Seminar for ildsjeler


Ensomme ildsjeler står i fare for å brenne ut. Det vil Liv laga forhindre.

Organisasjonen Liv laga arbeider for bedre fødselsomsorg og arrangerer i november seminaret «Sammen for starten – lokalt og nasjonalt». Dit inviterer de både egne medlemmer og andre som brenner for å gi småbarnsfamilier en god start.

– Vi vet at det sitter mange engasjerte kvinner og menn rundt om i landet som ønsker at gravide skal ha en trygg og god fødselsopplevelse. Nå inviterer vi alle disse på seminar, forteller leder i Liv laga, Guro Kjølstad Røste.

– Hvordan kan et lite seminar forebygge at enkeltpersoner sliter seg ut på å jobbe alene?

– Ofte ser vi at det er noen få enkeltpersoner som står hardt på for å bevare eller forbedre tilbudene lokalt. Det er naturlig å bli sliten og kanskje føle seg alene om engasjementet og oppgavene. Når vi samler mange ildsjeler håper vi at vi skal lære av hverandre, inspirere hverandre og også bruke hverandre etter seminaret, sier Røste.

Hun håper at seminaret skal sette i gang nettverk i alle landsdeler og på tvers av landsdelene.

– Vi er noen få og ganske små organisasjoner som jobber med svangerskap, fødsel og barseltid. Da er det ekstra viktig at vi vet om hverandre og samarbeider, sier hun.

– Norge er vel det tryggeste landet i verden å føde i. Hva er det dere jobber for da?

– De aller fleste barn i Norge blir født uten fare for verken deres eller morens liv. Likevel vet vi at det hvert år er noen som dør eller blir unødvendig og alvorlig skadet, og for dem som rammes er det en tragedie uansett om det går bra med «alle andre». Dessuten ser vi at det mange som får mindre skader eller traumer som gjør at starten som foreldre blir vanskelig. Ofte er det ganske små forbedringer som skal til både for å forhindre de små og de store problemene, mener Guro Kjølstad Røste.

– Hva tenker du på da?

– Bare det å slippe å grue seg i svangerskapet, at foreldrene er trygge på at de får den hjelpen de trenger når de trenger det, kan forebygge skader. Stress øker faren for komplikasjoner. Lang reisevei uten følge av jordmor eller overfylte fødeavdelinger kan skremme noen og enhver. Noen grupper er ekstra sårbare, for eksempel kvinner som ikke kan norsk språk og kultur, kvinner og jenter som er under psykiatrisk omsorg eller i rus når de er gravide og føder, sier hun.

Liv laga mener at både innvandrerkvinner og andre sårbare grupper kan få god hjelp av såkalte doulaer, fødselshjelpere som ikke er helsepersonell.

– En doula kan både spare ressurser og samtidig gi kvinnene et bedre tilbud. De kan tilby kvinnene kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, og forebygge kommunikasjonsproblemer med helsepersonell, forteller Røste og legger til:

– Jeg er sikker på at det rundt om i Norge finnes mange andre gode ideer til enkle forbedringer. Det gjelder bare å få dem fram og spre dem, og det håper vi seminaret skal bidra til.

Kontakt oss for mer informasjon:

Guro: 94 05 03 18
Ingeborg: 94 13 18 16

Pressebilder

Alle foto: Ingeborg Altern Vedal / Liv laga:

Bilder fra brukerkonferansen i 2008

Last ned pressebilder fra Flickr.

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Kjemper mot nedskjæringer i fødsels- og barselomsorgen

Cathrine Lyngbø bretter nå opp ermene som nyvalgt nestleder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps,- fødsels- og barselomsorg. Det første hun tar tak i, er den manglende oppfølgingen av nybakte mødre.

En nylig foretatt undersøkelse av Helsetilsynet viser store sprik i barselomsorgen i Norge.

 – I dag blir kvinner med nyfødte babyer sendt hjem ofte altfor tidlig, noe som kan føre til store problemer for mor og barn i den første tiden hjemme. I tillegg er oppfølgingen fra helsestasjonene altfor dårlig. Tallene fra undersøkelsen viser at det faktisk kun er 57 av 98 mødre som får besøk av helsesøster og det holder ikke mål, sier Lyngbø.

dehydrert baby

Nytt styre

årsmøtet 13. februar ble det valgt nytt styre. Ingeborg Altern Vedal trekker seg tilbake som nestleder mens Guro Kjølstad Røste fortsetter som leder. I tillegg har organisasjonen fått øvrige fire nye krefter i styret: Kristine Stenstad, Lillfrid Sakshaug, Adriana Sertic og Sarah Lindqvist.

føderiket

Nedleggelser

Det er mye Liv laga ønsker å bruke sine krefter og ressurser på i året som kommer. Organisasjonen fortsetter å jobbe mot nedleggelser av fødestuer- og avdelinger.

Mange mindre byer står i fare for å miste fødetilbudet sitt og i de store byene er kapasiteten sprengt. Mange mindre avdelinger, som Orkdal, har avlastet de store klinikkene, som St. Olav.

I sommer er det neppe plass til alle hovedstadens fødende på sykehusene i Oslo og Akershus, og likevel legger Oslo universitetssykehus ned Føderiket.

– Vi spør hvorfor helseforetakene legger ned mindre fødeavdelinger og -stuer når sykehusene allerede har sprengt kapasitet. Fødende må nærmest snu i døra, og finne seg et annet sted å føde. Det er hårreisende og farlig, sier Cathrine Lyngbø.

Problemene i storbyene og på de mindre stedene henger sammen mener hun.

– Det må være mange nok jordmødre på vakt og mange nok føderom til at alle kvinner kan føde trygt under kyndig omsorg. Når de små avdelingene stenger øker trykket andre steder. I tillegg må mange kvinner reise mye lenger og lang reisevei kan innebære høyere risiko.

Følgetjeneste

ambulanse

Hun legger til at følgetjenesten er viktig for at vordende mødre og deres partnere skal føle seg trygge.

– Følgetjenesten skulle bli bedre etter stortingsmelding 12, men i stedet ser vi at kvinner som tidligere har hatt mulighet til at jordmor følger dem til sykehuset nå, mister denne tryggheten.

Liv laga representerer brukere både nasjonalt og lokalt, og organisasjonens tre kjernesaker er:

–          Krav på informasjon

–          Full jordmordekning

–          Trygghet, respekt og omsorg

For mer informasjon, ta kontakt med nestleder, Cathrine Lyngbø, mob: 45 40 75 32 eller e-post: cathrine@liv-laga.no

Ny styreleder

 

Guro Kjølstad Røste er valgt til ny leder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Hun har allerede tatt fatt på oppgaven med å tale brukernes sak i møte med myndigheter og media.

Farlig overtid?

– Brukerne, både enkeltpersoner og brukergruppene, må bli hørt i møte med helsevesenet. Altfor ofte opplever vi at dette ikke skjer. Enten det er i svangerskapsomsorgen, der de føler seg uviktige, tilsidesatt og engstelige, under fødselsforløp der mors ønsker blir overkjørt av helsepersonells kjepphester, eller i barseltiden der både mor og barn er sårbare og ofte blir overlatt til seg selv. Familienes ønsker og behov må bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, enten de trenger medisinsk hjelp eller «bare» omsorg og støtte. Når fagfolk ikke lytter risikerer de å sette morens og barnets helse på spill.

– Fagfolkene diskuterer nå når det er riktig å igangsette fødsler på overtid, hva som er farlig og ikke. Liv laga kan ikke si hva som er medisinsk riktig, men det vi er helt sikre på er at kvinnene må bli hørt i større grad enn det som ofte er tilfelle i dag. For eksempel har mange kvinner to ulike termindatoer: en fastslått på ultralydkontroll og en basert på hennes syklus. Noen kvinner vet når unnfangelsen skjedde eller de kjenner at noe er galt med barnet, og da må fagfolk lytte til kvinnen og hennes følelser og intuisjon – som påfallende ofte stemmer bedre enn det som er mulig å måle medisinsk og teknologisk.

Lobby står sentralt

Liv laga er en to år gammel brukerorganisasjon. På årsmøtet 9. mai ble et nytt styre valgt. Ingeborg Altern Vedal gikk av som leder, men fortsetter i styret sammen Siv-Lise Bendixen Stærk og Susanne Kleppa. På agendaen for 2010 står videre lobbyvirksomhet for best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.Styret  2010

– Vi vil følge opp arbeidet som Helsedirektoratet og helseforetakene er i gang med. Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» som kom i fjor har satt i gang prosesser som krever at vi som skal representere brukerne er årvåkne, påpeker Kjølstad Røste. Den nyvalgte lederen sier det er mye å sette seg inn i, men tror at hun sammen med resten av styret og andre aktive medlemmer skal klare brasene.

– I mai skriver vi høringsvar til rapporten «Et trygt fødetilbud· Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner». Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å fjerne tallkravene til fødeinstitusjoner. Nå jobber vi for at tallkravene blir erstattet av egnede kvalitetskrav, forteller hun.

Brukerrepresentanter

Liv laga representerer brukerne både nasjonalt og lokalt.

– Kommunene og helseforetakene skal i sommer lage flerårige planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. På nasjonalt nivå er myndighetene flinke til å bruke oss, Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Dessverre ser vi at man lenger ned i systemet ikke er like flinke til å finne relevante brukerrepresentanter. Heldigvis har vi fått representanter inn i en del av utvalgene, og vil også forsøke å følge opp der vi ikke har sete, sier Kjølstad Røste.

– I tillegg skal vi komme med innspill til både nytt helsekortet for gravide og til en stor spørreundersøkelse som skal kjøres i vinter. Til høsten håper vi å bli involvert i Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for barselomsorgen. Barseltilbudet er skremmende dårlig mange steder og vi presser på for at standarden heves. Gi familien trygghet og omsorg, og møt dem med respekt – det er god forebygging!

Kontaktpersoner:

  • Guro Kjølstad Røste, telefon 93 82 37 05
  • Ingeborg Altern Vedal, telefon 94 13 18 16

Klikk på bildene over for store versjoner.

Stortinget avgjør: bedre eller dårligere fødselsomsorg?

Torsdag 28. mai avgjør Stortinget morgendagens tilbud til fødende og nyfødte. Brukerorganisasjonene frykter at regjeringspartiene stemmer ned de borgerliges forslag.

– Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» og komiteens innstilling om denne har flere gode forslag. Helsedepartementet og komiteen har tatt med mange av våre innspill. Men dette hjelper lite hvis Stortinget og regjeringen ikke følger opp med vedtak og handling, sier leder for Liv laga, Ingeborg Altern Vedal.

Korte fakta

Årlig fødes 60.000 barn i Norge, antallet er stigende.

Det er stort sett trygt å føde barn i Norge, men helsetilbudet til gravide, fødende og barselfamilier er en del steder blitt dårligere de siste årene. Dette går ut over brukernes fysiske, psykiske og sosiale helse.

Regjeringen startet for over to år siden arbeidet med en ny plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Planen ble i stedet til stortingsmelding 12 «En gledelig begivenhet».

Meldingen behandles i Stortinget torsdag 28. mai.

Liv laga er en nasjonal brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre. Liv laga arbeider for at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.
http://liv-laga.no/

Ammehjelpen er en frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir de gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.
http://ammehjelpen.no/

Fødsel i Fokus er en interesseorganisasjon som arbeider for at svangerskap og fødsel skal sees på som en normal fysiologisk prosess, for reelle valgmuligheter til fødested, for individuell omsorg og informerte valg, og mot sentralisering av fødselsomsorgen.
http://fodselifokus.no/

Barsleomsorg uten amming

Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – står sammen med de andre brukerorganisasjonene, Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Alle tre har i flere år etterlyst bedre barselomsorg og ble skuffet da de leste stortingsmeldingen.

Bilde av Vibeke

– Amming er helt sentralt i barseltiden, men nevnes knapt i kapittelet om «familievennlig barselomsorg. Jordmødrene og barnepleierne må ha kunnskap om amming og veiledning, og tid og ro for å kunne hjelpe mødrene sier Vibeke Høgseth, leder i Ammehjelpen.

Hun er glad for at komiteen er enig i at ingen mødre bør sendes hjem før ammingen eller flaskemating – der dét er riktig, er godt etablert, eller at fødestedet har forsikret seg om at kvinnen får god oppfølging.

– Barsel har vært en salderingspost lenge og konsekvensene er store for mange nybakte familier. Derfor etterlyser vi nå handling. Helseforetakene må få pålegg om å følge Stortingets anvisninger, sier Høgseth.

Bare fagre ord

bilde av IAV

Liv laga fremhever tre forslag som spesielt viktige: Flere jordmorstudenter, en ny tilskuddsordning og følgetjeneste.

– Hvis de rød-grønne partiene stemmer ned disse forslagene, spør jeg: Hvordan har de da tenkt å gjennomføre løftene i stortingsmeldingen?

Brukerne er svært glade for at komiteen tar til orde for en ny finansieringsordning.

I dag er det dårlig butikk for sykehusene med naturlige fødsler. En ukomplisert fødsel gir lite refusjon, mens fødsler som krever riestimulering, tangforløsning og sying av rifter gir bedre inntjening. Dette gjør at en fødsel som oppleves som skremmende og vond for fødekvinnen og hennes ledsager lønner seg for sykehuset. «Mykenhetene» som har spesialisert seg på naturlige fødsler er under stadig press fordi de er ulønnsomme for helseforetakene. Fødeloftet i Stavanger og Storken i Bergen er blant tilbudene som forringes, og det haster med å få en ny ordning på plass, sier Altern Vedal.

Hun oppfordrer derfor Stortinget til å legge press på regjeringen i denne saken.

Valgår

Liv laga frykter at valget til høsten vil forsinke prosessen.

Saken har ligget hos regjeringen i to år. Tilbudet er mange steder blitt dårligere i denne perioden. Regjeringen må handle raskt og sende saken videre til Helsedirektoratet, slik at saken ikke blir liggende brakk i det politiske apparatet gjennom valget, sier Altern Vedal.

Hun mener at kvinnehelse ikke er høyt prioritert.

Det ligger mye forebygging i god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Slik forebygging kan ha livsvarig effekt, og det lønner seg samfunnsøkonomisk og menneskelig. Det handler om å gi familiene en god og trygg start, sier lederen i Liv laga.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Liv laga: Ingeborg Altern Vedal, mobil 41 22 30 25. Trykkekvalitet: alvorlig bilde og smilebilde.

Ammehjelpen: Vibeke L. S. Høgseth, mobil 404 84 292 Smilebilde

Fødsel i fokus: Erja Ester Lilja Perera, mobil 40 24 11 72

Nyttige lenker

En slagkraftig nasjonal organisasjon

Liv laga vedtok på årsmøtet å utvide styret med to nye representanter, fra Trøndelag og Rogaland. Dermed er alle helseregioner representert i styret. Styret og lokallag vil fortsette arbeidet for å gjøre Liv laga til en slagkraftig, nasjonal organisasjon.

Bilde av Lene

– Vi er veldig glade for å få med Lene Slungård Fundtaunet fra Stjørdal og Susanne Kleppa fra Stavanger. Dette er svært dyktige og engasjerte kvinner, som med sine erfaringer og evner styrker styret, sier leder Ingeborg Altern Vedal.

I det nye styret har hun med seg tre fra 2008: nestleder Eva Vassdal fra Narvik, Siv-Lise Bendixen Stærk fra Oslo og Live Glesne Kjølstad (vara) fra Oslo.

Frivillig arbeid

Liv laga er bare 1 år, men har allerede oppnådd mye i sin kamp for bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

– Vi har fram til nå arbeidet mest med sentrale myndigheter i forbindelse med stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet», samt tatt tak i lokale problemer der det har vært nødvendig og vi har hatt mulighet. Dette arbeidet vil fortsette, med Fødeloftet som den mest aktuelle saken akkurat nå. I tillegg er det viktig for oss å få flere medlemmer, for å styrke Liv laga som en demokratisk organisasjon og gi oss et bedre økonomisk grunnlag, forteller Altern Vedal.

Arbeidet er drevet på frivillig basis og organisasjonen håper nå på driftstilskudd.

– Vi har satt opp tre ulike budsjett (pdf), utfra hvor mye inntekt vi får. Ambisjonsnivået i arbeidsplanen er høyt, men vi må senke det om vi ikke får støtte. Hvis noe av administrasjonen av Liv laga blir lønnet arbeid kan vi opprettholde og øke dagens aktivitetsnivå. Det er mye å ta tak i, men dessverre ikke mulig å rekke alt mellom jobb og familieliv, sier Ingeborg Altern Vedal.

To-kulturelle kvinner

Hun håper flest mulig av målene for 2009 blir nådd.

Illustrasjonfoto: Nasir Kahn– Vi ønsker å styrke lokalt arbeid gjennom blant annet å danne lokallag og bli med i brukerutvalg. Vi har etablert kontakt med ulike organisasjoner og nettsamfunn, og vil gjerne videreutvikle dette samarbeidet. Dessuten håper vi å starte et doulakurs for innvandrerkvinner, forteller hun.

En doula er en støttespiller under fødselen og Liv laga har tatt initiativ til et prosjekt der to-kulturelle kvinner kan fungere som språklig og kulturell tolk for sine medsøstre før, under og etter fødselen.

Bedriftsmedlemskap

Nytt i år er at nå kan også organisasjoner og bedrifter bli medlemmer i Liv laga.

– Vi håper at bedrifter vil støtte arbeid vårt gjennom medlemskap og annonser, sier Altern Vedal.

En gledelig begivenhet?

I flere år har brukerne arbeidet for en bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Nå står det siste slaget i kampen: behandling av Stortingsmelding 12, «En gledelig begivenhet» i Stortinget. Vi håper på en styrking av barselomsorgen.

Oppdatering: Innstillingen ligger nå på Stortingets sider.

 

Torsdag 14. mai, legger Helse- og sosialkomiteen fram sin innstilling til meldingen, hvis undertittel er «En sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg». Brukerorganisasjonene er spente på om komiteen støtter regjeringens gode forslag – og ikke minst: om vi har blitt hørt i vår kritikk av meldingen. Meldingen var skuffende på blant annet barselomsorg.

Barselomsorg

Barselomsorg har vært en salderingspost i mange år. Liggetiden går stadig nedover og mange steder blir mor overlatt til seg selv uten avlastning og veiledning. Samtidig legges ammepoliklinikker ned og helsestasjonene må kutte i sine tjenester fordi de mangler ressurser.

Bilde av Vibeke

– Regjeringen har klart det kunststykke å bare nevne amming i kapittelet om «familievennlig barselomsorg. Amming er helt sentralt i barseltiden og ingen bør skrives ut fra spesialisthelsetjenesten før ammingen er godt etablert, eller mødrene ønsker det selv. Flere og flere kvinner opplever ammeproblemer – og mange har ingen å gå til for å få råd, utover våre frivillige, sier Vibeke Høgseth, leder i Ammehjelpen.

– Når både kvaliteten og kvantiteten på barselomsorgen er lav får det store konsekvenser. Mødrene får ikke god ammeveiledning og heller ikke god informasjon om flaskemating. I tillegg sliter mange psykisk. Det kan være tøft å bli forelder og å finne sin nye rolle. Mange er usikre og har ingen å spørre. Dét igjen kan få konsekvenser for samlivet og for barnet, mener leder i Liv laga, Ingeborg Altern Vedal.

Hun har i flere år etterlyst en styrking av barsel.

– Vi hadde store forhåpninger til stortingsmeldinga. Vi vil ha omsorg tilbake i barselomsorgen. Dessverre ble vi skuffet da vi for det første fant feil i virkelighetsbeskrivelsen og for det andre ikke så tiltak som vil styrke barselomsorgen nok, sier Altern Vedal.

Meldingen bedre enn problemnotatet

bilde av IAV

– Når det er sagt er det også mye vi er fornøyde med. Brukerne har blitt hørt, forteller Altern Vedal.

Arbeidet med stortingsmeldingen startet i 2007. Da arrangerte regjeringen flere seminarer om temaet og sendte et problemnotat på høring.

– Vi gikk grundig til verks og tok med flest mulig aspekter i vårt svar. Vi etterlyste blant annet en klar visjon, brukerperspektivet, bedre informasjon, kontinuitet, kvalitetssikring og nasjonale retningslinjer. Meldingen lover godt på disse områdene, mener Altern Vedal.

– I tillegg er vi svært glade for at tallkravene til fødeenhetene nå skal erstattes av andre kvalitetskriterier, og at helseforetakene skal inngå langsiktige avtaler med kommunene.

Hun sitter i Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Rådet har vært rådgivere for Helsedepartementet i arbeidet med meldingen.

– Gjennom rådet har vi gitt tilbakemeldinger direkte til forfatterne av meldingen. Det har gitt oss en unik mulighet til stadig å løfte fram vårt perspektiv på omsorgen og hva som vil være optimale tjenester. Dessverre var det mye vi ikke rakk å gå i dybden på, og kanskje derfor ble heller ikke disse delene sterke nok i meldingen, spekulerer hun.

Hjemmefødsler

– Det psykiske aspektet er ikke tydelig nok i meldingen. Vi etterlyste dette i 2007, og gjør det fortsatt. Psykisk helse handler ikke bare om syk eller frisk, men om hvordan det mentale påvirker fødselen og tiden før og etter, og hvordan opplevelsene påvirker det mentale. Selv om kvinnen ikke har en psykisk lidelse, kan sterke opplevelser påvirke hennes psykiske helse i negativ eller positiv retning. Opplevelsen av trygghet er helt essensielt, mener Altern Vedal.

Selv om regjeringen i meldingen skriver mer om hjemmefødsel enn den gjorde i problemnotatet er ikke denne fødeformen belyst godt nok.

– Hjemmefødsler skal også få retningslinjer, men det står lite om hvordan dette skal organiseres. Jordmor må lønnes skikkelig, enten hun er privatpraktiserende, ansatt i kommunen eller i helseforetaket. Egenandel for den fødende må fjernes, ettersom den hindrer noen i å ha mulighet til å velge hjemmefødsel, sier Erja Lilja Perera, leder i Fødsel i Fokus.

Liv laga mener det er nødvendig å endre finansieringsmodellen.

– I dag lønner ikke hjemmefødsler og andre «naturlige» fødsler seg. Helseforetakene taper penger på kvinner som føder uten kjemisk smertelindring. Jo mer komplisert en fødsel er, jo bedre går det økonomisk for sykehuset. Vi mener at det er de gode fødslene som skal lønne seg. Så lenge sykehusene drives som foretak er det helt nødvendig med økonomiske insentiv for å sikre god kvalitet, hevder Ingeborg Altern Vedal.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss!

Alvorlig bilde Trykkekvalitet: alvorlig bilde og smilebilde.

Liv laga: Ingeborg Altern Vedal, mobil 41 22 30 25

Ammehjelpen: Vibeke L. S. Høgseth, mobil 404 84 292 Smilebilde

Fødsel i fokus: Erja Ester Lilja Perera, mobil 40 24 11 72

Nyttige lenker

Åpent brev til Helse Stavanger

Stikk i strid med faglige anbefalinger, politiske signaler og brukernes ettertrykkelige ønske har Helse Stavanger planer om å bygge ned eller stenge Fødeloftet som ledd i en innsparingsplan. Dette nekter vi å godta!

Aksjonsgruppa for Fødeloftet og Liv laga ber derfor i et åpent brev (pdf) helseforetaket om å stoppe disse planene. I følge Helseministeren har ikke helseforetakene anledning til å redusere tilbudet, vi er inne i en fredningsperiode. Vil virkelig helseforetaket gå mot ministeren i denne saken?

Kontaktpersoner i saken:

  • Lena Aasberg, aksjonsgruppa, 957 49 723
  • Ingeborg Altern Vedal, leder i Liv laga: 41 22 30 25

 

Nå er det nok!

Vi venter med optimisme på en ny stortingsmelding som vi håper skal føre til et løft for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Men helseforetakene gir oss dystre nyheter: i stedet for et løft raserer de helsetjenestene for gravide, fødene og barselfamilier.

Liv laga ser med stor bekymring på at det er planlagt/vedtatt å gjøre store kutt og besparelsene i forhold til fødetilbud over store deler av landet. Vi er redde for konskvensene av at fødselsomsorg blir en salderingspost. Vil brukerne få den hjelp de trenger og har krav på?

Det er blant annet planlagt en rekke sommerstenginger og reduksjoner i helårstilbudet i Midt-Norge, sammenslåinger av fødeenheter i Oslo, og kutt i bemanning både i Bergen og i Stavanger.

Dette er forhold som med stor sannsynlighet vil få store konsekvenser for gravide og fødende. Vi er redd det vil svekke og redusere dagens tilbud til brukerne, og det er uakseptabelt.

Vi forventer at Helseforetakene nå tar ansvar og at de går inn for at fødetilbud ikke skal svekkes, legges ned eller endres med negativt utfall for brukerne. Fødselstallene stiger og behovet for gode helsetjenester øker. Tilbudet må ikke reduseres, men styrkes slik at kvaliteten blir opprettholdt eller forbedret. Fødselomsorgen trenger økte ressurser og ikke sparetiltak.

I stedet for å verne om og ta lærdom av de enhetene som kanskje har det beste tilbudet i form av kontinuitet og jordmødre som er tilstede, stikker foretakene kjepper i hjulet.

Dersom det ikke snarest settes en stopper for denne nedbyggingen av gode eksisterende fødetilbud, forventer vi at helseministeren kommer på banen. Nå er det grensen nådd, nå er det nok.

Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Frykter gigantisk fødefabrikk

Sterke krefter jobber for å flytte fødeavdelingen ved Rikshospitalet til Ullevål, i løpet av to-tre år. Dette vil gi Oslos vordende foreldre et dårligere tilbud, skriver vi i en pressemelding.

Liv laga redd for gigantisk fødefabrikk

Sterke krefter jobber for å flytte fødeavdelingen ved Rikshospitalet til Ullevål, i løpet av to-tre år. Dette vil gi Oslos vordende foreldre et dårligere tilbud, frykter brukerorganisasjonen Liv laga.

Liv laga – organisasjons for svangerskaps-, fødsels og barselomsorg mener at kapasiteten i hovedstadsområdet er alt for lav og at kvaliteten derfor er for dårlig på både fødsels- og barselavdelinger.
– De ansatte gjør en kjempeinnsats, men de er for få og rekker ikke alt de burde. Det er for lite tid til omsorg, sier Ingeborg Altern Vedal, leder i Liv laga.
Nå frykter hun enda verre tilstander.
– Det er snart fem år siden føden på Aker ble nedlagt. Den hadde fornøyde brukere og ansatte. Nedleggelsen og den varslete befolkningsveksten førte til kaos i hovedstaden, men nedleggelsen har så vidt vi vet ikke blitt evaluert.

Altern Vedal er redd feilen nå blir gjentatt.
– Ullevål er det sykehuset vi får mest klager på, mens både brukere og ansatte stort sett er fornøyde med Rikshospitalet. Hvorfor legge ned en velfungerende avdeling og gjøre den store, som mange er misfornøyde med, enda større?

Liv laga mener at hastverk og kort tid vil føre til store problemer.
– Hvis en slik sammenslåing blir reell er det veldig viktig å først evaluere dagens situasjon og tidligere reformer, og det må skapes gode prosesser som ivaretar fagmiljøene og brukerne. Dette er umulig å rekke på to år, mener Altern Vedal.

Hun tror at det er mulig å få til et godt resultat.
– Hvis reformen skjer over lang tid og hvis målet er å heve kvaliteten og ikke spare mest mulig, kan én stor avdeling bety et bedre tilbud enn vi har i dag. Med god organisering, mange små underenheter og tid til omsorg vil brukerne få individuell behandling og føle seg trygge. Hvis ikke blir det bare en gigantisk fødefabrikk der vi føder på samlebånd, frykter hun.

Ta kontakt med Ingeborg Altern Vedal for mer informasjon, mobil 41 22 30 25

Lenker

Interne

Se våre nettsider ellers for bakgrunn om organisasjonen og situasjonen i Oslo.

Eksterne: