Illustrasjonsbilde, fødsel i badekar

Liv lagas lobbyarbeid

Liv laga arbeider for bedre helsetjenester for gravide, fødende og barselfamilier. Mye tid brukes til å påvirke nasjonale myndigheter. Her er noen eksempler på Liv lagas lobbyarbeid.

Se også For å bedre lokalt må vi jobbe nasjonalt

Naturlige fødsler

Vi arbeider for at naturlige fødsler skal lønne seg. Per i dag er det mer lønnsomt for helseforetakene med fødsler der kvinnen får riestimulerende eller epidural, der hun revner og må sys, osv. Bruker kvinnen lang tid på å føde, og føder naturlig, tar hun opp ressurser som føderom og jordmor, uten at helseforetaket får dekket kostnadene. Derfor er vi svært glade for at Stortinget vedtok å endre dette: «Komiteen påpeker at fødende i utgangspunktet er friske, og mener det gir feil signal når intervensjon i fødselshjelpen premieres økonomisk. Komiteen vil derfor henstille til Regjeringen om å ta hensyn til dette i vurderingen av finansiering av fødselshjelpen.»  Vi tør påstå at dette momentet ikke hadde kommet med uten vårt høringssvar.

Dette kan få svært positive følger for både mykenheter på store sykehus og fødestuer i distriktene. Se mer om finansiering i vårt høringssvar.

Tallkrav erstattes med nye kvalitetskrav

Illustrasjon: fakkeltorgSiden 1997 har fødeenheters være eller ikke være vært knyttet opp til tallkrav. Utgangspunktet var fornuftig: helsepersonell trenger mengdetrening for å gjøre en god jobb. Dessverre fikk tallkravet uheldige konsekvenser ved at tallene ble tatt bokstavlig. Hvis ikke fødeavdelingene passerte 400 fødsler årlig, ble det automatisk antatt at kvaliteten var for lav. Konklusjonen var at små fødeavdelinger burde legges ned, en mangeårig trussel for små fødeavdelinger.

Helt siden 2006 har vi etterlyst nasjonale retningslinjer som kan brukes til å sikre kvaliteten ved alle fødeenheter, uansett størrelse. Vi er derfor svært fornøyde med at Stortinget har bestemt at tallkravene skal erstattes av nye kvalitetskrav og at det skal lages nasjonale retningslinjer for både organisering av, og innholdet i, både svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Arbeidet med kvalitetskravene starter allerede med et seminar 18. desember 2009, der Liv laga skal holde et innlegg om kvalitet sett fra brukerne.

Vi vil fortsette å jobbe for best mulig kvalitet på både de små og store enhetene, og for at fødestuene og de små avdelingene skal få stabile og levelige kår.

Se mer i våre høringssvar:

Flaskeernæring

Illustrasjon flaskeernæringVi har flere ganger påpekt behovet for bedre informasjon om flaskeernæring. I Stortingsmeldingen er hele barseltiden kun overfladisk behandlet, og morsmelkerstatning er ikke nevnt. Derfor skrev vi i vårt høringssvar «Ikke bare ammende, men også flaskematere trenger informasjon. Det er svært vanskelig for disse per i dag å finne kvalifisert informasjon.» Vi nevnte også dette på den muntlige høringen. Dette førte til at Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling konsekvent skrev ammingen eller flaskematingen, i steder for kun amming. Og at de tok med følgende avsnitt: «Komiteen er kjent med de positive effektene av amming og anerkjenner det viktige arbeidet som gjøres for å fremme amming. Samtidig vil komiteen understreke at kvinner som av ulike årsaker ikke kan eller vil amme, må få bedre informasjon om flaskemating. Departementet bes påse at det utarbeides veiledningsmateriell om dette som er tilgjengelig for helsepersonell og brukere.»

Tolk og doula

I 2007 foreslo vi for første gang at fremmedkulturelle kvinner bør få støtte av en doula, en fødselshjelper som kan fungere som språklig og kulturell tolk. I 2010 starter vi opp vårt doulaprosjekt der tokulturelle kvinner skal utdannes til doulaer for sine medsøstre. Selv om flertallet i Helse-og omsorgskomiteen to ganger har omtalt prosjektet og sågar bedt regjeringen etablere det, er ikke finansieringen i boks per desember 2009. Vi håper likevel at det skal bli virkelighet i løpet av neste år. Illustrasjonfoto: Nasir Kahn

Vil du hjelpe oss slik at vi kan fortsette og utvide arbeidet vårt? Meld deg inn! Ditt medlemskap genererer offentlige driftstilskudd. 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *