Dårligere følgetjeneste?

Følgetjeneste – at jordmor eller lege følger en fødekvinne til sykehuset – er viktig for kvinner med lang reisevei. Fra nyttår er det helseforetakene som har ansvaret for følgetjenesten. Liv laga frykter et dårligere tilbud. Regjeringen kom med falske påstander i juni. Hvorfor skal vi stole på myndighetene nå?

 

Ei kvinne med lang reisevei til fødestedet bør ha mulighet til følgetjeneste slik at hun kan få hjelp underveis. Der hvor det er lokale tilbud om følgetjeneste kan kvinnen undersøkes før avreise slik at fagfolk kan vurdere om hun bør reise til sykehuset eller ikke. Kanskje går fødselen så sakte at hun bør vente hjemme en stund til for å unngå bomtur. Kanskje er hun kommet så langt at det ikke er forsvarlig å legge ut på veien – i hvert fall ikke uten kvalifisert følge.

Følgetjeneste gir trygghet

Følgetjeneste betyr trygghet for kvinnene når de er i fødsel – de slipper fødsel uten kvalifisert hjelp. I tillegg gir tilbudet om følgetjeneste trygghet for gravide – de slipper å grue og engste seg unødig i månedene før nedkomst.

Dårligere tilbud?

Regjeringen har bestemt at fra 1. januar 2010 skal ansvaret for følgetjenesten overføres fra kommunene til helseforetakene. Liv laga synes det er underlig at dette skjer et halvt år før kommunene og helseforetakene skal inngå langsiktige planer for fødselsomsorgen i sitt område. Siden planene ikke er på plass havner følgetjenesten i et vakuum.

Mange er engstelige – vil kvinner som i dag har følgetjeneste miste denne? Kommer følgetjenesten til å bli dårligere? I følge Jordmorforeningen har fylkeskommuner og kommuner truet med å si opp avtaler med jordmødre om følgetjeneste fordi det ikke lenger er deres ansvar. Imidlertid understreket Helsedepartementet før jul at følgetjeneste opprettholdes fra 1. januar 2010 slik at ikke endringene i ansvarsforhold rammer brukerne. Vi er imidlertid ikke beroliget.

Per i dag er det så godt som ingen informasjon på helseforetakenes sider. Har de informert brukerne om hvordan tilbudet blir om få dager? Vi har søkt etter følgetjeneste på sidene nedenfor, uten å finne noe relevant tekst utover en PowerPoint-presentasjon hos Helse Midt. Vi minner om at gravide i følge Pasientrettighetsloven har rett på informasjon om relevant helsehjelp, inklusiv følgetjeneste!

Helse Nord

Helse Midt – Avtalene som inngås vil kunne være videreføring av dagens ordninger eller være en beredskap ut fra de lokale fødeavdelinger

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Regjeringen feilsiterer Nasjonalt råd

Intensjonen i Stortingsmelding 12, «En gledelig begivenhet» var å styrke følgetjenesten. Likevel ville ikke regjeringspartiene lovfeste kvinners rett til følgetjeneste. De framstilte det som de i saken fulgte råd fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Det gjorde de ikke! Både fagfolk og brukere i rådet har i lang tid kjempet for at kvinner skal ha rett til følgetjeneste – sist i organisasjonenes høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg var rådgivere for regjeringen i arbeidet med stortingsmeldingen. Helsedepartementet spurte «Hvilken kompetanse er nødvendig for en faglig forsvarlig følgetjeneste?» Regjeringen ville vite om ambulansepersonell er kvalifisert følge for kvinner som kan komme til å føde på vei til fødestua. Rådet svarte at følgetjenesten skal både sikre medisinskfaglig forsvarlighet, og å skape trygghet for den gravide. Den må ha kompetanse i grunnleggende fødselshjelp, det forutsetter kunnskap om faresignaler, forløsning, komplikasjoner, samt ta seg av den nyfødte.

Rådet ble ikke spurt om tjenesten bør lovfestes. At Sonja Mandt-Bartholsen (Ap) i Stortingssalen framstiller det som om de rød-grønne, i motsetning til de borgerlige, lytter til Rådet i spørsmålet om følgetjeneste er hårreisende. Det ble ikke bedre av at statssekretær Dagfin Sundsbø gjentok framstillinga i Dagsnytt atten samme kveld.

Idealistiske jordmødre

De rød-grønne hadde mulighet til å sikre fødekvinner i distriktene et godt og trygt tilbud. I stedet skal hver enkelt sak behovsprøves av helseforetaket. Hvordan kan ei jordmor på sykehuset to timer unna vurdere hvorvidt en kvinne i fødsel trenger følgetjeneste? På hvor ofte og høyt hun skriker?

Fødekvinner i områder uten følgetjeneste må fortsatt frykte en fødsel uten kvalifisert fødselshjelper. De heldige trygges litt av idealistiske jordmødre som gir brukerne mobilnumrene sine. Kvinnene får ringe sin jordmor døgnet rundt, og hun blir med som følge om hun kan. Jordmora får ikke betalt for en slik døgnkontinuerlig vakt. Likevel tar hun det nødvendige ansvar for de fødende. Hadde bare regjeringspartiene vært like kloke.

Sommerstengte fødeavdelinger i Midt-Norge

Åpent brev vedrørende sommerstengte fødeavdelinger i Midt-Norge, til berørte helseforetak, deres styrer, departementet og stortingskomiteen

Sommeren 2008 hadde fødende i Midt-Norge et dårlig tilbud. Vi henvender oss til dere nå fordi vi ønsker å bidra til at dette ikke gjentas i 2009. Vi minner om at det er om sommeren det fødes flest barn per måned og at det derfor i disse ukene er nødvendig med økt beredskap, ikke nedskjæringer i tilbudet.

Vi har opplysninger om at det er vedtatt at fødeavdelingen i Kristiansund skal holde sommerstengt fra 19.juli og fire uker frem. En av begrunnelsene er at sykehuset vil unngå bruk av vikarer fordi fast personal gir et bedre tilbud til de fødende. Vi er enig i premisset, men ikke i konklusjonen. Vi mener konklusjonen burde være å sette opp en feriekabal som sikrer en kombinasjon av fast og innleid personale.

Det ryktes at man i Orkdal skal stenge fødeavdelingen mellom 8 og 12 uker sommeren som kommer.Orkdal sjukehus Avgjørelsen om dette skal falle først i midten av april. Dette er altfor sent. Vi forventer en snarlig avgjørelse av hensyn til de gravide, og at alle som har termin i sommer blir informert om løsningene. Vi har opplysninger om at Orkdal ikke tidligere har hatt noen problemer med å ordne en god og forsvarlig sommerturnus, og at man her ikke ser et problem i forhold til å kunne gjøre det i år også.

Ledelsen ved St. Olav har tidligere vist at de setter økonomi foran fødendes behov. Vi ber om at de i 2009 lar fødeavdelingen på St. Olav, både den på Orkdal og de to i Trondheim, være i full drift hele året, hele uka, hele døgnet. Vi venter i spenning på SINTEFs evaluering av stengingen i 2008.

I tillegg til Kristiansund, Orkdal og St. Olav har vi akkurat fått bekreftet at det også i år er planer om å sommerstenge i Molde. Molde er vedtatt stengt i fire uker.

Et bedre tilbud?Molde sjukehus

Vi har vanskelig for å se at det å sommerstenge en fødeavdeling er å gi de gravide og fødende i den berørte perioden et bedre tilbud. Økt avstand til fødselshjelp er selvfølgelig en merbelastning for den enkelte.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at det på ikke ble opprette følgetjeneste for de fødene på Nordmøre sist sommer. Dette medførte bl.a. til at en ortoped måtte ta imot et barn i styrtfødsel og at jordmødre fulgte fødende uten å få betaling når hun mente det var uforsvarlig å sende den fødende uten kvalifisert følge.

Vi ber om at Helse Midt-Norge og de enkelte helseforetakene i samarbeid med de berørte lokalsamfunnene finner fram til bedre løsninger enn i fjor. Det er viktig med en god dialog mellom de enkelte foretakene og sykehusene fordi beslutninger om stenging to steder samtidig slår spesielt uheldig ut for befolkningen som bor i «grensetraktene». Vi ber dere undersøke mulighetene for å sette opp en turnus som er forsvarlig og god – med både fast bemanning og gode, kvalifiserte vikarer.

Vi håper at de kan komme frem til en løsning som er god for de sommerfødende i Midt-Norge.

Økonomisk gevinst

Helse Midt-Norge skal ha spart 2 millioner på å sommerstenge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde sommeren 2008. Vi ber om å få å se et fullstendig regnskap fra denne perioden, fortrinnsvis et der også kommunens og NAVs merutgifter er tatt med. Et slikt regnskap som viser samfunnsøkonomisk/offentlige etaters gevinst eller tap bør offentliggjøres.

Vi vil minne om at tidligere helseminister Sylvia Brustad, sommeren 2007 kom med tydelige føringer om: «At ingen fødeavdelinger skulle stenge på grunn av økonomi alene».

Liv laga setter et stort spørsmålstegn ved Helseforetakenes måte å gå frem på når det gjelder tilbudet til de sommerfødende. Vi forventer og krever at gravide og fødende kvinner skal tilbys et godt og trygt fødetilbud 12 måneder i året, sju dager i uken og 24 timer i døgnet! Vi ber derfor helseforetakene redegjør for hva de legger i begrepet «forsvarlig helsehjelp» til gravide, fødende og barselfamilier, og hvordan foretakene akter å sikre at kravet om forsvarlig hjelp blir fulgt også om sommeren. Vi ber om at foretakene anstrenger seg til det ytterste for å oppfylle Verdens helseorganisasjons retningslinjer for fødsel.

Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

Skal jordmødre ta sommerferie?

Den 1. juli 2008 gikk det et klipp på NRK Dagsrevyen der det hørte ut som om Liv laga mener at jordmødre og fødselsleger ikke skal ha sommerferie. Klippet var tatt ut fra sin sammenheng, en debatt i Her og nå. Vi vil herved avkrefte at Liv laga mener at alle som jobber innen fødselsomsorgen må jobbe hele sommeren!

Siden 2002 har høysesongen for fødsler flyttet seg fra tidlig vår til sommer. Derfor bør ikke helseforetakene pålegge de ansatte å ta ut fire uker ferie om sommeren, men heller oppfordre dem til å ta ut noe av ferien utenom høysesongen.

Hør hele innslaget med debatten her. (mp3-fil). Takk til Her og når som villig delte klippet med oss 🙂

Sommerstenging i Narvik

 

Erfaringer fra Narvik viser at det nytter å kjempe. Sommeren 2007 ble fødeavdelingen stengt. I 2008 var vi med på å hindre stenging.

 

Sommeren 2007 opplevde vordende foreldre i Narvik at fødeavdelinga ble feriestengt. Dette til tross for iherdig kamp og motstand fra brukere, og etter hvert fra lokal- og fylkespolitikere.

Brustad på banen

Jeg og en annen sommerfødende fikk i juni et kort møte med daværende helseminister Sylvia Brustad. Etter møtet kom hun med føringer om at «ingen fødeavdelinger skulle sommerstenges pga økonomi alene». Hun var også i dialog med Helse Nord og ba dem gjøre hva de kunne for å holde sommeråpent i Narvik, eller i det minste redusere stengetiden. Narvik ble trukket spesielt frem bl.a. pga svært manglende informasjon og dialog med brukerne.)

Uttalelsene fra Brustad ble en halv seier for oss, men kom dessverre for sent til at ledelsen i UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge som eier Narvik sykehus) fant det forsvarlig å snu. For fødekvinnene den sommeren innebar det at de måtte forholde seg til en ekstra reisevei på ca 14 mil.

UNN ville stenge i 2008

Innsatsen ga viktige erfaringer for oss som deltok. Ikke minst opplevde vi at det faktisk nytter å stå på, det nytter å kjempe, mase, ringe bruke media, politikere, næringsliv m.m. for alt det er verdt. Dette var erfaringer som kom godt med i vår, da ledelsen i UNN nok en gang la frem et forslag om at fødeavdelingen skulle stenges i fem uker: Styret i UNN stemte for forslaget, selv om erfaringene fra året før viste at der knapt var noe å spare, samt at Brustad hadde gitt føringer om at fødeavdelinger ikke skulle stenges for å spare penger.

Ledelsen i UNN brukte skiftende og muligens vikarierende argumenter for stenging, alt fra økonomi til vikarmangel.

Arbeidet mot stenging

Allerede tidlig i februar kontaktet vi helseministeren, stortingspolitikere og media. I april ble det avholdt en protestdemonstrasjon i Narvik med bred politisk støtte, og representanter fra berørte nabokommuner. Blant arrangørene av demonstrasjonen var representanter fra næringslivet, LO, tillitsvalgte fra sykehuset, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus og Liv laga. Samarbeidet var overveldende!

Demonstrasjonen gav ny giv for alle involverte – sms, e-post og brev ble sendt, og presset ble stort både på helseminister og på helseforetaket. Beskjeden fra Brustad var klar: Så lenge avdelingen kunne drives forsvarlig gjennom sommeren skulle den ikke stenges. Hun hadde en tett dialog med Helse Nord, og gjennom det kom de fram til at Helse Nord skulle be UNN forsøke å holde åpen fødeavdelingen i sommeren 2008.

Forsvarlig

Det viktigste argumentet overfor helseforetaket var å vise at det virkelig var mulig å få en forsvarlig turnus. De tillitsvalgte var uvurderlige i denne prosessen. Straks ledelsen ved UNN reverserte sommerstengingsvedtaket klarte lokal ledelse å sette sammen en forsvarlig turnus, og de klarte å få tak i trygge og gode vikarer.

Med dokumentasjon på en forsvarlig turnus, og i lys av Brustad uttalelser og føringer, måtte ledelsen i UNN bøye av og holde sommeråpent i sommer. Vi vant!