Seminar for ildsjeler


Ensomme ildsjeler står i fare for å brenne ut. Det vil Liv laga forhindre.

Organisasjonen Liv laga arbeider for bedre fødselsomsorg og arrangerer i november seminaret «Sammen for starten – lokalt og nasjonalt». Dit inviterer de både egne medlemmer og andre som brenner for å gi småbarnsfamilier en god start.

– Vi vet at det sitter mange engasjerte kvinner og menn rundt om i landet som ønsker at gravide skal ha en trygg og god fødselsopplevelse. Nå inviterer vi alle disse på seminar, forteller leder i Liv laga, Guro Kjølstad Røste.

– Hvordan kan et lite seminar forebygge at enkeltpersoner sliter seg ut på å jobbe alene?

– Ofte ser vi at det er noen få enkeltpersoner som står hardt på for å bevare eller forbedre tilbudene lokalt. Det er naturlig å bli sliten og kanskje føle seg alene om engasjementet og oppgavene. Når vi samler mange ildsjeler håper vi at vi skal lære av hverandre, inspirere hverandre og også bruke hverandre etter seminaret, sier Røste.

Hun håper at seminaret skal sette i gang nettverk i alle landsdeler og på tvers av landsdelene.

– Vi er noen få og ganske små organisasjoner som jobber med svangerskap, fødsel og barseltid. Da er det ekstra viktig at vi vet om hverandre og samarbeider, sier hun.

– Norge er vel det tryggeste landet i verden å føde i. Hva er det dere jobber for da?

– De aller fleste barn i Norge blir født uten fare for verken deres eller morens liv. Likevel vet vi at det hvert år er noen som dør eller blir unødvendig og alvorlig skadet, og for dem som rammes er det en tragedie uansett om det går bra med «alle andre». Dessuten ser vi at det mange som får mindre skader eller traumer som gjør at starten som foreldre blir vanskelig. Ofte er det ganske små forbedringer som skal til både for å forhindre de små og de store problemene, mener Guro Kjølstad Røste.

– Hva tenker du på da?

– Bare det å slippe å grue seg i svangerskapet, at foreldrene er trygge på at de får den hjelpen de trenger når de trenger det, kan forebygge skader. Stress øker faren for komplikasjoner. Lang reisevei uten følge av jordmor eller overfylte fødeavdelinger kan skremme noen og enhver. Noen grupper er ekstra sårbare, for eksempel kvinner som ikke kan norsk språk og kultur, kvinner og jenter som er under psykiatrisk omsorg eller i rus når de er gravide og føder, sier hun.

Liv laga mener at både innvandrerkvinner og andre sårbare grupper kan få god hjelp av såkalte doulaer, fødselshjelpere som ikke er helsepersonell.

– En doula kan både spare ressurser og samtidig gi kvinnene et bedre tilbud. De kan tilby kvinnene kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, og forebygge kommunikasjonsproblemer med helsepersonell, forteller Røste og legger til:

– Jeg er sikker på at det rundt om i Norge finnes mange andre gode ideer til enkle forbedringer. Det gjelder bare å få dem fram og spre dem, og det håper vi seminaret skal bidra til.

Kontakt oss for mer informasjon:

Guro: 94 05 03 18
Ingeborg: 94 13 18 16

Pressebilder

Alle foto: Ingeborg Altern Vedal / Liv laga:

Bilder fra brukerkonferansen i 2008

Last ned pressebilder fra Flickr.

Bilder av Guro Kjølstad Røste

guro-blid-160

Last ned pressebilder fra Flickr.

Følg med på Facebook

Vi legger hyppig ut saker på vår Facebookside. I spalten nedenfor kan du se siste nytt fra oss der. Vi legger ut lenker til aktuelle nyhetssaker og forskning, vi omtaler Liv lagas arbeid og vi ber om innspill fra brukerne.

Send oss gjerne tips om saker vi bør legge ut på Facebook og i andre sosiale medier. Vår Twitterprofil er samkjørt med vår Facebookside, i tillegg kommenterer vi andres kvittring der.

Andre sosiale medium:

{loadposition facebook_rss}

Vil ha flere ammekyndige helsestasjoner!

En oversikt over ammekyndige helsestasjoner (pdf) viser at det kun er 14 helsestasjoner som er klassifisert som ammekyndig. Vi trenger flere ammekyndige helsestasjoner og nå starter Liv laga en aksjon for å få det til! 

I en nylig rapport fra Helsetilsynet, viser det store sprik i barselomsorgen i Norge. Herunder også oppfølgingen hos den nybakte – ammende – mor.

At mødre blir sendt hjem for tidlig, kan føre til store ammeproblemer. Dette sammen med manglende, og ikke minst; kyndig oppfølging, fører ofte til at mødre gir opp ammingen for tidlig.

Hvordan bli en ammekyndig helsestasjon?

Nasjonalt kompetansesenter for amming har i samarbeid med LaH (Landsgruppen av helsesøstre) utarbeidet faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner. Retningslinjene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Retningslinjene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon:

  • Utarbeide en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan faglige retningslinjer forammeveiledning skal iverksettes.
  • Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at de faglige retningslinjene følges og at man i praksisviser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Aksjon «Flere ammekyndige helsestasjoner»

Liv laga har startet en aksjon: Flere ammekyndige helsestasjoner, og målet vårt er at flere og flere helsestasjoner skal bli ammekyndig.
Vi er avhengig av at brukere tipser oss og kommer med innspill. Personlige erfaringer er den beste motivasjonen!

Fortell om hva du har opplevd og/eller om hvordan aksjonen bør arbeide.

Du kan gi dine innspill i kommentarfeltet nederst, per e-post info@liv-laga.no eller via sosiale medier:

Kjemper mot nedskjæringer i fødsels- og barselomsorgen

Cathrine Lyngbø bretter nå opp ermene som nyvalgt nestleder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps,- fødsels- og barselomsorg. Det første hun tar tak i, er den manglende oppfølgingen av nybakte mødre.

En nylig foretatt undersøkelse av Helsetilsynet viser store sprik i barselomsorgen i Norge.

 – I dag blir kvinner med nyfødte babyer sendt hjem ofte altfor tidlig, noe som kan føre til store problemer for mor og barn i den første tiden hjemme. I tillegg er oppfølgingen fra helsestasjonene altfor dårlig. Tallene fra undersøkelsen viser at det faktisk kun er 57 av 98 mødre som får besøk av helsesøster og det holder ikke mål, sier Lyngbø.

dehydrert baby

Nytt styre

årsmøtet 13. februar ble det valgt nytt styre. Ingeborg Altern Vedal trekker seg tilbake som nestleder mens Guro Kjølstad Røste fortsetter som leder. I tillegg har organisasjonen fått øvrige fire nye krefter i styret: Kristine Stenstad, Lillfrid Sakshaug, Adriana Sertic og Sarah Lindqvist.

føderiket

Nedleggelser

Det er mye Liv laga ønsker å bruke sine krefter og ressurser på i året som kommer. Organisasjonen fortsetter å jobbe mot nedleggelser av fødestuer- og avdelinger.

Mange mindre byer står i fare for å miste fødetilbudet sitt og i de store byene er kapasiteten sprengt. Mange mindre avdelinger, som Orkdal, har avlastet de store klinikkene, som St. Olav.

I sommer er det neppe plass til alle hovedstadens fødende på sykehusene i Oslo og Akershus, og likevel legger Oslo universitetssykehus ned Føderiket.

– Vi spør hvorfor helseforetakene legger ned mindre fødeavdelinger og -stuer når sykehusene allerede har sprengt kapasitet. Fødende må nærmest snu i døra, og finne seg et annet sted å føde. Det er hårreisende og farlig, sier Cathrine Lyngbø.

Problemene i storbyene og på de mindre stedene henger sammen mener hun.

– Det må være mange nok jordmødre på vakt og mange nok føderom til at alle kvinner kan føde trygt under kyndig omsorg. Når de små avdelingene stenger øker trykket andre steder. I tillegg må mange kvinner reise mye lenger og lang reisevei kan innebære høyere risiko.

Følgetjeneste

ambulanse

Hun legger til at følgetjenesten er viktig for at vordende mødre og deres partnere skal føle seg trygge.

– Følgetjenesten skulle bli bedre etter stortingsmelding 12, men i stedet ser vi at kvinner som tidligere har hatt mulighet til at jordmor følger dem til sykehuset nå, mister denne tryggheten.

Liv laga representerer brukere både nasjonalt og lokalt, og organisasjonens tre kjernesaker er:

–          Krav på informasjon

–          Full jordmordekning

–          Trygghet, respekt og omsorg

For mer informasjon, ta kontakt med nestleder, Cathrine Lyngbø, mob: 45 40 75 32 eller e-post: cathrine@liv-laga.no

Flere transportfødsler?

Bergens Tidende skrev fredag 21. mai en artikkel om konsekvensene av nedleggelse av fødetilbud.

Fleire kjem truleg til å føde i bil eller ambulanse, dersom fødetilbodet i Eid og Lærdal forsvinn. – Ufarleg, meiner fagfolk.

Vi er ikke enige i dette. Fagfolk sier at det som regel er de «enkle» fødslene som skjer underveis. Vi antar derimot at når flere må reise langt og flere av disse er risikogravide, vil det sannsynligvis bli flere kompliserte transportfødsler.

Hele oppslaget kan lastes ned som pdf. Under har vi klipt ut saken med våre uttalelser.

Fryktar fleire aleinefødslar

Fleire ufrivillige aleinefødslar kan bli konsekvensen av eit meir sentralisert fødetilbod, meiner organisasjonen Liv laga. – Endå fleire kan kome til å føde i ambulanse, eller endå verre: Aleine heime eller på vegen, seier nestleiar Ingeborg Altern Vedal i Liv laga, ein brukarorganisasjon for foreldre og vordande foreldre.

– Men fagfolk hevdar at risikoen som regel er liten ved transportfødslar?

– Det stemmer nok. Men når fødslar generelt og risikofødslar spesielt skal sentraliserast, kjem fl eire fødande til å bli frakta over eit større område. Då er det også logisk at fl eire risikofødslar kjem til å skje under transport.

Vedal er kritisk til rapporten «Et trygt fødetilbud», som ho sjølv var med på å skrive for Helsedirektoratet. Målet med rapporten var å sikre eit så godt og trygt fødetilbod som mogleg.

– Hastverksarbeid, er Vedals dom over resultatet. Etter hennar syn var oppdraget til arbeidsgruppene for lite konkret, og tida for kort. Rapporten er ikkje grundig nok, meiner Vedal, og dette får uheldige konsekvensar for fødande.

– I utgangspunktet er det fornuftig å sentralisere risikofødslar til sjukehus med fagekspertise. Men fører dette til at endå fl eire føder under transport, blir det ei forverring av tilbodet i staden.

At såpass få norske kvinner føder undervegs til sjukehuset i dag, kan rett og slett skuldast at fødselen stoppar opp i slike situasjonar, seier Vedal.

– Når kvinner blir stressa og redde, stoppar ofte fødselen opp. Framme på sjukehuset må fødselen startast på nytt, ofte med riestimulering, som igjen kan medføre komplikasjonar.

Ny styreleder

 

Guro Kjølstad Røste er valgt til ny leder i Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Hun har allerede tatt fatt på oppgaven med å tale brukernes sak i møte med myndigheter og media.

Farlig overtid?

– Brukerne, både enkeltpersoner og brukergruppene, må bli hørt i møte med helsevesenet. Altfor ofte opplever vi at dette ikke skjer. Enten det er i svangerskapsomsorgen, der de føler seg uviktige, tilsidesatt og engstelige, under fødselsforløp der mors ønsker blir overkjørt av helsepersonells kjepphester, eller i barseltiden der både mor og barn er sårbare og ofte blir overlatt til seg selv. Familienes ønsker og behov må bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte, enten de trenger medisinsk hjelp eller «bare» omsorg og støtte. Når fagfolk ikke lytter risikerer de å sette morens og barnets helse på spill.

– Fagfolkene diskuterer nå når det er riktig å igangsette fødsler på overtid, hva som er farlig og ikke. Liv laga kan ikke si hva som er medisinsk riktig, men det vi er helt sikre på er at kvinnene må bli hørt i større grad enn det som ofte er tilfelle i dag. For eksempel har mange kvinner to ulike termindatoer: en fastslått på ultralydkontroll og en basert på hennes syklus. Noen kvinner vet når unnfangelsen skjedde eller de kjenner at noe er galt med barnet, og da må fagfolk lytte til kvinnen og hennes følelser og intuisjon – som påfallende ofte stemmer bedre enn det som er mulig å måle medisinsk og teknologisk.

Lobby står sentralt

Liv laga er en to år gammel brukerorganisasjon. På årsmøtet 9. mai ble et nytt styre valgt. Ingeborg Altern Vedal gikk av som leder, men fortsetter i styret sammen Siv-Lise Bendixen Stærk og Susanne Kleppa. På agendaen for 2010 står videre lobbyvirksomhet for best mulig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.Styret  2010

– Vi vil følge opp arbeidet som Helsedirektoratet og helseforetakene er i gang med. Stortingsmeldingen «En gledelig begivenhet» som kom i fjor har satt i gang prosesser som krever at vi som skal representere brukerne er årvåkne, påpeker Kjølstad Røste. Den nyvalgte lederen sier det er mye å sette seg inn i, men tror at hun sammen med resten av styret og andre aktive medlemmer skal klare brasene.

– I mai skriver vi høringsvar til rapporten «Et trygt fødetilbud· Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner». Vi er svært glade for at vi fikk gjennomslag for å fjerne tallkravene til fødeinstitusjoner. Nå jobber vi for at tallkravene blir erstattet av egnede kvalitetskrav, forteller hun.

Brukerrepresentanter

Liv laga representerer brukerne både nasjonalt og lokalt.

– Kommunene og helseforetakene skal i sommer lage flerårige planer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. På nasjonalt nivå er myndighetene flinke til å bruke oss, Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Dessverre ser vi at man lenger ned i systemet ikke er like flinke til å finne relevante brukerrepresentanter. Heldigvis har vi fått representanter inn i en del av utvalgene, og vil også forsøke å følge opp der vi ikke har sete, sier Kjølstad Røste.

– I tillegg skal vi komme med innspill til både nytt helsekortet for gravide og til en stor spørreundersøkelse som skal kjøres i vinter. Til høsten håper vi å bli involvert i Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for barselomsorgen. Barseltilbudet er skremmende dårlig mange steder og vi presser på for at standarden heves. Gi familien trygghet og omsorg, og møt dem med respekt – det er god forebygging!

Kontaktpersoner:

  • Guro Kjølstad Røste, telefon 93 82 37 05
  • Ingeborg Altern Vedal, telefon 94 13 18 16

Klikk på bildene over for store versjoner.

Gigantavdeling i Oslo?

Klassekampen hadde 12. mars 2010 et oppslag om sammenslåingene av fødeavdelingene i Oslo Universitetssykehus. Samme dag leverte en arbeidsgruppe «Rapport om lavrisikofødetilbudet i Oslo». Liv laga frykter at en fysisk sammenslåing av Oslos fødetilbud vil få negative konsekvenser.

Gigantavdeling

Én ny fødeavdelingen må bli dimensjonert til minst 10.000 fødsler. Statistisk sentralbyrå spår en oppgang i fødselstallet. Til Klassekampen (pdf) uttalte vi:

– Man snakker mye om stordriftsfordeler, men lite om stordriftsulemper. En stor fødeavdeling kan være bra dersom man deler opp i små nok enheter til at man kan drive på en kvalitetsmessig skikkelig måte. Men hvis enhetene blir for store, blir det uoversiktlig både for fødende og for de ansatte, sier hun.

Liv laga støtter professor ved Oslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad sitert i Klassekampen:

– En fordel ved å ha mer enn en fødeavdeling i Oslo er at man har en avlastningsavdeling dersom det skulle oppstå en infeksjon på den ene fødeavdelingen.

Lavrisikotilbudet

Rikshospitalet og Ullevål har i dag hver sin jordmorstyrte fødestue for lavrisikofødende: Føderiket og ABC. Liv laga har vært med og representert brukerne i en arbeidsgruppe som skulle beskrive dagens og morgendagens tilbud til friske fødekvinner i Oslo.

I rapporten (pdf) skriver vi:

Brukerrepresentantene støtter innholdet i denne rapporten og vil presisere at siden forskjellige kvinner har forskjellige behov ønsker brukerne et så differensiert tilbud som mulig. Brukerrepresentantene ønsker at informasjon om lavrisikotilbudene blir bedre, slik at flere friske kvinner med friske fostre kan velge en lavrisikoenhet framfor tradisjonell fødeavdelingen. Kvinnene og deres evt. partnere må få veiledning slik at de kan ta et informert valg.

Liv laga ønsker at både ABC og Føderiket skal bestå. De gir ulike tilbud, Føderiket er et femårig prosjekt som bør fullføres, og de gir en unik mulighet for forskning på både vanlige fødsler og nye turnusordninger for jordmødrene.

Les bloggen Hei baby! Elin utdyper der hvorfor hun er kritisk til gigantavdeling og tilhenger av Føderiktet.

Føden i Kongsberg er stengt

Kongsberg fødeavdeling er stengt etter flere tragiske dødsfall. De fødende må i stedet kjøre til sykehuset i Drammen.

Saken har vakt stor oppsikt i media – heldigvis! Det er sjelden at Helsetilsynet er så krasse at hele avdelinger blir stengt. Vi håper at stengingen blir så kortvarig som mulig – men lang nok til at de kritikkverdige forholdene blir rettet opp i.

Vi var med i et innslag i NRK Østafjells tirsdag morgen (wma-fil). (Rettighetene tilhører NRK, men for å gjøre det enklest mulig for våre lesere har vi lagt ut et utklipp av saken på våre egne sider.)

Liv laga følger utviklingen i saken og vi kommer tilbake med mer informasjon.

Lenker

Laagendalsposten

–        Alltid trist når noe går galt

NRK Buskerud

TV 2

Andre medier

 

Ikke sunt å amme?

Etter oppslag i NRK om at amming ikke har noen helseeffekt er mange forvirret.Vår søsterorganisasjon er ekspert på dette området, og vi ber mødre søke hjelp der. Ammehjelpen svarer Sven Magnus Carlsens påstander her.

I et nyhetsbrev skriver Ammehjelpen:

«Mødre og gravide som har fått opplysninger om at amming er bra for barnets helse, blir i villrede etter et slikt medieoppslag. Mange mødre kjemper hardt for å få til ammingen, og med god hjelp kommer de fleste over kneika og får til en god ammeperiode. Disse kvinnene må ikke få inntrykk av at de har kjempet forgjeves! En stor overvekt av studier viser at amming har positiv effekt på barnet, og for mors egen helse og velbefinnende.

Ammehjelpen har allerede fått henvendelser fra mødre som har sett dette innslaget. Hvem skal man tro på? (…) Det er kommet e-poster fra mødre til Ammehjelpen som ber oss bekrefte at de ikke har strevd forgjeves med å få til ammingen. Ammehjelpen støtter seg på god og seriøs forskning som stadig viser fordelene ved amming, både for mor og barn. Vår oppfordring går til alle dere som føler dere provosert: Send e-post til NRK Dagsrevyen, info@nrk.no og gi tilbakemelding på vinklingen av innslaget. Ammehjelpen støtter dere!»

Vi slenger oss på denne oppfordringen, ta kontakt med NRK (trondelag@nrk.no og info@nrk.no) og gjerne forskeren Carlsen også.

Lenker

Liv lagas lobbyarbeid

Liv laga arbeider for bedre helsetjenester for gravide, fødende og barselfamilier. Mye tid brukes til å påvirke nasjonale myndigheter. Her er noen eksempler på Liv lagas lobbyarbeid.

Se også For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt

Naturlige fødsler

Vi arbeider for at naturlige fødsler skal lønne seg. Per i dag er det mer lønnsomt for helseforetakene med fødsler der kvinnen får riestimulerende eller epidural, der hun revner og må sys, osv. Bruker kvinnen lang tid på å føde, og føder naturlig, tar hun opp ressurser som føderom og jordmor, uten at helseforetaket får dekket kostnadene. Derfor er vi svært glade for at Stortinget vedtok å endre dette: «Komiteen påpeker at fødende i utgangspunktet er friske, og mener det gir feil signal når intervensjon i fødselshjelpen premieres økonomisk. Komiteen vil derfor henstille til Regjeringen om å ta hensyn til dette i vurderingen av finansiering av fødselshjelpen.»  Vi tør påstå at dette momentet ikke hadde kommet med uten vårt høringssvar.

Dette kan få svært positive følger for både mykenheter på store sykehus og fødestuer i distriktene. Se mer om finansiering i vårt høringssvar.

Tallkrav erstattes med nye kvalitetskrav

Illustrasjon: fakkeltorgSiden 1997 har fødeenheters være eller ikke være vært knyttet opp til tallkrav. Utgangspunktet var fornuftig: helsepersonell trenger mengdetrening for å gjøre en god jobb. Dessverre fikk tallkravet uheldige konsekvenser ved at tallene ble tatt bokstavlig. Hvis ikke fødeavdelingene passerte 400 fødsler årlig, ble det automatisk antatt at kvaliteten var for lav. Konklusjonen var at små fødeavdelinger burde legges ned, en mangeårig trussel for små fødeavdelinger.

Helt siden 2006 har vi etterlyst nasjonale retningslinjer som kan brukes til å sikre kvaliteten ved alle fødeenheter, uansett størrelse. Vi er derfor svært fornøyde med at Stortinget har bestemt at tallkravene skal erstattes av nye kvalitetskrav og at det skal lages nasjonale retningslinjer for både organisering av, og innholdet i, både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet med kvalitetskravene starter allerede med et seminar 18. desember 2009, der Liv laga skal holde et innlegg om kvalitet sett fra brukerne.

Vi vil fortsette å jobbe for best mulig kvalitet på både de små og store enhetene, og for at fødestuene og de små avdelingene skal få stabile og levelige kår.

Se mer i våre høringssvar:

Flaskeernæring

Illustrasjon flaskeernæringVi har flere ganger påpekt behovet for bedre informasjon om flaskeernæring. I Stortingsmeldingen er hele barseltiden kun overfladisk behandlet, og morsmelkerstatning er ikke nevnt. Derfor skrev vi i vårt høringssvar «Ikke bare ammende, men også flaskematere trenger informasjon. Det er svært vanskelig for disse per i dag å finne kvalifisert informasjon.» Vi nevnte også dette på den muntlige høringen. Dette førte til at Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling konsekvent skrev ammingen eller flaskematingen, i steder for kun amming. Og at de tok med følgende avsnitt: «Komiteen er kjent med de positive effektene av amming og anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres for å fremme amming. Samtidig vil komiteen understreke at kvinner som av ulike årsaker ikke kan eller vil amme, må få bedre informasjon om flaskemating. Departementet bes påse at det utarbeides veiledningsmateriell om dette som er tilgjengelig for helsepersonell og brukere.»

Tolk og doula

I 2007 foreslo vi for første gang at fremmedkulturelle kvinner bør få støtte av en doula, en fødselshjelper som kan fungere som språklig og kulturell tolk. I 2010 starter vi opp vårt doulaprosjekt der tokulturelle kvinner skal utdannes til doulaer for sine medsøstre. Selv om flertallet i Helse-og omsorgskomiteen to ganger har omtalt prosjektet og sågar bedt regjeringen etablere det, er ikke finansieringen i boks per desember 2009. Vi håper likevel at det skal bli virkelighet i løpet av neste år. Illustrasjonfoto: Nasir Kahn

Vil du hjelpe oss slik at vi kan fortsette og utvide arbeidet vårt? Meld deg inn! Ditt medlemskap genererer offentlige driftstilskudd. 🙂