Vil ha flere ammekyndige helsestasjoner!

En oversikt over ammekyndige helsestasjoner (pdf) viser at det kun er 14 helsestasjoner som er klassifisert som ammekyndig. Vi trenger flere ammekyndige helsestasjoner og nå starter Liv laga en aksjon for å få det til! 

I en nylig rapport fra Helsetilsynet, viser det store sprik i barselomsorgen i Norge. Herunder også oppfølgingen hos den nybakte – ammende – mor.

At mødre blir sendt hjem for tidlig, kan føre til store ammeproblemer. Dette sammen med manglende, og ikke minst; kyndig oppfølging, fører ofte til at mødre gir opp ammingen for tidlig.

Hvordan bli en ammekyndig helsestasjon?

Nasjonalt kompetansesenter for amming har i samarbeid med LaH (Landsgruppen av helsesøstre) utarbeidet faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner. Retningslinjene tar utgangspunkt i Mor-barn-vennlige initiativ og WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming og er tilpasset forholdene i helsestasjonstjenesten. Retningslinjene består av seks punkter som samlet utgjør en kvalitetsstandard for ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

For å oppnå dette må den enkelte helsestasjon:

  • Utarbeide en skriftlig prosedyre som konkret beskriver hvordan faglige retningslinjer forammeveiledning skal iverksettes.
  • Ansatte ved helsestasjonen skal ha oppdaterte kunnskaper om ammeveiledning. Evalueringen av helsestasjonene fokuserer på at de faglige retningslinjene følges og at man i praksisviser kunnskapsbasert ammeveiledning.

Aksjon «Flere ammekyndige helsestasjoner»

Liv laga har startet en aksjon: Flere ammekyndige helsestasjoner, og målet vårt er at flere og flere helsestasjoner skal bli ammekyndig.
Vi er avhengig av at brukere tipser oss og kommer med innspill. Personlige erfaringer er den beste motivasjonen!

Fortell om hva du har opplevd og/eller om hvordan aksjonen bør arbeide.

Du kan gi dine innspill i kommentarfeltet nederst, per e-post info@liv-laga.no eller via sosiale medier:

Liv lagas lobbyarbeid

Liv laga arbeider for bedre helsetjenester for gravide, fødende og barselfamilier. Mye tid brukes til å påvirke nasjonale myndigheter. Her er noen eksempler på Liv lagas lobbyarbeid.

Se også For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt

Naturlige fødsler

Vi arbeider for at naturlige fødsler skal lønne seg. Per i dag er det mer lønnsomt for helseforetakene med fødsler der kvinnen får riestimulerende eller epidural, der hun revner og må sys, osv. Bruker kvinnen lang tid på å føde, og føder naturlig, tar hun opp ressurser som føderom og jordmor, uten at helseforetaket får dekket kostnadene. Derfor er vi svært glade for at Stortinget vedtok å endre dette: «Komiteen påpeker at fødende i utgangspunktet er friske, og mener det gir feil signal når intervensjon i fødselshjelpen premieres økonomisk. Komiteen vil derfor henstille til Regjeringen om å ta hensyn til dette i vurderingen av finansiering av fødselshjelpen.»  Vi tør påstå at dette momentet ikke hadde kommet med uten vårt høringssvar.

Dette kan få svært positive følger for både mykenheter på store sykehus og fødestuer i distriktene. Se mer om finansiering i vårt høringssvar.

Tallkrav erstattes med nye kvalitetskrav

Illustrasjon: fakkeltorgSiden 1997 har fødeenheters være eller ikke være vært knyttet opp til tallkrav. Utgangspunktet var fornuftig: helsepersonell trenger mengdetrening for å gjøre en god jobb. Dessverre fikk tallkravet uheldige konsekvenser ved at tallene ble tatt bokstavlig. Hvis ikke fødeavdelingene passerte 400 fødsler årlig, ble det automatisk antatt at kvaliteten var for lav. Konklusjonen var at små fødeavdelinger burde legges ned, en mangeårig trussel for små fødeavdelinger.

Helt siden 2006 har vi etterlyst nasjonale retningslinjer som kan brukes til å sikre kvaliteten ved alle fødeenheter, uansett størrelse. Vi er derfor svært fornøyde med at Stortinget har bestemt at tallkravene skal erstattes av nye kvalitetskrav og at det skal lages nasjonale retningslinjer for både organisering av, og innholdet i, både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet med kvalitetskravene starter allerede med et seminar 18. desember 2009, der Liv laga skal holde et innlegg om kvalitet sett fra brukerne.

Vi vil fortsette å jobbe for best mulig kvalitet på både de små og store enhetene, og for at fødestuene og de små avdelingene skal få stabile og levelige kår.

Se mer i våre høringssvar:

Flaskeernæring

Illustrasjon flaskeernæringVi har flere ganger påpekt behovet for bedre informasjon om flaskeernæring. I Stortingsmeldingen er hele barseltiden kun overfladisk behandlet, og morsmelkerstatning er ikke nevnt. Derfor skrev vi i vårt høringssvar «Ikke bare ammende, men også flaskematere trenger informasjon. Det er svært vanskelig for disse per i dag å finne kvalifisert informasjon.» Vi nevnte også dette på den muntlige høringen. Dette førte til at Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling konsekvent skrev ammingen eller flaskematingen, i steder for kun amming. Og at de tok med følgende avsnitt: «Komiteen er kjent med de positive effektene av amming og anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres for å fremme amming. Samtidig vil komiteen understreke at kvinner som av ulike årsaker ikke kan eller vil amme, må få bedre informasjon om flaskemating. Departementet bes påse at det utarbeides veiledningsmateriell om dette som er tilgjengelig for helsepersonell og brukere.»

Tolk og doula

I 2007 foreslo vi for første gang at fremmedkulturelle kvinner bør få støtte av en doula, en fødselshjelper som kan fungere som språklig og kulturell tolk. I 2010 starter vi opp vårt doulaprosjekt der tokulturelle kvinner skal utdannes til doulaer for sine medsøstre. Selv om flertallet i Helse-og omsorgskomiteen to ganger har omtalt prosjektet og sågar bedt regjeringen etablere det, er ikke finansieringen i boks per desember 2009. Vi håper likevel at det skal bli virkelighet i løpet av neste år. Illustrasjonfoto: Nasir Kahn

Vil du hjelpe oss slik at vi kan fortsette og utvide arbeidet vårt? Meld deg inn! Ditt medlemskap genererer offentlige driftstilskudd. 🙂

For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt

Liv laga mener at for å få til gode løsninger lokalt må vi jobbe for best mulig betingelser nasjonalt. Derfor deltar vi i høringer, og fremmer vår sak så ofte vi kan i møte med myndighetene. Dette er spesielt viktig nå fordi svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen er i endring.

 

Arbeidet er krevende, men også givende fordi vi ser at det nytter! Sonja Sjøli i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget skrøt av arbeidet vårt på en høring i november 2009.

– Jeg vil berømme dere for den jobben dere gjør. Jeg har jo fulgt dere noen år. Det er høy kvalitet på alt dere produserer av innspill. Det er virkelig imponerende. I forbindelse med stortingsmeldingen leverte dere et solid høringsvar som var meget godt gjennomarbeidet.

Takknemlig leder

Leder Ingeborg Altern Vedal er takknemlig for rosen.

– Det er hyggelig å få slike honnørord. Og enda bedre er det å se at arbeidet bærer frukter ved at våre innspill blir tatt med og endrer politiske prioriteringer, sier hun.

Hun påpeker at brukermedvirkning er i vinden i helsevesenet for tiden.

– Vi er heldige med timingen, og er glade for at politikere og fagfolk vil lytte til oss. De virker oppriktige interesserte i jobben vi gjør. Samtidig skulle jeg gjerne sett at anerkjennelsen ikke bare var ord, men at vi fikk nok økonomisk støtte til å fortsette arbeidet vårt, sukker Altern Vedal.

 

Hva er en høring?

Når stortinget og regjeringen ønsker innspill på saker inviterer de organisasjoner o.a. til høringer. Høringene er skriftlige og kan også være muntlige. Høringer vi har deltatt på.

Politisk saksgang

Departementet skriver et høringsnotat om en sak. Det holdes gjerne seminarer før og etter.

Organisasjoner o.a. skriver høringssvar, og møter ofte departementet i tillegg.

Departementet skriver så en stortingsmelding eller en proposisjon som sendes til stortinget.

Stortingskomiteen inviterer til skriftlig og muntlig høring. Komiteen diskuterer saken og skriver en innstilling om saken.

Innstillingen og meldingen/proposisjonen diskuteres i stortinget og flertallet i stortinget fatter vedtak om hvordan saken skal følges opp, f.eks. om regjeringen skal konsentrere arbeidet om visse områder.

Rekker ikke alt

– Liv laga er en fersk og liten organisasjon, og det er mange ting vi gjerne skulle tatt fatt i. Dessverre er ressursene knappe, og vi har derfor valgt å konsentrere oss om det som vil få positive virkninger for flest mulig, forteller lederen.

Hun sitter i Nasjonalt råd for fødselsomsorg og får gjennom det vervet mulighet til å påvirke myndighetene direkte.

– Vi ser at det nytter! «Våre saker» er flere ganger blitt tatt med i offentlige dokumenter. Men vi skulle gjerne hatt kapasitet til å arbeide mer regionalt og lokalt også. Jeg beklager at vi ikke rekker over alt, sier hun.

Se egen sak med eksempler på Liv lagas lobbyarbeid.

Vil du hjelpe oss slik at vi kan fortsette og utvide arbeidet vårt? Meld deg inn! Ditt medlemskap genererer offentlige driftstilskudd. 🙂