordende foreldre må gjennom svangerskapskontrollene og kurs få informasjon og veiledning slik at de er best mulig forberedt og utrustet til å takle graviditeten, fødselen og barseltiden, og dermed kan ta de valg som passer dem best. Informasjon er en forutsetning for å kunne delta i beslutninger om egen helse, og en lovpålagt rettighet jfr Pasientrettighetsloven.
 • Helsearbeiderne må ha tid til og kunnskaper om empatisk samtale slik at de bygger opp det tillitsforhold og får den informasjon som er nødvendig for å kunne gi korrekt behandling.
 • Alle må få føde ved den fødeenhet der de på forhånd har fått tildelt fødeplass – ingen skal avvises i fødsel!
 • Kapasiteten og kvaliteten ved fødeenheten må være god nok til at alle innlagte brukere til enhver tid får forsvarlig helsehjelp – ingen i aktiv fødsel skal forlates! Kvinner i aktiv fødsel skal hele tiden ha mulighet til å ha en helsearbeider inne hos seg.
 • Fødeenheters nivå, kapasitet og «åpningstid» må være i tråd med lokalbefolkningens behov og ønsker. Ingen fødeenheter skal legges ned, feriestenges eller «degraderes» uten at lokalbefolkningen er tatt med på råd – og blitt hørt.
 • Brukere (inklusiv ledsager) som må reise langt til sitt fødested må få reise og opphold dekket.
 • Det må være like trygt å føde uansett tid på året, døgnet og geografisk bosted.
 • Kapasiteten i barseltjenestene ved fødeenheten og i kommunen må være god nok til å sikre mors og barnets/barnas psykiske og fysiske helse, og gi den nybakte familien en god start ved å tilby informasjon, veiledning og avlastning.
 • Deler av barseltjenesten må være døgnåpen og kunne tilby hjelp i kriser når de oppstår.
 • Helsestasjonen må dekke behovet både til «sterke» familier som tilsynelatende klarer alt godt og familier der det er behov for hjelpetiltak. Alle må få hjemmebesøk av barseltjenesten.
 • Informasjon og veiledning gitt gjennom alle tre fasene må være kvalitetssikret og ensartet, brukerne skal ikke få motstridende råd.
 • Helsetjenestene må ha systemer som kvalitetssikrer tjenestene, herunder å lære av feil.
 • Brukerne må bli hørt på alle nivåer, fra pasientsamtaler, via lokale grupper og utvalg, til nasjonale råd og høringer.

Investering

Vi mener at samfunnet må investere i svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen slik at flest mulig foreldre og barn sikres en god start på familielivet. Dette vil være gunstig både for den fysiske og psykiske helse til det enkelte barn og dets foreldre, og for samfunnet som helhet.

Brukermedvirkning

For at vår visjon skal oppfylles er det viktig at brukerne blir hørt, slik at helsetilbudet kan utvikles i tråd med brukernes behov og ønsker. Gravide og nybakte foreldre er en flyktig brukergruppe. Tidligere har det vært flere ad-hocgrupper som har kjempet for bedre fødetilbud lokalt. Nå er tiden moden for en sterk og bred brukerorganisasjon.

Lokallag

Vi vil vite hvor din sko trykker! Vi vil vite mest mulig om omsorgen i alle deler av landet. Og vi er avhengige av lokale ører, øyne og hender for å kunne påvirke helsetjenestene. Derfor vil vi gjerne ha aktive medlemmer og lokallag i alle fylker.

Et lokallag kan for eksempel:

 • arrangere seminarer og møter om aktuelle tema
 • arrangere møter mellom brukere og ansvarlige myndigheter (kommune, sykehus, helseforetak)
 • delta i den lokale debatten med leserinnlegg i lokalaviser o.l.
 • samle inn brukerhistorier og erfaringer fra det lokale fødetilbudet

Kanskje er andre aktiviteter og tiltak mer aktuelle i deres nærmiljø? Bestem selv! Lokallagets utstrekning (bygd, kommune, fylke) og aktivitetsnivå bestemmer dere selv.

Har du lyst til å dra i gang et lokalt arbeid, ta kontakt med oss! Vi kan sette deg i kontakt med andre medlemmer i ditt område, gi deg råd og tips, sende deg informasjonsmateriell til verving, m.m.

For å danne et lokallag må det arrangeres et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøtet sendes sentralstyret. Det må velges et styre på minimum tre personer, og lokallagsleder må være medlem og delta i diskusjonen i på medlemsforumet. Lokallaget må arrangere årsmøte og velge styre innen 1. april hvert år. Medlemsansvarlig i styret vil være behjelpelig med tips og råd ang stiftelsesmøtet.

Hvis du ikke kan/ønsker starte lokallag, men likevel gjerne vil bidra aktivt har vi flere muligheter til dét. Det beste er at du blir medlem av vårt Internettforum, se e-posten du fikk ved innmelding.

Blad

Liv laga gir ut et medlemsblad, på sikt skal vi ha fire nummer i året. Det første nummeret kom rett før jul 2008. Nummer to kom høsten 2010 (last ned pdf).

Høsten 2010 slo vi på stortromma og sendte ut bladet til bl.a. alle helsestasjoner, fastleger og sykehus. Med bladet liggende på landets venterom o.l. håper vi at flest mulig brukere og fagfolk blir kjent med Liv laga og arbeidet vårt.

Opplaget er 5.000. Alle som ønsker flere enn ett eksemplar kan få dette tilsendt. Send adresse og antall blader til info@liv-laga.no

Takk til alle bidragsytere, annonsører og modeller! Laughing

Til medlemmene

Alle medlemmer fikk det første nummeret av bladet i posten, og det kan også leses i sin helhet på nett. F.o.m. februar 2009 ber vi nye medlemmer krysse av for hvorvidt de ønsker bladet i posten eller ei, i innmeldingsskjemaet. Medlemmer som har meldt seg inn før denne muligheten kom ber vi melde fra til info@liv-laga.noom de ikke ønsker bladet. Alle som ikke har reservert seg mot bladet får det tilsendt i posten.

Bladet fra høsten 2008 kan lastes ned som pdf og skrives ut på vanlig skriver. Det er i A5. Dette første nummeret er litt provisorisk, de neste numrene blir noe større. Nå i oppstartsfasen av organisasjonen vet vi ikke helt hvordan det kommer til å se ut og hvor ofte det vil komme ut. Vi håper å gi ut fire blader i året.

Har du tips til saker vi bør skrive om i bladet eller på nettsidene? Les mer under medlemskap,

Bidragsytere høsten 2010

Heidi K. Selliers von Moranville er grafisk designer, jobber til daglig med logo- og profilutvikling, annonse- og magasin-layout m.m. i et reklamebyrå. E-post: heidi.selliers@gmail.com

Ingeborg Altern Vedal jobber med IKT og lobbyvirksomhet, har to barn. Har jobbet med fødselsomsorg siden hun var gravid med nr to i 2006. www.altern.no/ikt

Siv-Lise Bendixen Stærk jobber som fysioterapeut og er spesielt engasjert for forebyggende helsearbeid. Har to barn. Har vært Ingeborgs makker siden oppstarten i 2006.

Guro Kjølstad Røste er mor til to og jobber med kredittopplysning. Hun er nyutdannet doula og ble med i styret i år.

Susanne Kleppa er sykepleier og mor til en. Jobbet mot nedleggelsen av Fødeloftet i Stavanger. Har sittet i Liv lagas styre siden 2009.

Ulf Rasmussen er hobbyfotograf og far til to.

Anne Midtsæter er frilansjournalist og -fotograf med 12 års erfaring fordelt på avisjournalistikk, magasin, tv-, radio og nettjournalistikk. Hun har base utenfor Molde, og dekker saker over hele landet for ulike oppdrags-givere. www.storymill.no

Merete Haseth er fotograf, jobber som frilanser og driver portrettstudioet Wow foto. www.wow-medialab.com

Anne Luke er mor til tre. Hun har bakgrunn som journalist og har vært en fast medhjelper i flere år.

Bente Myhre Haast har jobbet som kommunikasjonssjef, redaktør og skribent. I dag er hun rådgiver i byrået Ordkraft, som leverer alt innen kommunikasjon og er spesialister på omdømmebygging og samfunnskontakt. Bente er nybakt farmor og mener selv å ha nytte av det hun skrev. www.ordkraft.no

Anne Sigstad har 4 barn og har vært ammehjelper i snart 25 år. Fra 1999 til 2003 var hun leder i Ammehjelpens sentralstyre. Siden 2003 har hun vært ansatt i en 25 % stilling i Ammehjelpen.

Takk også til Tidsskrift for jordmødre, Dagens Medisin, Gravid, Bergens Tidende, Bømlo kommune, Kollevoll barnehage og Føderiket, som velvillig delte bilder og tekst med oss! Takk til modellene våre! Og til slutt: Takk til annonsørene våre – uten dere hadde vi ikke hatt råd til trykking!