Årsmøteprotokoll 2011

Årsmøtet ble avholdt i Vårt Lands lokaler, søndag. 13. februar 2011 kl 13.30

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

Vedtak:

Ordstyrer:
Ingeborg Altern Vedal
Referent:
Siv-Lise Bendixen Stærk
Tellekorps:
Anne Luke og Lillifrid Annie Sakshaug
Protokollunderskrivere:
Guro Kjølstad Røste og Kristin Børsum Stenstad

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

Tilstede: Sarah Lindqvist, Anne Luke, Guro Kjølstad Røste, Lillifrid Annie Sakshaug, Kristine Børsum Stenstad, Siv-Lise Bendixen Stærk, og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem. Tre medlemmer hadde betalt medlemsavgiften på forhånd, tre medlemmer betalte medlemsavgiften på møtet. Et medlem hadde ikke betalt medlemsavgift, men ble innvilget talerett.

Vedtak:  Alle tilstedeværende som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Medlemmer som ikke har betalt innvilges talerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2010.

Årsmeldingen ble presentert av styret ved nestleder Ingeborg Altern Vedal og sekretær Siv-Lise Bendixen Stærk. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på regnskap og økonomi og evaluering av arbeidsplan.

Vedtak: Årsmelding for 2010 godkjennes uten endringer.

5. Godkjenning av regnskap for 2010 

Regnskapet ble presentert av styret. Regnskapet er ført av Kvestor ved Hans Petter Nissen. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor K-team.

Vedtak:  Regnskap for 2010 godkjennes.

6. Valg av styre

Anne Luke deltok for valgkomiteen og presenterte deres innstillingen til styret.

Leder:
Guro Kjølstad Røste, Oslo
Styremedlemmer:
Lillifrid Annie Sakshaug, Trondheim
Adriana Sertic, Oslo
Cathrine Lyngbø, Oslo
Kristine Børsum Stenstad, Oslo
Sarah Lindqvist, Oslo
Varamedlem:
Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret. Styret får fullmakt til å supplere seg med inntil to representanter frem mot neste årsmøte. Årsmøtet har ikke valgt nestleder, det nye styret konstituerer selv nestleder og andre verv seg i mellom.

7. Godkjenning av arbeidsplan for 2011.

Styret la frem sitt forslag til arbeidsplan for 2011. Arbeidsplanen ble drøftet i plenum. Det nyvalgte styret hadde noen innspill til planen som ble tatt med i det endelige resultatet.

Vedtak: Arbeidsplan for 2011 vedtas med noen endringer.

8. Godkjenning av budsjett for 2011 (pdf).

Budsjett for 2011 ble presentert av Ingeborg Altern Vedal. Budsjettet er satt opp på grunnlag av støtte fra offentlige myndigheter i 2010. 

Vedtak: Budsjettet godkjennes. Styret får fullmakt av årsmøtet til å gjøre nødvendige omprioriteringer ved endringer i finansiering og/eller offentlig tilskudd eller endrede forutsetninger for drift. Endringer skal gjøres innenfor rammen av Arbeidsplan for 2011.

10. Valg av valgkomité

Innstilling: 
leder: Anne Luke                           
Majala BjørnsenTamber

Siv-Lise Bendixen Stærk

Vedtak: Innstillingen er enstemmig vedtatt

11. Valg av revisor

Revisjonsselskapet K-team AS har sagt seg villige til å fortsette som revisor for inneværende periode. 
Vedtak: godkjent.

Møtet ble hevet kl 16.20.

Referent:

________________________

Siv-Lise Bendixen Stærk

 

Protokollunderskriver:                                                                                                            Protokollunderskriver:

 

________________________                                                                                          ___________________________

Guro Kjølstad Røste                                                                                                            Kristine Børsum Stenstad

Arbeidsplan 2011

Arbeidsplanen ble vedtatt på årsmøtet 13. februar 2001. Den er bygd opp i samme rekkefølge som budsjettet og viser hvilke områder vi vil jobbe med:

 1. Lobby
 2. Informasjon
 3. Media
 4. Organisasjon
 5. Medlemmer
 6. Prosjekt

Liv laga utformet høsten 2010 tre kjernesaker som danner overordnede mål for vår virksomhet. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i at vi skal jobbe videre med disse, samt følge opp tidligere arbeid og formålet definert i vedtektene. Kjernesakene er:

Krav på informasjon: Liv laga krever at sykehus, fastleger og helsestasjoner følger loven: Kvinnene har rett til å få forståelig informasjon og å få være med å bestemme over egen kropp og helse. Pasientrettighetsloven er tydelig på at vi som brukere av helsetjenesten har krav på informasjon som gjør oss i stand til å delta i beslutninger om egen helse. Liv laga jobber for å minne om og fremheve denne retten til informasjon.

Full jordmordekning: Liv laga krever at alle gravide som ønsker det skal få oppfølging av jord-mor og ingen fødende skal måtte føde uten hjelp av jordmor. Liv laga jobber for at oppfølging hos jordmor skal være et reelt alternativ for alle gravide, at alle som trenger følgetjeneste skal få det og at ingen kvinner i aktiv fødsel skal bli forlatt.

Trygghet, respekt og omsorg: familiene skal få omsorg, bli møtt med respekt, og være og føle seg trygge. Å bli møtt med respekt og forståelse for hva man opplever og ønsker er en selvfølge. Men dessverre opplever flere å ikke bli hørt, sett eller tatt vare på. Liv laga jobber blant annet med å tydeliggjøre brukernes rolle overfor helsearbeidere.

 

1.  Drive politisk arbeid (lobbyvirksomhet) og faglig arbeid

Følge opp nasjonale prosjekter gjennom brukerrepresentasjon og høringer

Representasjon i fagråd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg (nytt nasjonalt råd)

Liv laga er representert ved styreleder i Helsedirektoratets nye Fagråd. Arbeidet er ventet påbegynt i første halvår 2011.

Representasjon i arbeidsgruppe for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for barselomsorgen

Liv laga er representert ved styreleder i Helsdirektoratets arbeisgruppe som skal lage nasjonale retningslinjer for barselomsorgen. Dette arbeidet ble påbegynt i januar 2011 og det er planlagt 5 samlinger i løpet av året.

Nasjonal brukerundersøkelse

Liv laga ønsker å fortsette arbeidet med å få i gang nasjonale brukerundersøkelser. Hvordan kan politikere og fagfolk vite om folk føler seg trygge når de ikke blir spurt. Brukerundersøkelser er ønskelig for både hele forløpet under svangerskap, fødsel og barseltid.

Elektronisk helsekort

Vi vil fortsette å jobbe for elektronisk helsekort. Det blir stadig utsatt fra Helsedirektoratet, men vi mener det er nødvendig at dette tiltaket iverksettes snarlig.

Delta i høringer om statsbudsjettet og andre relevante høringer fra departementene, direktoratene, helseforetakene m.m.

Vi vil som tidligere forsøke å lage høringssvar, når vi blir invitert. Det bør være et mål å bli invitert til alle relevante høringer.

Jobbe for lokal brukermedvirkning

Det er ønskelig å få inn brukere fra flere steder i landet som brukerrepresentanter i de regionale helseforetakene, i kommunene og andre relevante fora. Arbeide for å virkeliggjøre dette og gi representantene god opplæring.

Støtte lokale/regionale aksjoner og annet lokalt/regionalt arbeid

Knytte kontakter, delta på konferanser o.l. nasjonalt og internasjonalt

Vi vil også, hvis ressursene tillater det, arrangere egne seminar e.l.

2.  Informere om Liv laga og vårt arbeid

Utvikle nettsatsningen

Utvikle nettstedet liv-laga.no eller lage  en felles nettportal for Liv laga og Fødsel i Fokus. Dette kan også bidra til økt rekruttering. Samle inn historier fra brukerne.

Satse sterkt på sosiale medier

Aktivt til stede på Facebook, gjøre som Ammehjelpen og pushe saker oftere. For eksempel med ukas tema på en bestemt dag i uka (mandager).  Relevante saker og artikler bør vi legge ut med en gang.

Delta i diskusjoner på forum og fortelle om Liv laga

Gi ut nytt medlemsblad

Gi ut blad alene eller sammen med Fødsel i Fokus. Skal fungere som medlemsblad og verveblad. Tilstrebe å lage blad som slipper mva. Gjerne flere utgaver i løpet av perioden hvis kapasitet

Informere brukere og fagfolk om Liv laga generelt

–        Stå på stands, søke om aktivitetstilskudd når det koster penger

–        Aktivt dele ut brosjyrer, som trykkes på norsk og engelsk, og gjerne flere språk

Starte arbeidet med en informasjonsfilm

Søke på ny om  finansiering og planlegge prosjektet.

3.  Være synlige i media gjennom redaksjonell omtale og leserinnlegg

Skrive leserinnlegg og kronikker

Ta kontakt med media for å gi brukernes syn på aktuelle saker

Være lett tilgjengelig for media

4.  Organisasjon

Finne ny løsning for administrasjon

Liv laga ønsker i 2011 å finne en ny løsning for administrasjon av organisasjonen og medlemmer, f.eks. ved å kjøpe administrative tjenester og regnskap av en annen organisasjon. Fortrinnsvis bør organisasjonen jobbe med beslektet tematikk slik av vi også kan samarbeide om prosjekter.

Samarbeide med andre organisasjoner

Vi ønsker å bygge videre på det gode samarbeidet med andre bruker- og kvinneorganisasjoner, slik som Ammehjelpen og Fødsel i Fokus. Vi mener at det er viktig å bevare vår egenart, samtidig som vi sørger for best mulig ressursbruk gjennom samarbeid om informasjonsarbeid, administrasjon og fag.

I tillegg vil vi samarbeide med fagorganisasjonene for barnepleiere, helsesøstre, jordmødre og leger.

På sikt ønsker Liv laga å også inngå samarbeid med internasjonale organisasjoner og organisasjoner i andre land.

Sikre økonomien og arbeide for å få flere inntektskilder

Medlemskontingent

Få flere medlemmer og arbeide for at flere av medlemmene betaler.

Annonsører og sponsorer

Om mulig, lønne et styremedlem til å jobbe med annonsører. Vedlikeholde kontakten med tidligere annonsører, og skaffe nye.

Tilskudd

Søke tilskudd fra relevante offentlige og private ordninger.

Gaver

Oppfordre privatpersoner og bedrifter til å gi gaver.

Ivareta organisasjons drift

Avholde styremøter jevnlig, planlegge årsmøte, følge opp regnskap osv.

5.  Rekruttere flere medlemmer og følge opp medlemmene

Øke medlemsmassen

Det er viktig å få flere medlemmer fordi flere medlemmer kan gi oss mer driftstilskudd og flere medlemmer kan bidra til at vi i større grad blir hørt, og gir oss et bredere demokratisk grunnlag.

Vedlikeholde medlemsantallet

Å opprettholde antall medlemmer og hindre frafall er også viktig. Vi ønsker å tydeliggjøre for våre medlemmer hva vi jobber med og at deres medlemskap er viktig for Liv laga. Månedelige nyhetsbrev er en metode, blad en annen.

Rekruttere flere aktive medlemmer

Vi ønsker en medlemsmasse som avspeiler brukergruppen, m.a.o. variasjon i bakgrunn, etnisitet, funksjonsnedsettelser, geografi, behov, ønsker osv. Vi ønsker å rekruttere flere menn til verv. Det er ønskelig å opprette fylkeslag og/eller lokallag på sikt.

Det beste er om lokalt og regionalt lobbyarbeid drives av lokale representanter, som antagelig vil ha større gjennomslagskraft hos myndighetene og i media. Å rekruttere ulike typer mennesker kan f.eks. gjennomføres ved å rette seg inn mot en gruppe av gangen, gjerne ved bruk av vervepremier og kampanjer.

Arbeide for å opprette region/fylkes- og eller lokallag

6.  Prosjektarbeid

Arbeide for å virkeliggjøre Doulaprosjektet

Fortsette å søke om støtte til prosjektet, etablere samarbeid med andre relevante organisasjoner m.m., følge opp prosjektplanen, presentere prosjektet for fagfolk og myndigheter når det lar seg gjøre.

Årsmelding 2010

Årsmeldingen for 2010 ble behandlet av styret 7. februar og skal behandles på årsmøtet søndag 13. februar 2011.

Innledning

Virksomhetens art og sted

Liv lagas formål er definert i vedtektene:

§1 Navn og formål:

Organisasjonens navn er Liv laga med undertittel organisasjon for svangerskaps-, fødsels,- og barselomsorg.

Organisasjonen er en brukerorganisasjon for gravide, småbarnsforeldre, pårørende og alle brukere som kommer i kontakt med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge.

Organisasjonens visjon er at alle som føder barn i Norge skal få den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid være og føle seg trygge. Liv laga vil jobbe opp mot myndigheter og beslutningsorganer for å fremme brukernes sak. Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.

Sågar alt arbeidet i 2010 har vært knyttet opp til formålet og til arbeidsplanen vedtatt på årsmøtet i 2010. En viktig del av arbeidet er informasjon: informere andre brukere og helsepersonell om at vi finnes og fortelle om arbeidet vårt slik at andre brukere får mulighet til å påvirke vår agenda i møte med myndigheter o.a. Se årsmeldingen for øvrig.

Liv laga hadde i 2010 ikke sekretariat, og har arbeidet ut fra styremedlemmenes bopel. Styremedlemmene i styret fram til årsmøtet er bosatt i Oslo, Stavanger, Narvik og Stjørdal, mens etter årsmøtet styret bestått av medlemmer bosatt i Oslo og Stavanger.

Årsmøtet 2010

Liv laga avholdt årsmøte søndag 9. mai 2010. Seks personer inkludert styret møtte opp. Samtlige av de oppmøtte hadde tale- og stemmerett. I tillegg til valg og behandling av arbeidsplan og budsjett ble det gjort enkelte mindre endringer i vedtektstekstene. Årsmøteprotokoll ligger på nettsidene. Reviderte vedtekter ligger også der.

Arbeidsplan for 2010

Arbeidsplanen for 2010 ble behandlet av styret 21. mars, og vedtatt på årsmøtet 9. mai 2010. De første fem er konkrete mål 2010, mens det sjette punktet er mer langsiktige mål.

Regnskap for 2010

Regnskapsføring, fakturering og revisjon

Regnskapet (pdf) presenteres i egen sak på årsmøtet. Vi var fornøyde med regnskapsfører Hans Petter Nissen i Ideell Økonomi i 2009 og fortsatte engasjementet i 2010. Samarbeidet har dessverre ikke fungert optimalt. Omtrent halveis i året ble Ideell Økonomi kjøpt opp av Kvestor. Imidlertid var det stort sykefravær i Kvestor og Liv laga ble prioritert ned. Dermed fikk vi ikke periodiske rapporter lik vi var lovet og heller ikke fortløpende svar på våre henvendelser. Dette skapte mye merarbeid for oss, og forsinket blant annet prosessen med automatisk fakturering. I tillegg fikk året en dårlig start ved at det ble  en del kluss med utseendelse av kontingentfakturaer, noe vi tror førte til at færre enn vanlig betalte sin kontingent i første runde.

Styret besluttet høsten 2010 å gå over til automatisk fakturering ved innmelding og kortløsning på nettsidene. På denne måten kan nye medlemmer betale kontingenten direkte, og vi tror dette vil kunne bidra til at flere betaler sitt medlemsskap. Det reduserer også utgiftene til fakturering og oppfølging hos regnskapsfører. Etter mye startproblemer, fikk vi systemet i gang i oktober. Alle nye medlemmer får automatisk faktura tilsendt på e-post etter innmelding, og kan også betale kontingenten umiddelbart med kort på nettsidene våre. Vi registrerer innbetalinger fortløpende og det er lett å holde orden på betalte og ubetalte fakturaer. Vi ønsker derfor å bygge videre på dette systemet i 2011.

Årsregnskapet er utarbeidet av Kvestor i tett dialog med styret da de første utkastene ikke var i tråd med styrets oppfatning av hvordan midlene var disponert i 2010. Styret stiller seg bak årsregnskapet slik det framstår nå.

Styret ser at vi bruker uforholdsmessig mye penger på regnskapsføring, uten at vi får den oppfølgingen vi trenger, og det sittende styret foreslår derfor at det nye styret vurderer om man ønsker andre løsninger for regnskapsføringen i 2011.

For å kunne søke om offentlig støtte fra Bufdir er det et krav om at regnskapet revideres av offentlig godkjent revisor. Regnskapet ble oversendt revisor K-team 7.februar. Revidert regnskap presenteres på årsmøtet.

Bruk av midler

I 2009 brukte vi tiltakskoder for å dele utgiftene inn i ulike områder. Etter erfaringer fra 2009  endret vi kodene slik at de bedre viser våre ulike aktiviteter – hvor mye vi bruker på hvert arbeidsområde. Kodene for 2010 kalte vi avdelingskoder, som igjen ble delt inn i prosjektkoder. Det meste ble oppgitt i overordnede koder i hele hundretall (tilsvarende avdeling), mens PR delte vi inn i ulike underområder etter prosjekt.

I årsregnskapet utarbeidet av Kvestor er avdelingsområdene dels slått sammen. Tabellen under viser utgiftene:

Avd.kode

Avdelingsnavn

Beløp

Årsregnskapet

Årsregnskapet

10

Lobby

13 291

Politisk arbeid, påvirkning

13 291

20

PR/Informasjon

73 898

PR/Informasjonsarbeid

82 926

30

Media

9 028

PR/Informasjonsarbeid

 

40

Organisasjon

70 533

Organisasjons og medlemsoppfølging

40 156

 

 

 

Administrasjonskostnader

33 395

50

Medlemmer

3 000

Organisasjons og medlemsoppfølging

 

60

Prosjekt

28 125

Prosjekter og aksjoner

28 125

80

Kontingent

18

Organisasjons og medlemsoppfølging

 

 

Totalt

197 893

 

197 893

I 2010 brukte Liv laga 13.291 på lobbyvirksomhet. Regnskapet reflekterer dog ikke fullt ut hva vi har brukt mest tid på i 2010. Svært mye av arbeidet på våren var ulike former for lobbyvirksomhet gjennom brukerreprsentasjon i ulike utvalg og fora. Dette har imidlertid vært verv den enkelte brukerrepresentant har fått betalt for av Helsedirektoratet eller andre offentlige instanser og er derfor ikke en del av Liv lagas regnskap, med unntak av lokal brukerrepresentasjon ved Oslo Universitetssykehus. Her fikk Liv laga betalt av OUS, og betalte ut dette videre til brukerrepresentanten.

Siden ingen av Liv lagas brukerrepresentanter får permisjon med lønn for å delta i denne type arbeid, og fordi Liv laga ikke har ressurser til å lønne dem, er vi avhengig av å få betalt for slik representasjon. Direkorat, helseforetakt m.m. er pålagt å ha brukerrepresentasjon i denne type arbeid. Se også 3. Fag og politikk 

PR/informasjonsarbeid var den største potten, 73 898. Det er viktig at flest mulig brukere og fagfolk kjenner til oss, slik at Liv lagas demokratiske grunnlag sikres og at vi får innpass i relevante prosesser regionalt og lokalt. Derfor valgt vi å bruker forholdsmessige mye midler på trykking og utsendelse av blader, samt på nettsidene. Vi fikk også noe inntekter gjennom denne satsningen, dvs. annonser.

Av samme grunn har vi brukt en del tid og penger på media, dvs. forsøke å få redaksjonell omtale og å få leserinnlegg o.l. på trykk. Til sammen brukte vi 9 028 på dette arbeidet.Under avdelingen Organisasjon har vi plassert regnskap og revisjon, som i 2010 ble på 33 395 kroner, og andre ting som har med økonomi å gjøre slik som gebyrer, budsjettutarbeidelse, regnskapsoppfølging osv.. I tillegg ligger her reise for styremedlem til årsmøte, saksforberedelser, besvaring av henvendelser og nettverkskontakt slik som samarbeid med andre organisasjoner og kontakt med potensielle sponsorer. Normalt styrearbeid slik som tid brukt på styremøter er det ikke betalt ut noe for, men saksforeberedelse som normalt ligger til et sekretariat er det delvis fakturert for.

Medlemmer er rett og slett timer brukt på kontakt med våre medlemmer. Det er dessverre brukt en del ressurser på oppfølging av innmeldte personer som det kan virke som ikke lenger ønsker å være medlem. Vi ber folk gi beskjed om de ønsker å melde seg ut. Med det nye medlemssystemet vil arbeidet med fakturering, nyhetsbrev, vedlikehold av medlemsliste etc. bli mye mindre krevende.

Under prosjekter og aksjoner ligger. doula-prosjektet. Se punkt 2.3 Være pådrivere for et eget doulatilbud til flerkulturelle kvinner som sikrer dem språklig og kulturell tolk, trygghet og kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Prosjektet er ikke en del av Liv lagas kjernevirksomhet, men hører inn under formålet slik det er formulert i vedtektene: ”Der hvor det blir nødvendig og mulig vil Liv laga søke å supplere det offentlige tjenestetilbudet.”

Etter en svært aktiv vår der også forholdsvis mye midler ble brukt på regnskap og revisjon hadde vi lite ressurser igjen til arbeidet på høsten. Vi hadde håpet å få inn private sponsorer og mange annonsører til å hjelpe på økonomien. Vi ønsket at utgivelsen av bladet skulle bli selvfinansierende med annonser, men dette lyktes ikke. Trykking og distribusjon ble delvis finansiert med annonser, mens alt annet arbeid ble gjort på dugnad, se Gi ut et nytt nummer av medlemsbladet. Ressursbruken våren 2010 og på bladet høsten 2010 gjorde at annet arbeid utført siste halvår stort sett har vært ulønnet.

Om årsregnskapet kan vi oppsummere at det gir et korrekt bilde av pengebruken i Liv laga i 2010, men det avspeiler ikke helt korrekt hva og hvor mye vi har brukt mest menneskelige ressurser på.

Fortsatt drift

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og at styret finner at forutsetningen er til stede. Liv laga vil fortsette arbeidet i 2011 forutsatt at et nytt styre blir valgt på årsmøtet 13. februar. Liv laga vil søke å opprettholde aktivitetsnivået forutsatt at organisasjonen får driftstilskudd gjennom statlige ordninger eller tilsvarende finansiering. Se ellers under 3. Oppsummering.

Styrets arbeid

Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fire personer, leder Guro Kjølstad Røste; nestleder Ingeborg Altern Vedal; økonomiansvarlig og sekretær: Siv-Lise Bendixen Stærk; og styremedlem Susanne Kleppa. I tillegg har styret hatt et varamedlem, Live Glesne Kjølstad.

Alle styremedlemmene er i jobb og har små barn som også krever sin oppmerksomhet. Det meste av arbeidet som gjøres, gjøres på frivillig basis, og aktivitetsnivået her derfor vært varierende. Enkelte oppgaver har blitt prioritert bort. I juni ble det klart at vi også i 2010 fikk driftstilskudd fra Bufdir og vi har derfor hatt mulighet til å lønne Ingeborg og Guro timesvis for noe av det arbeidet de har gjort.

Styremøter

Styret har i løpet av 2010 avholdt til sammen 9 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet. 

Arbeidsmiljø

 Liv laga har ingen ansatte. Styret og andre aktive medlemmer (frivillige) jobber ut fra sin bopel.

Likestilling

Se Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.

Påvirkning av det ytre miljø

Liv laga produserer ingen produkter som forurenser det ytre miljø. Ved innkjøp av kontorrekvisita, trykksaker o.a. søker vi å kjøpe mest mulig miljøvennlige produkter.

Evaluering av arbeidsplanen

Arbeidsplanen for 2010 ble delt inn i tre områder vi ønsket å jobbe med dette året. I tillegg satte vi opp mål for styret og for lokallag, og  langsiktige mål.  De tre områdene:

 • Hjertesaker
 • Organisasjon og informasjon
 • Fag og politikk.  

Under kommenterer vi hvert enkelt mål og måloppnåelse.

1. Hjertesaker

Årsmøtet utfordret sentralstyret til å definere 2-3 hjertesaker for å tydeliggjøre Liv lagas profil. Disse sakene ble vedtatt av styret i august og presentert i høstens blad og på nettsidene 14. oktober under kjernesaker. Vi har også lenket opp saken på vår Facebookside. Sakene er:

Krav på informasjon: Liv laga krever at sykehus, fastleger og helsestasjoner følger loven: Kvinnene har rett til å få forståelig informasjon og å få være med å bestemme over egen kropp og helse. Pasientrettighetsloven er tydelig på at vi som brukere av helsetjenesten har krav på informasjon som gjør oss i stand til å delta i beslutninger om egen helse. Liv laga jobber for å minne om og fremheve denne retten til informasjon.

Full jordmordekning: Liv laga krever at alle gravide som ønsker det skal få oppfølging av jord-mor og ingen fødende skal måtte føde uten hjelp av jordmor. Liv laga jobber for at oppfølging hos jordmor skal være et reelt alternativ for alle gravide, at alle som trenger følgetjeneste skal få det og at ingen kvinner i aktiv fødsel skal bli forlatt.

Trygghet, respekt og omsorg: familiene skal få omsorg, bli møtt med respekt, og være og føle seg trygge. Å bli møtt med respekt og forståelse for hva man opplever og ønsker er en selvfølge. Men dessverre opplever flere å ikke bli hørt, sett eller tatt vare på. Liv laga jobber blant annet med å tydeliggjøre brukernes rolle overfor helsearbeidere.

2. Organisasjon og informasjon

2.1 Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer

Gi ut et nytt nummer av medlemsbladet

Vi startet så vidt før sommeren og jobbet så intenst med bladet i august og september. Alt arbeid, dvs. annonsesalg, hente inn saker, skaffe skribenter, skrive, fotografere, redigere, innhente trykketilbud, skaffe adresser og «tegne» bladet ble gjort på dugnad. Vi fikk god hjelp av flere frivillige og særlig grafiker Heidi K. Selliers von Moranville gjorde en stor innsats hver eneste kveld i flere uker.

Medlemsbladet var et stort løft – nesten i største laget for oss. Men vi har fått mange positive tilbakemeldinger på det og håpet at det sammen med en vervekonkurranse skulle skaffe oss mange nye medlemmer.

Sende ut medlemsblad evt. brosjyre, til helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m.

Bladet ble distribuert til alle fastleger, gynekologer, private jordmødre, helsestasjoner, bibliotek, fødeenheter. I tillegg har vi delt ut eksemplarer på ulike arrangement,  på gata, i kafeer og kollektivtrafikk, frisørsalonger og venterom av ulike slag.

Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt.

Liv laga har fortsatt sitt underforum på Barnvedhjertet.no. Dessverre har oppfølging av dette vært en oppgave som har vært nedprioritert dette året. Facebooksiden har vi i større grad klart å følge opp. Vi har også engasjerte medlemmer utenfor styret som gir et viktig bidrag i dette arbeidet.

2.2 Rekruttering av flere aktive medlemmer

I forkant av årsmøtet etterlyste vi nye styremedlemmer på våre nettsider, Facebook, m.m. Vi fikk napp og det nye styremedlemmet, Guro Kjølstad Røste, tok t.o.m. utfordringen og stilte til valg som leder. Vi har også fått et par andre nye aktive medlemmer i Oslo-området, i tillegg til tidligere aktive der og i resten av landet.

Verve nye medlemmer og givere

I tillegg til bladet nevnt over har vi forsøkt å verve medlemmer via nettsidene våre, Facebook og i direkte kontakt. Vi arrangerte en vervekonkurranse i høst, annonsert i bladet, på nettsidene og på Facebook. Både ververe og medlemmer kunne vinne premier. Premiene var donert av annonsører og andre bedrifter, samt noen privatpersoner. Konkurransen ble avsluttet 15. desember, men hadde dessverre ikke hatt så stor effekt som vi håpet. En del nye medlemmer fikk vi imidlertid og det er bra! Dessuten håper vi at den kan bære frukter på sikt ved at Liv laga har fått en del oppmerksomhet.

Det var mange som ikke betalte kontingenten i vår. Det kan skyldes at e-post med faktura som ble sendt ut var lett å misforstå. I forbindelse med vervekonkurransen sendte vi ut purring til alle. Alle som betalte kontingenten innen 15. desember kunne vinne premier i konkurransen. Dette førte til at en del gamle medlemmer betalte kontingenten sin, men vi endte likevel opp med at kun halve medlemsmassen betalte.

I tillegg til konkurransepremiene har medlemmer kunnet benytte seg av rabatt i nettbutikkene til våre annonsører Hei Baby! og Lotusbarn. Vi vet ikke hvilken effekt denne medlemsfordelen har hatt.

I august ble vi godkjent av skattemyndighetene til å bli med i ordningen med skattefrie gaver, dvs. at gaver over 500 kr som gis til Liv laga kan trekkes av på skatten. Dette har imidlertid ikke gitt økte gaveinntekter per dags dato.

Etablere flere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats

Liv laga har et sovende lokallag i Rogaland. I tillegg er mange av våre medlemmer aktive i arbeidet for å bevare fødetilbudet i Narvik og i Midt-Norge. Vi ser at lokalt engasjement er en viktig forutsetning for å drive arbeidet lokalt, og håper vi på sikt vil få flere aktive lokallag/fylkeslag i hele landet..

Jobbe videre for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes og kommunenes brukerutvalg

I 2009 ba vi de regionale og lokale helseforetakene sørge for at våre brukergruppe ble representert i brukerutvalgene regionalt og lokalt, enten gjennom Liv laga eller andre relevante organisasjoner, og vi la ved en liste over disse. I april 2010 sendte vi en påminnelse og viste til arbeidet med å utarbeide plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg sammen med berørte kommuner: «Vi vil i den anledning minne om vår eksistens, da vi antar dere trenger brukerrepresentanter til dette arbeidet.»

De eneste som svarte direkte på disse henvendelsene var Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge, Helse Stavanger, Helse Bergen og Nordlandssykehuset. Ingen svarte positivt til vårt ønske om fast representasjon, men vi har i etterkant fått forespørsler om å sitte i mer tidsbegrensete fora, se 3.4 Langsiktige planer.

Helse Sør-Øst skrev bl.a. «Brukerutvalget er sammensatt etter forslag fra FFO og SAFO i region Sør-Øst, Kreftforeningen og Norsk Pensjonistforbund samt organisasjoner som arbeider innen rusfeltet. (…) Medlemmene i brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF legger i sin virksomhet til grunn at de representerer alle brukere og pasienter i helseregionen, og er i liten grad opptatt av å representere egen organisasjon.  Svært mange av de vil naturlig nok ha egne relevante erfaringer.»

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset skrev «Brukerutvalget har henvendelser fra flere organisasjoner om opptak som medlemmer, og har valgt å oppfordre disse til å la seg representere gjennom de brukerorganisasjonene som allerede sitter i Brukerutvalget.» Lignende argumentasjon har vi hørt fra andre. Da henviser vi til at vi ikke passer inn under paraplyorganisasjonene som sitter i brukerutvalgene i dag:

I brukerutvalget ved Nordlandssykehuset sitter FFO, Mental Helse, Pensjonistforeningen, SAFO og Kreftforeningen.

SAFO skriver på sine nettsider om deres medlemsorganisasjoner «Fellesnevneren for organisasjonene er at de kjemper for rettighetene til mennesker med en type funksjonsnedsettelse.»

FFO skriver at de er «Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.»

Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.

Alle disse tre er aktuelle som samarbeidspartnere for Liv laga. Men da Liv laga ikke jobber spesielt for hverken funksjonshemmede eller kroniske syke, ei heller jobber kun med psykisk helse, er det ikke aktuelt for oss å søke medlemskap i disse organisasjonene. Jeg tror heller ikke at vi ville blitt tatt opp om vi hadde søkt, da vår brukergrupper er gravide, fødende og nybakte foreldre.

Jeg forstår at plassene i brukerutvalget er knappe, og at vi ikke kan får sete der. Desto viktigere er det at vi o.a. relevante organisasjoner trekkes inn i saker som angår svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Jeg lurer derfor på om Nordlandssykehuset har startet arbeidet med en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, og i tilfelle hvem som representerer brukerne i dette arbeidet.

Vi har ikke fått svar på denne.

En viktig forutsetning for å jobbe videre med denne saken er at vi for det første har ressurser til å mobilisere flere aktive medlemmer lokalt, f.eks. fylkeskontakter som kan møte i offentlige og andre fora og tale gravide og fødendes sak, og for det andre får mulighet til å gi disse opplæring.

Vi fikk i juni noe kursmateriell fra FFO i Sør-Øst og på bakgrunn av dette og egen erfaring lagde vi en tråd i vårt forum: Å være brukerrepresentant Imidlertid er det viktig å gi brukerrepresentanter i framtida en mer systematisk opplæring i form av kurs. Vi har derfor søkt de regionale helseforetakene om midler til dette i 2011.

Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid

Vi har fått noen flere mannlige medlemmer i 2010, men foreløpig er det kun Kjetil Altern som har et formelt verv – leder av valgkomiteen. Vi har også fått henvendelser fra et par fedre som ønsker å bidra til neste utgave av bladet vårt.

2.3 Være pådrivere for et eget doulatilbud til flerkulturelle kvinner som sikrer dem språklig og kulturell tolk, trygghet og kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

Vi arrangerte i november et seminar om doulaprosjektet og rapporten etter dette er tilgjengelig her: http://liv-laga.no/arbeid/arrangement/doularapport

2.4 Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.

Vi har hatt økt kontakt med Fødsel i Fokus i 2010 og ønsker å videreutvikle samarbeidet med organisasjonen i 2011. Kontakten med Ammehjelpen er fortsatt god og verdifull, og de hjalp oss bl.a. med å arrangere doulaseminaret. I arbeidet med Doula-prosjektet har vi vært i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, blant annet Røde Kors. Se doularapport

2.5 Være synlige i media og ta initiativ til kontakt

Vi har vært i kontakt med media en rekke ganger, noen ganger har det ført til oppslag:

 • «Brukernes behov» Tidsskrift for jordmødre 08.01.2010
 • «Fødsler under ett tak» Klassekampen 12.03.2010 2
 • «Fødselsrapport slaktes» Klassekampen 15.04.2010 (papir og nett)
 • «Forsvar trygge, desentraliserte fødetilbud!» Vesterålen Online 22.04.2010
 • «Debatt: Forsvar trygge, desentraliserte fødetilbud» Brønnøysunds Avis 24.04.2010 9 (leserinnlegg, Liv laga nevnes)
 • «Forsvar trygge, desentraliserte fødetilbud» Vesteraalens Avis 24.04.2010 (leserinnlegg, Liv laga nevnes)
 • «Liv laga med ny leder» Dagens Medisin 19.05.2010
 • «Fryktar fleire aleinefødslar» Bergens Tidende 21.05.2010
 • «Alle skal bli hørt» Nordstrands Blad 02.06.2010
 • «Mari (28) fødte på badet» Klikk.no/Dagbladet 13.09.2010
 • «Debatt Forsvar fødestuene i Mosjøen og Brønnøysund» Brønnøysunds Avis 16.11.2010 (leserinnlegg, Liv laga nevnes)

2.6 Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet

Siden oppstarten av Liv laga fikk vi låne gratis server av en privatperson. Dessverre fikk vi tekniske problemer der i mai og måtte flytte til et profesjonelt webhotell. Flyttingen medførte mange problemer og timer for å finne løsninger, men alt fungerer bra i dag, bortsett fra at noen interne lenker er døde. I forbindelse med flyttingen endret vi også forumet, slik at dette ble et eget Liv laga-forum og at deler av det er åpent for gjester. Vi håpet at dette skulle gi økt aktivitet, men det ser ut som Facebook er den store vinneren blant sosiale medier per i dag.

Høsten 2010 fikk vi en funksjon for nyhetsbrev på plass på nettsidene. Målet er å sende ut månedlige nyhetsbrev til medlemmene, og også etablere nyhetsbrevtjeneste for andre, slik som media.

Det er en god del som kunne gjort nettsidene bedre, både med tanke på design, arkitektur og funksjonalitet. Dette har vi imidlertid ikke hatt ressurser til å prioritere. Nettsidene har imidlertid fått en ny funksjonalitet: nettbetaling. Medlemmer kan betale kontingenten med én gang ved å bruke kreditt/bankkort. Vi håper at denne muligheten skal gjøre at flere medlemmer husker å betale kontingenten. 

3. Fag og politikk

Vi vedtok:

 «Følge opp etterarbeidet til Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Engasjere seg i komiteer, samarbeidsutvalg der det er mulig og aktuelt. Særlig fokus på 3.1 Nye retningslinjer, 3.2 Nye kvalitetskriterier, 3.3 Ny nettportal o.a. informasjonstjenester, 3.4 Langsiktige planer, Oslo lavrisiko + alle andre,  3.5 Barselomsorgen, 3.6 Brukerundersøkelse, 3.7 Nytt helsekort»

I tillegg til årsmeldingen viser vi til følgende artikler på våre nettsider:

3.1 Nye retningslinjer

Vi har siden dannelsen av foreløperen til Liv laga, Aksjon mot fødekaos, arbeidet for å få nasjonale retningslinjer som definerer standarder for omsorgen.

Å utarbeide nye retningslinjer tar normalt omtrent to år. Helsedirektoratet besluttet å prioritere arbeidet med nye retningslinjer slik:

 • Barselomsorgen – ingen retningslinjer per i dag
 • Fødselsomsorgen – en veileder utgitt av Norsk gynekologisk forening
 • Svangerskapsomsorgen – gode retningslinjer, men trenger oppdatering

Vi ble i 2010 bedt om å representere brukerne i arbeidet med Barselomsorgen. Dette arbeidet startet i januar 2011 og leder Guro Kjølstad Røste og leder i Ammehjelpen Vibeke L.S. Høgseth, samt leder i Fødsel i Fokus Erja Lilja Perera representerer brukerne i utvalget som skal lage retningslinjene.

I tillegg har vi presset på for at Helsedirektoratet skal komme med avklaringer om overtid og igangsettelse:

3.2 Nye kvalitetskriterier

Tidligere ble antall fødsler ved en fødeinstitusjon brukt som et kvalitetskrav ut fra en tanke om at de ansatte trenger mengdetrening: for å kunne være fødeavdeling måtte avdelingen ha minst 4-500 fødsler årlig. Dette er etter vår mening  en dårlig innfallsvinkel til kvalitet, da det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom kvantitet og kvalitet. Vi har derfor jobbet jevnt og trutt for å få andre definisjoner på faglig kvalitet som kan erstatte tallkravene.  I 2009 vedtok Stortinget å gå bort fra tallkravene.

Arbeidet med nye kvalitetskrav startet før jul i 2009. Arbeidsgrupper ble nedsatt på et seminar i regi av Helsedirektoratet fredag 18. desember 2009. Der deltok representanter for ulike nivåer i helsevesenet, fagforeninger og brukerorganisasjoner. På møtet ble «kvalitet» presentert fra ulike vinkler, der Liv laga sto for brukerperspektivet. Deltakerne ble delt inn i geografisk oppdelte grupper der hver gruppe fikk ansvar for hvert sitt område. Se http://www.liv-laga.no/arbeid/radet/krav-kvalitet-sikkerhet

Arbeidet fortsatte våren 2010 og Liv laga, Fødsel i Fokus og Ammehjelpen representerte brukerne. Dessverre ble arbeidet i de ulike gruppene svært variabelt utført. Helse Vest gjorde en meget grundig jobb med områdene de fikk tildelt. Helse Midt-Norge leverte også et forholdsvis gjennomarbeidet forslag. Helse Sør-Østs bidrag var svært lite systematisk og viste tydelig at det ikke var resultat av en god og grundig prosess. Helse Nord leverte ingenting skriftlig innen fristen.

Vi forsøkte å presse på for å øke nivået, men lyktes bare delvis. Derfor var også vårt høringssvar meget kritisk. Vi skriver bl.a.:

Liv laga er glade for at Stortinget vedtok å forkaste tallkravene til fødeinstitusjonene, og at oppmerksomheten ble flyttet til krav som skal sørge for best mulig kvalitet ved både små, mellomstore og store enheter. Rapporten inneholder både nybrottsarbeid og mange gode forbedringer, og er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Rapporten bærer dog preg av hastverksarbeid, og vi synes det er synd at et så viktig dokument ikke får grundigere gjennomarbeiding. Med stramme tidsfrister er det ekstra viktig med god prosjektstyring og at de involverte får frigjort tid til å jobbe dedikert med prosjektet. Vi mener at det ikke skjedde her.

Vi håper kommentarene våre i dette høringssvaret kan inspirere til en revidert utgave. Det ligger et stort potensial i denne rapporten, som vi ønsker å se realisert.

http://www.liv-laga.no/arbeid/horinger/kvalitetskrav

3.3 Ny nettportal o.a. informasjonstjenester

I 2007 løftet vi gjennom Aksjon mot fødekaos fram behovet for bedre offentlig informasjon:

Informasjonsflyten mellom HF og kommune, og mellom helsepersonell og brukerne må bli mye bedre. Det må foreligge korrekt informasjon for brukere og førstelinjeansatte, på trykk og på nett, på alle nødvendige språk. Direktoratet eller andre må kvalitetssikre den informasjon som gis om sentrale tema som svangerskapsplager, smertelindring, amming, morsmelkerstatning, søvn, helse, ernæring osv. I dag opplever mange at helsepersonell gir sprikende råd og til dels råd som er faglig feil. I tillegg florer informasjon på ulike private nettsteder, informasjon som er umulig å kvalitetssikre og som i enkelte tilfeller kan være potensielt farlig.

Vi har fulgt opp saken i senere høringer og har tipset myndighetene om det tyske nettstedet http://www.schwanger-info.de/ I stortingsmeldingen i 2009 påla Helsedepartementet Helsedirektoratet å lage en helseportal for gravide, fødende og ammende, samt partnere. Vi hilste pålegget velkomment og påpekte at også mødre som ikke ammer trenger informasjon.

I september var vi sammen med andre brukere i Helsedirektoratet for å  vurdere forslaget deres til nye nettsider. Stedet ble lansert før jul: http://www.helsedirektoratet.no/gravid

Portalen er ikke helt på høyde med den tyske, men bedre enn ingenting. Det er imidlertid viktig at vi fortsetter å arbeide for denne saken.

Se også:

3.4 Langsiktige planer

I etterbehandlingen av Stortingsmelding 12 har Regjeringen gjennom oppdragsbrev pålagt de regionale helseforetakene å utarbeide flerårige planer:

De regionale helseforetak skal utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal omfatte svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Det skal inngås avtaler mellom helseforetak og kommuner som sikrer felles utnyttelse av jordmorressursene og legger til rette for helhetlige pasientforløp. Avtalene skal omfatte beredskap for følgetjeneste.

Planene er omtalt i kap. 6.8 i stortingsmeldinga

6.8 Plan for fødetilbudet i regionen – vurdering og konklusjon

Regionale helseforetak har et sørge-for ansvar for et trygt og sammenhengende fødetilbud til kvinner i regionen. Regjeringen foreslår derfor at regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal også omfatte svangerskaps-, og barsel­omsorg, Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier. Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas.

Brukere med relevant kompetanse skal trekkes inn ved utarbeidelse av planen. Dette kan kreve særskilte tiltak fordi brukerorganisasjoner som representerer gravide/fødende vanligvis ikke er representert i brukerutvalgene i regionale helseforetak. Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for fødselsomsorg skal ha anledning til å uttale seg om utkastet. (vår uheving)

Dette siste avsnittet arbeidet vi for å få inn i meldingen i 2008, da erfaringen så langt gjorde at  vi antok at dette ikke ville være en selvfølge. På tross av dette og våre henvendelser direkte til helseforetakene, jf. Jobbe videre for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes og kommunenes brukerutvalg, fikk vi få henvendelser. Av de henvendelsene vi fikk var flere med så kort tidsfrist før arbeidet skulle starte at vi ikke rakk å finne aktuelle lokale kandidater. De færreste kan komme fra jobb og familie på så kort varsel. Vi hadde heller ikke tilstrekkelig med tid og kapasitet til å utruste dem til arbeidet. Vi skulle gjerne prioritert dette arbeidet høyere, men det er umulig uten bedre ressurser. Vi har i 2011 søkt helseforetakene om midler til opplæring av egne brukerrepresentanter, samt kursing av eksisterende brukerutvalg om utfordringene i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.

Liv laga fikk inn brukerrepresentanter fem steder. Så vidt vi kjenner til har ingen andre relevante organisasjoner vært inne, mens enkelte steder har foretakene hentet brukerrepresentanter fra de faste utvalgene. Disse har sjelden mer enn begrenset erfaring med feltet, men kjenner rollen som brukerrepresentant godt.

Vi inviterte gruppene som var i gang med arbeidet lokalt om å bruke vårt forum til å få innspill til problemstillinger og løsninger de balet med: http://forum.liv-laga.no/index.php?topic=1770.0

Det var dessverre liten respons på invitasjonen, og vi har heller ikke hatt kapasitet til å følge opp ved å kreve innsyn i lokale/regionale prosesser m.m.

De fire regionale helseforetakene leverte inn sine områdeplaner for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen til Helsedepartementet høsten 2010. Disse planene vil være en viktig del av grunnlaget for å utforme et fødetilbud for fremtiden.

I tillegg til områdeplanene representerte Liv laga brukerne i en arbeidsgruppe som skulle utrede lavrisikofødetilbudet i Oslo, dvs. Oslo Universitetssykehus’ to tilbud: ABC og Føderiket. Rapporten kan leses her: http://www.liv-laga.no/images/stories/horinger/rapport-lavrisiko-oslo.pdf Der presiserer vi:

Brukerrepresentantene støtter innholdet i denne rapporten og vil presisere at siden forskjellige kvinner har forskjellige behov ønsker brukerne et så differensiert tilbud som mulig. Brukerrepresentantene ønsker at informasjon om lavrisikotilbudene blir bedre, slik at flere friske kvinner med friske fostre kan velge en lavrisikoenhet framfor tradisjonell fødeavdelingen. Kvinnene og deres evt. partnere må få veiledning slik at de kan ta et informert valg.

Dessverre kan det synes som ledelsen ved OUS allerede hadde bestemt seg og at gruppen nærmest var et spill for galleriet. I mai og juni ble det klart at Kvinneklinikken ved OUS gikk inn for flytting av Føderiket til ABC.

3.5 Barselomsorgen

Barselomsorgen har vært en salderingspost på sykehusene i flere år. Vi er derfor glade for at  dette gjentagende ganger blir tatt opp av pressen og i Stortinget, og vi forsøker å løfte fram problematikken så ofte som mulig. Vi er glade for at det nå skal komme nye retningslinjer og at vi får delta i dette arbeidet. Se også 3.1 Nye retningslinjer

3.6 Brukerundersøkelse

Vi har stadig oppfordret myndighetene til å gjøre en stor spørreundersøkelse knyttet opp til helseforetak og kommune, for å finne ut hvor og hva brukerne er fornøyde og misfornøyde med. Undersøkelsen skal så kunne brukes til å gjøre omsorgen bedre, lære av gode lokale løsninger osv.

I statsbudsjettet for 2010 ga helsedepartementet Kunnskapssenteret for helsetjenesten i oppdrag å gjøre en slik undersøkelse. Vi ble invitert til å delta i en referansegruppe til denne undersøkelsen:

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har fått føringer om å gjennomføre en nasjonal undersøkelse hvor formålet er å måle brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge. Ifølge stortingsmelding nr. 12; ”En gledelig begivenhet”, ønskes det at undersøkelsen skal innhente og beskrive både kvinners og partners erfaringer.

Hensikten med en slik nasjonal undersøkelse er å fremskaffe systematisk informasjon om erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som et ledd i å overvåke og forbedre praksis. Brukererfaringsundersøkelsen skal gjennomføres i hele landet, være sammenlignbar på tvers av regionene, representativ på institusjonsnivå og resultatene skal publiseres. Ettersom det ikke er gjennomført en nasjonal undersøkelse blant brukere av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i Norge tidligere, gjennomføres et utviklingsprosjekt i forkant av den nasjonale undersøkelsen. Formålet med utviklingsprosjektet er å utvikle og teste et spørreskjema og et datainnsamlingsopplegg i løpet av 2010.

I forbindelse med utviklingsprosjektet etableres det en referansegruppe. Referansegruppen skal sikre innspill, kunnskap og erfaringer fra ulike fagmiljø, brukerorganisasjoner og eventuelt andre relevante aktører. Det er antatt at gruppen vil møtes to til tre ganger i løpet av prosjektperioden.

Vi håper at derehar mulighet til å delta i denne referansegruppen.

Referansegruppen har hatt to møter, i tillegg har vi deltatt i diskusjoner per e-post. Vi ønsker å følge opp dette arbeidet i 2011 slik at vi er sikre på at våre intensjoner blir realisert.

3.7 Nytt helsekort

I 2008 deltok vi i en høring om elektronisk helsekort

Etter det har arbeidet vært utsatt flere ganger da Helsedirektoratet har prioritert andre oppgaver og fordi elektronisk helsekort er avhengig av en del andre systemer og prosesser. I mars 2010 var vi imidlertid med på et arbeidsseminar om dette kortet. I juni fikk vi et nytt utkast som resultat av seminaret.

Utkastet som ble forelagt dere i møtet er bearbeidet. Oversender dere utkastet slik det nå fremstår etter innspillene fra møtet. Direktoratet ber dere gå gjennom utkastet og gi innspill slik det foreligger nå.

Helsedirektoratet er takknemlig for å få tilbakemelding innen 17. august 2010.

Når vi har vurdert innspillene så vil vi komme tilbake til et tidspunkt hvor vi kan møtes for å sluttføre arbeidet.

I forbindelse med arbeidet med bladet spurte vi direktoratet om status for arbeidet. Intervjuet ligger også påvåre nettsider

Sannsynligvis blir det en pilot i et fylke, før kortet rulles ut i hele landet. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Cecilie Daae kan ikke love at kortet skal være klart innen en gitt dato.

– E-helse får mye oppmerksomhet nå, med bl.a. utvikling av kjernejournal, som også vil få konsekvenser for utvikling av helsekort for gravide. Saken skal opp i nasjonal strategigruppe for E-helse og i strategiplanen Samspill 2.0, forteller Daae. Retningslinjene skal på sikt revideres, men nye retningslinjer for barselsomsorg er nå første prioritet.

Det er viktig å følge opp dette arbeidet videre både for pasientenes sikkerhet og ressursutnyttelsen i helsetjenesten. Mange helsearbeidere klager over kolleger som ikke fyller ut helsekortet riktig. Dette kan føre til farlige situasjoner da f.eks. fødselsjordmor ikke får informasjonen hun skal ha om kvinnens svangerskap, faremomenter etc. I tillegg medfører papirversjonen mye dobbeltarbeid.

4. Mål for sentralstyret

4.1 Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.

Liv laga var involvert i arbeidet med å utforme nye nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. I etterkant leverte vi også vårt høringssvar til rapporten. Vårt høringssvar kan leses på nettsidene.

Det har dessverre ikke vært kapasitet til å følge opp årets statsbudsjett. Vårt høringssvar til Nasjonal folkehelseplan ble også svært kort

4.2 Støtte lokallagene i deres arbeid

Det har ikke vært formell drift i lokallag i 2010, men Liv laga har støttet flere lokale aksjoner. 

4.3 Sikre økonomi og drift av Liv lagas arbeid

Vi håpet at vervekampanjen høst      en 2010 skulle føre til mange nye medlemmer som både direkte gjennom kontingent og indirekte gjennom tilskuddsordninger basert på antall medlemmer ville bety mye for økonomien. Dessverre fikk ikke kampanjen så store utslag som vi håpet, men vi har allerede fått flere nye medlemmer i 2011, så det er forsatt mulig at den får effekt på lang sikt.

Vi har gjennom hele året forsøkt å skaffe private sponsorer og annonsører. I forbindelse med medlemsbladet kontaktet vi 250 bedrifter og fikk napp hos 16. Dessverre har vi ikke lyktes å få faste sponsorer verken i form av tilskudd til vår drift eller f.eks. gratis deltakelse i utsendelse av produktpakker til kunder. Vi har imidlertid noen faste annonsører på nettsidene og fikk to sponsorer til doulaseminaret. Denne støtten kommer godt med!

Vi søkte prosjekttilskudd til doulaprosjektet fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering og Gjensidigestiftelsen, men fikk avslag.

Vi fikk imidlertid prosjekt- og driftstilskudd fra Bufdir. Uten dette tilskuddet hadde det vært umulig å holde et så høyt aktivitetsnivå som vi gjorde i 2010.

5 Mål for lokallag

Det har ikke vært aktivitet i lokallag i denne perioden. Medlemmer i Narvik har gjennom en lokal aksjonsgruppe kjempet for å bevare sitt lokale tilbud. Det er imidlertid ikke formelt organisert noe lokallag i Narvik eller Nordland.

5.1 Arbeide for å sikre tilbudet lokalt.

5.2 Støtte lokale aksjoner.

5.3 Arbeide for en bedring av tilbudet

6 Langsiktige mål

Langsiktig arbeid har i perioden dreid seg mest om nye nasjonale kvalitetskrav, samt arbeid for å bedre Liv lagas oppslutning og økonomiske ressurser – som nevnt over. Pga begrensede ressurser ifht tid og økonomi har derfor øvrige langsiktige mål vært nedprioritert.

6.1 Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

6.2 Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene

6.3 Bidra til å videreutvikle svangerskaps- og barseltilbudet, f.eks gjennom «svangerskapsgrupper», fedregrupper (i samarbeid med Reform) og samarbeide med Ammehjelpen om styrking av ammekompetansen lokalt.

6.4 Fortsette arbeidet opp mot myndighetene for å få etablert en ordning med «familieassistenter» – et tjenestetilbud for avlastning av nybakte familier i den første barseltiden.

Oppsummering

Liv laga er fremdeles en liten og forholdsvis fersk organisasjon, og det er mange ting vi gjerne skulle tatt fatt i. Vi merker imidlertid at flere begynner å bli klar over vår eksistens og rolle, både blant media, fagmiljø og myndigheter. Arbeidet er i stor grad basert på frivillig innsats,, og dette har gjort at aktivitetsnivået har variert gjennom perioden. Når vi har måttet prioritere har vi derfor valgt å konsentrere oss om det som vil få positive virkninger for flest mulig, dvs politikk og planarbeid.

Tilskudd fra Bufdir har gjort det mulig å lønne styremedlemmer på timebasis for noe av det arbeidet som er gjort. Videre økonomisk støtte fra offentlig etater er en forutsetning dersom vi skal opprettholde dagens aktivitetsnivå, især arbeidet opp mot politiske myndigheter ifht utforming av helsetilbudet.

Framtidig utvikling

Liv lagas styre har det siste året hatt fire medlemmer. Tre av disse tar ikke gjenvalg. Valgkomiteen har imidlertid vært i kontakt med en rekke potensielle styremedlemmer, og vi har derfor stor tro på Liv laga vil få et nytt og sterkt styre på årsmøtet 13. februar.

Vi har for første gang søkt helseforetakene om tilskudd og vi håper på positivt svar fra disse innen påske. Liv laga kommer til å søke også Bufdir om tilskudd i 2011. Drifts- og prosjekttilskudd er helt nødvendig for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Det sittende styret anbefaler også at man fortsetter arbeidet med økt privat finansiering, i form av kontingent, gaver, annonser og sponsing.

Vi anbefaler videre tett samarbeid med andre organisasjoner både faglig, administrativt, økonomisk og sosialt. Det er viktig at leder har et miljø å spille på, også utenom styret.

Ellers viser vi til arbeidsplanen for 2011, som vil bli lagt ut på våre nettsider i forkant av årsmøtet.

Oslo, 7.2.2011

Styret for Liv laga

 

Guro Kjølstad Røste
Leder

 

Ingeborg Altern Vedal
Nestleder

 

Siv-Lise Bendixen Stærk
Styremedlem

 

Susanne Kleppa
Styremedlem

Årsmøtet 2011

Vi kaller herved (fredag 31. desember 2010) inn til årsmøte for 2011 søndag 13. februar i Oslo.

Det blir et spennende møte, vi ønsker bl.a. å diskutere tettere samarbeid med andre organisasjoner og vi skal velge flere nye styremedlemmer. Vi minner om at du kan bli med i styret. Har du spørsmål om styrevervet er det bare å kontakte leder Guro på info@liv-laga.no eller 94 05 03 18.

Tid og sted

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 13. februar kl 13:30. Oppmøte fra kl 13. Vi antar at møtet varer i et par timer.

Sted: Avisa Vårt Lands lokaler i KFUM-huset. Inngang fra Møllergata, ved siden av Ung Info. Ta trikk eller buss eller gå til Stortorget. Gå inn gata på oversiden av Glassmagasinet. Gå forbi et gammelt gult hus. KFUM-huset er et grått murhus. Vi møter deg i døra. Ring hvis du ikke finner oss: 94 13 18 16.

Program

Enkel servering (frukt og kjeks). Sakslisten er forløpig og vil bli oppdatert senest dagen før. Det ligger lenker til de aktuelle sakene under hvert punkt. Skriv gjerne ut sakspapirene selv da vi ha begrenset kapasitet. Vi kommer også til å vise sakspapirene på en framviser under møtet. Gi oss beskjed på info@liv-laga.no hvis du likevel ønsker at vi tar med utskrift av sakspapirene. Meld deg gjerne på via Facebook om du har en konto der.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.
 3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).
 4. Godkjenning av årsmelding for 2010.
 5. Godkjenning av regnskap for 2010 (pdf). Signert versjon vil bli lagt fram på årsmøtet.
 6. Valg av styre. Komiteens innstilling:
  1. Guro Kjølstad Røste, leder (eneste av det sittende styret som tar gjenvalg)
  2. Lillfrid Annie Sakshaug
  3. Adriana Sertic
  4. Cathrine Lyngbø
  5. Kristine Børsum Stenstad
  6. Sarah Lindqvist
  7. Eva Vassdal Sørensen (vara)
 7. Godkjenning av arbeidsplan for 2011.
 8. Godkjenning av budsjett for 2011.
 9. Innkomne saker
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av revisor: Revisjonsselskapet K-TEAM AS se også Villighetserklæring (pdf)

Etter møtet er alle som har lyst og mulighet velkomne til å bli med ut på en enkel middag.

Kjernesaker

Styret har på oppdrag fra årsmøtet formulert tre kjernesaker. Dette er saker som står svært sentralt i vårt arbeid opp mot myndigheter og politikere:

Krav på informasjon: Liv laga krever at sykehus, fastleger og helsestasjoner følger loven: Kvinnene har rett til å få forståelig informasjon og å få være med å bestemme over egen kropp og helse. Pasientrettighetsloven er tydelig på at vi som brukere av helsetjenesten har krav på informasjon som gjør oss i stand til å delta i beslutninger om egen helse. Liv laga jobber for å minne om og fremheve denne retten til informasjon.

Full jordmordekning: Liv laga krever at alle gravide som ønsker det skal få oppfølging av jord-mor og ingen fødende skal måtte føde uten hjelp av jordmor. Liv laga jobber for at oppfølging hos jordmor skal være et reelt alternativ for alle gravide, at alle som trenger følgetjeneste skal få det og at ingen kvinner i aktiv fødsel skal bli forlatt.

Trygghet, respekt og omsorg: familiene skal få omsorg, bli møtt med respekt, og være og føle seg trygge. Å bli møtt med respekt og forståelse for hva man opplever og ønsker er en selvfølge. Men dessverre opplever flere å ikke bli hørt, sett eller tatt vare på. Liv laga jobber blant annet med å tydeliggjøre brukernes rolle overfor helsearbeidere.

Protokoll årmøte 2010

Årsmøtet ble avholdt i Frivillighet Norges lokaler, søndag 9. mai 2010 kl 12.30

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.

Vedtak:

Ordstyrer:

Siv-Lise Bendixen Stærk

Referent:

Siv-Lise Bendixen Stærk

Tellekorps:

Erika Ofstad og Live Glesne Kjølstad

Protokollunderskrivere:

Ingeborg Altern Vedal og Guro Kjølstad Røste

3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).

Tilstede: Susanne Kleppa, Live Glesne Kjølstad, Erika Ofstad, Guro Kjølstad Røste, Siv-Lise Bendixen Stærk, og Ingeborg Altern Vedal.

Samtlige tilstedeværende er registrert som vanlig medlem og har betalt medlemskontingent for 2010. Ett medlem betalte medlemsavgiften på møtet.

Vedtak:  Alle tilstedeværende har tale og stemmerett.

4. Godkjenning av årsmelding for 2009.

Årsmeldingen ble presentert av styret ved sekretær Siv-Lise Bendixen Stærk. Årets hovedsaker ble gjennomgått, med særlig vekt på arbeidet med Stortingsmelding nr 12 og oppfølgingen av denne.

Vedtak: Årsmelding for 2009 godkjennes.

5. Godkjenning av regnskap for 2009

Regnskapet ble presentert av styret. Regnskapet er ført av Ideell Økonomi ved Hans Petter Nissen. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor K-team.

Vedtak:  Regnskap for 2009 godkjennes.

6. Valg av styre

Valgkomiteens leder hadde dessverre ikke anledning til å delta på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling var derfor oversendt skriftlig i forkant av årsmøtet:  

Leder:

Guro Kjølstad Røste, Oslo

Nestleder: 

Ingeborg Altern Vedal, Oslo

Styremeldem:

Siv-Lise Bendixen Stærk, Oslo

Styremedlem:

Susanne Kleppa, Stavanger

Varamedlem:

Live Glesne Kjølstad, Oslo

Vedtak: Samtlige ble valgt ved akklamasjon. Det var ingen benkeforslag til styret.

7. Godkjenning av arbeidsplan for 2010.

Styret la frem sitt forslag til arbeidsplan for 2010. Årsmøtet kom med innspill til noen av målene, og revidert arbeidsplan legges ved årsmøteprotokoll.

Vedtak: Arbeidsplan for 2010 vedtas med noen endringer.

8. Godkjenning av budsjett for 2010.

Budsjett for 2010 ble presentert av Ingeborg Altern Vedal. Budsjettet er satt opp på grunnlag av støtte fra offentlige myndigheter i 2009.
Vedtak: Budsjettet godkjennes. Styret får fullmakt av årsmøtet til å gjøre nødvendige omprioriteringer ved endringer i offentlig tilskudd eller endrede forutsetninger for drift. Endringer skal gjøres innenfor rammen av Arbeidsplan for 2010.

9. Innkomne saker

a) Endring av visjon:

Teksten i Liv lagas visjon endres fra dagens tekst: ”føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid” til nytt forslag: ”være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid”.
Vedtak: Endringen er å oppfatte som en vedteksendring siden den endrer tekst som omfattes av vedtektene. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

b) Vedtekstendring

Forslag om tilleggstekst under §2 om Medlemsskap: ”Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette.”
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

c) Årsmøtet 2011:

Årsmøtet ber styret arrangere årsmøtet i 2011 innen 15. februar 2011 for å imøtegå Bufdirs rapporteringsfrister.

d) Frivillige:

Saken utgår pga tidsnød. Ingeborg Altern Vedal referer direkte til det nye styret.

10. Valg av valgkomité

Innstilling:
Kjetil Altern                       
Anne Luke                          
Majala BjørnsenTamber

Vedtak: Innstillingen er enstemmig vedtatt

11. Valg av revisor

Revisjonsselskapet K-team AS har sagt seg villige til å fortsette som revisor for inneværende periode.
Vedtak: godkjent.

Møtet ble hevet kl 15.00.

(signatur)

Saksliste årsmøte 2010

Årsmøtet holdes i Oslo søndag 9. mai, kl 1230. Oppmøte fra kl 12. Sted: Frivillighet Norges lokaler i Storgata 10b – inngang Skippergata 35. Ta heisen nærmest trappa til 7. etasje. Vis større kart

Vi antar at møtet varer i et par timer. Enkel servering (frukt og kjeks). Sakslisten er forløpig og vil bli oppdatert senest 2. mai. Det ligger lenker til de aktuelle sakene under hvert punkt. Skriv gjerne ut sakspapirene selv da vi ha begrenset kapasitet. Vi kommer også til å vise sakspapirene på en framviser under møtet. Gi oss beskjed på info@liv-laga.no hvis du likevel ønsker at vi tar med utskrift av sakspapirene. Meld deg gjerne på via Facebook om du har en konto der. G

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere.
 3. Konstituering av årsmøtet. (Godkjenning av representanter/delegater).
 4. Godkjenning av årsmelding for 2009.
 5. Godkjenning av regnskap for 2009 (pdf). Signert versjon vil bli lagt fram på årsmøtet.
 6. Valg av styre. Komiteens innstilling: Leder: Guro Kjølstad Røste Nestleder: Ingeborg Altern Vedal Sekretær/kasserer: Siv-Lise Bendixen Stærk Medlem: Susanne Kleppa
 7. Godkjenning av arbeidsplan for 2010.
 8. Godkjenning av budsjett for 2010.
 9. Innkomne saker
  1. Endring av visjon:
   føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
   blir til
   være og føle seg trygge gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
  2. Vedtekstendring:
   Medlemmer som ikke har betalt kontingent gjennom to år får et skriftlig varsel om at de vil bli utmeldt, og blir så automatisk utmeldt en måned etter dette
  3. Årsmøtet 2011 / delegering:
   Enten må vi avholde årsmøte rett på nyåret eller så må årsmøtet delegere evt. vedtektene endres slik at styret får øverste ansvar for budsjett og arbeidsplan etc, pga. Bufdirs tidsfrister.
  4. Frivillige:
   Hvordan inspirere frivillige til innsats? Lage en plan som kan vedtas eller bare be om innspill, ha en diskusjon/idemyldring.
 10. Valg av valgkomité
 11. Valg av revisor: Revisjonsselskapet K-TEAM AS se også Villighetserklæring (pdf)

Årsmelding 2009

Årsmeldingen for 2009 ble behandlet av styret 21. mars og vedtatt slik den står her på årsmøtet søndag 9. mai 2010.

 

1. Innledning

Årsmøtet 2009

Liv laga avholdt årsmøte søndag 19. april 2009. Ni personer inkludert styret møtte opp. Samtlige av de oppmøtte hadde tale- og stemmerett. I tillegg til valg og behandling av arbeidsplan og budsjett ble det gjort enkelte endringer i vedtekts-tekstene. Årsmøteprotokoll ligger på nettsidene. Reviderte vedtekter ligger også der..

Arbeidsplan for 2009

Arbeidsplan for 2009 ble vedtatt på årsmøtet 19. april. Vi hadde frem til april fått lite penger i offentlig støtte, og visste ikke hva som ville bli utfallet av årets søknader. Vi valgte likevel å sette opp arbeidsplanen med konkrete mål, og med utgangspunkt i at vi ville få driftstilskudd. Årsmøtet valgte å sette målene i prioritert rekkefølge, med tanke på at vi eventuelt ikke ville få driftstilskudd og måtte omprioritere ressurser deretter. Evaluering av enkeltmål i arbeidsplanen presenteres under eget avsnitt.

Regnskap for 2009

Regnskapet (pdf) presenteres i egen sak på årsmøtet. Vi har i år valgt å få profesjonell hjelp til føring av regnskap via regnskapsfører Hans Petter Nissen i Ideell Økonomi. Vi innhentet prisforslag og vurdering fra tre ulike regnskapsførere før styret valgte å gå for Ideell Økonomi. Ingeborg Altern Vedal og Siv-Lise Bendixen Stærk hadde møte med Hans Petter Nissen for å gå gjennom konkrete betingelser for avtalen mellom Ideell Økonomi og Liv laga. Siv-Lise fortsatte i funksjonen som økonomiansvarlig i styret, og har sammen med Ingeborg hatt god dialog med regnskapsfører. Regnskapsfører har lang erfaring med økonomi i frivillige organisasjoner, og har i tillegg til regnskapsføring fungert som en viktig og nyttig rådgiver for styret.

For å kunne søke om offentlig støtte fra Bufdir er det et krav om at regnskapet revideres av offentlig godkjent revisor. Regnskapet ble oversendt revisor K-team 4. mars. Revidert regnskap presenteres på årsmøtet.

Styrets arbeid

Styrets sammensetning

Styret har i år bestått av fem personer, leder: Ingeborg Altern Vedal, nestleder: Eva Vassdal Sørensen, økonomiansvarlig: Siv-Lise Bendixen Stærk, styremedlemmer: Lene Slungård Fundtaunet og Susanne Kleppa. I tillegg har styret hatt et varamedlem: Live Glesne Kjøstad. Med dette er alle landets fire helseregioner representert blant styrets medlemmer.

Alle styremedlemmene er i jobb og har små barn som også krever sin oppmerksomhet. Siden mye av arbeidet drives frivillig, har det gått litt i rykk og napp, og styret har måttet prioritere bort enkelte oppgaver. I juli ble det klart at vi denne gangen fikk driftstilskudd fra Bufdir og vi har derfor hatt mulighet til å lønne Ingeborg timesvis for noe av det arbeidet hun har gjort.

Styremøter

Styret har i perioden avholdt til sammen 5 styremøter. Styremøtene har vært avholdt ved fysisk oppmøte, via MSN messenger, samt i styreforumet. Dette året har styreforumet i større grad enn tidligere vært brukt til styremøter. Referater fra styremøtene er tilgjengelige for medlemmer som ber om dette, samt i forumet. 

Arbeidsplan 2010

Liv laga har mange planer for 2010! Les mer om dem i arbeidsplanen og finn ut her hvordan du kan bli med og påvirke framtidens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Arbeidsplanen for 2010 ble behandlet av styret 21. mars, og vedtatt på årsmøtet søndag 9. mai 2010. De første fem er konkrete mål 2010, mens det sjette punktet er mer langsiktige mål.

1. Hjertesaker

Årsmøtet utfordrer sentralstyret til å definere 2-3 hjertesaker for å tydeliggjøre Liv lagas profil.

2. Organisasjon og informasjon

2.1 Spre informasjon om Liv laga til brukere og helsearbeidere, og verve medlemmer

 1. Gi ut et nytt nummer av medlemsbladet
 2. Sende ut medlemsblad evt. brosjyre, til helsestasjoner, private jordmødre, fødeenheter, legekontorer m.m.
 3. Fortsette arbeidet opp mot aktuelle nettsamfunn, samt å delta på arrangement som folkemøter og konferanser der det er aktuelt.

2.2 Rekruttering av flere aktive medlemmer

 1. Verve nye medlemmer og givere
 2. Etablere flere lokallag og aktivisere medlemmer til lokal innsats
 3. Jobbe videre for representasjon ved lokale medlemmer i flest mulig av helseforetakenes og kommunenes brukerutvalg
 4. Verve flere menn, gjerne til aktivt arbeid.

2.3 Være pådrivere for et eget doulatilbud til flerkulturelle kvinner som sikrer dem språklig og kulturell tolk, trygghet og kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid.

2.4 Fortsette og videreutvikle samarbeidet med andre brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagforeningene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Etablere samarbeid med bl.a. barnepleierne og ulike organisasjoner i forbindelse med doula og evt. andre prosjekter.

2.5 Være synlige i media og ta initiativ til kontakt

2.6 Fortsette arbeidet for å utvikle nettstedet

3. Fag og politikk

Følge opp etterarbeidet til Stortingsmelding 12 (2008-2009) gjennom Nasjonalt råd for fødselsomsorg og direkte opp mot myndighetene (departement, komité og direktorat), fagforeninger og andre organisasjoner. Engasjere seg i komiteer, samarbeidsutvalg der det er mulig og aktuelt. Særlig fokus på:

3.1 Nye retningslinjer

3.2 Nye kvalitetskriterier

3.3 Ny nettportal o.a. informasjonstjenester

3.4 Langsiktige planer

3.5 Barselomsorgen

3.6 Brukerundersøkelse

3.7 Nytt helsekort

4. Mål for sentralstyret

4.1 Svare på høringer fra myndigheter o.a. organisasjoner.

4.2 Støttelokallagene i deres arbeid

4.3 Sikre økonomi og drift av Liv lagas arbeid

5 Mål for lokallag

5.1 Arbeide for å sikre tilbudet lokalt.

5.2 Støtte lokale aksjoner.

5.3 Arbeide for en bedring av tilbudet

6 Langsiktige mål

6.1 Følge aktuelle forskningsprosjekter og evt. være med til å ta initiativ til nye

6.2 Lage en reklamefilm som kan gå på TV i høytidene

6.3 Bidra til å videreutvikle svangerskaps- og barseltilbudet, f.eks gjennom «svangerskapsgrupper», fedregrupper (i samarbeid med Reform) og samarbeide med Ammehjelpen om styrking av ammekompetansen lokalt.

6.4 Fortsette arbeidet opp mot myndighetene for å få etablert en ordning med «familieassistenter» – et tjenestetilbud for avlastning av nybakte familier i den første barseltiden.

Bidra?

Vil du bidra? Finn ut her hvordan du kan bli med og påvirke framtidens svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.